Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 590

Data publikacji:
2020-12-14 12:03:44

Przedmiot: Zapytanie ofertowe Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku

Treść przetargu:

Pacanów 2020-12-14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak: FS.271. 6.2020


Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz 1843 z późn. zm.).

Na podstawie art.4 ust.8 ustawy — Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o wycenę usług.

1. Przedmiot zamówienia:
- „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku".

2. Opis Przedmiotu zamówienia:
„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku".
a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych i specjalnych w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej dla budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych (rachunki prowadzone będą w złotych polskich),
b) realizację poleceń przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach (w sporadycznych przypadkach),
c) realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku oraz na rachunki prowadzone w innych Bankach,
d) przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki gminy dokonywane przez osoby zewnętrzne (takich jak: podatki, opłaty skarbowej i targowej, wpłaty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, śmieciowej, opłaty za przedszkole, czynsze, media i inne),
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych z gminy na rachunek gminy,
f) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków,
g) dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków z rachunku GOPS na podstawie czeków,
h) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi do godz. 9 dnia następnego,
i) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
j) wprowadzenie „Systemu Bankowości Elektronicznej" dla Gminy Pacanów i jej jednostek Organizacyjnych,
k) świadczenie usług bankowości elektronicznej,
l) w przypadku awarii Systemu Bankowości Elektronicznej i braku możliwości realizowania przelewów w formie elektronicznej, bank przyjmie przelewy papierowe bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat,
m) pozostałe usługi bankowe: udzielanie poręczeń i gwarancji, wydawanie zaświadczeń i opinii o prowadzonych rachunkach, przechowywania depozytów,
n) prowadzenie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych,

3. Warunki zamówienia
Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny oferty:
a) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących, pomocniczych i specjalnych — WIBID śr. 1 M+1- marża banku,
b) oprocentowanie lokat terminowych — WIBII) śr. 1 M +1- marża banku,
- ryczałtowa opłata za wykonanie zadania obejmująca wszelkie koszty wymienione w pkt. 2(a oraz od 2(c do 2(m w skali miesiąca,
- dodatkowa opłata za wykonanie zadania wskazanego w pkt 2(b,
- ryczałtowa opłata za wykonanie zadania wskazanego w pkt 2(n w skali miesiąca,
Ryczałtowa opłata winna być podana w złotych i stała przez cały okres obowiązywania umowy.
Dodatkowa opłata winna być podana w złotych i obciążać jednostkę która takiej operacji dokona w dniu jej dokonania.
Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
Odsetki od rachunku bieżącego powinny być dopisywane za okresy kwartalne w ostatnim dniu kwartału.
Zamawiający nie przewiduje innych opłat za realizację przedmiotu zamówienia.
Do realizacji zamówienia niezbędne jest zapewnienie co najmniej 1 punktu obsługi kasowej w Pacanowie.

4. Warunkiem udziału w realizacji powyższego zamówienia jest złożenie przez Bank oferty wg załączonego wzoru.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć do dnia 18.12.2020r do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie w zamkniętej kopercie z napisem „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Pacanów i jej jednostek organizacyjnych w okresie 36 miesięcy tj. od 01.01.2021 roku do 31.12.2023 roku", lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

6. Proponowany termin podpisania umowy: 23.12.2020 r.

Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż Gmina Pacanów posiada 6 jednostek podległych tj.:
-Szkoła Podstawowa w Pacanowie,
-Szkoła Podstawowa w Oblekoniu,
-Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich,
-Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy,
-Samorządowe Przedszkole w Pacanowie,
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie.

7. Ryczałtowa opłata miesięczna za wykonanie zadania obejmująca wszelkie koszty wymienione:
a)nw pkt. 2(a oraz od 2(c do 2(m  będzie obciążała rachunek gminy i rachunki jednostek organizacyjnych w następującej wysokości:
- Gmina Pacanów-75 85170007 0040 0400 0172 0005 w wysokości 35 %,
- Szkoła Podstawowa w Pacanowic - 64 85170007 0040 0400 0l72 0009 w wysokości 12  %,
- Szkoła Podstawowa w Oblekoniu  - 80 85170007 0040 0400 0172 0012 w wysokości 4 %,
- Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich- 37 85170007 0040 0400 0172 0010 w wysokości 12 %,
- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy- 10 85170007 0040 0400 0172 0011 w wysokości 6 %,
- Samorządowe Przedszkole w Pacanowie- 32 85170007 0040 0400 0172 0003 w wysokości 6 %,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie- 48 85170007 0040 0400 01720006 w wysokości 25%,
b) w pkt. w pkt 2(n będzie obciążała rachunek Gmina Pacanów-75 85170007 0040 0400 0172 0005 w wysokości 100 %,

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów przygotowania oferty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiesław Skop


Załączone pliki
202006_Bank_Oferta.docx202006_Bank_Oferta (202006_Bank_Oferta.docx - 17.704 KB)
Data publikacji: 2020-12-14 12:04:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 202006_Bank_Oferta

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 511
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-12-14 12:03:44
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-12-14 12:05:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu