Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 579

Data publikacji:
2020-07-20 10:06:39

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Biechów

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru

 1. Nr działki- 3223/3
 2. Powierzchnia- 0,2064 ha
 3. Położenie- Biechów
 4. Własność- Gmina Pacanów
 5. Nr księgi wieczystej- KI1B/000562707/7

1.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów oznaczona jako obszar gruntów rolnych, proponowanych do zalesienia, zadrzewienia.

 1.  Opis nieruchomości- działka rolna
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości- nie dotyczy
 3.  Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy
 4. Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach-

·         działka nie posiada dostępu do drogi publicznej

·         na działce znajdują się studzienki kanalizacji deszczowej wraz z jej odpływem związane z odprowadzeniem opadów z budynków znajdujących się na sąsiedniej działce numer 3223/1.

Przy sporządzaniu aktu notarialnego należy ustanowić odpowiednie służebności.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości- 4890,00 zł ( zawiera koszty wyceny, podlega zwolnieniu z podatku Vat)
 2. Wysokość wadium- 489,00 zł
 3. Daty poprzednich przetargów: brak

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, w dniu 20.08.2020 r. w Sali konferencyjnej, piętro II, godz. 1200.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 17 sierpnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. Uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
 2.  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
 4. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 5. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów.
 6. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 8.  W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.
 10. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie   Miasta  i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu.
 11. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowości Biechów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Pacanów dn. 20.07.2020 r.

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 698
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-07-20 10:06:39
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-07-20 10:06:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu