Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 544

Data publikacji:
2019-07-25 09:26:25

Przedmiot: Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T Słupia wieś w km 0+455

Treść przetargu:

Pacanów 23.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów , NIP 665-17-90-515
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie
tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80
 
2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361058T Słupia wieś w km 0+455
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
do  31.12.2019r.

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 06.08.2019r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów , lub przesłać na adres email: drogi@pacanow.pl.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy .

6. KRYTERIA OCENY :
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 
informacje można uzyskać poniedziałek-piątek w godz. 7.20-14.20

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn .

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

2019_Przepust_Slupia_projekt
(2019_Przepust_Slupia_projekt.pdf - 5609.319 KB) Data publikacji: 2019-07-25 09:27:08 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2019_Przepust_Slupia_projekt

2019_Przepust_Slupia_kosztorys
(2019_Przepust_Slupia_kosztorys.pdf - 50.401 KB) Data publikacji: 2019-07-25 09:29:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2019_Przepust_Slupia_kosztorys

2019_Przepust_Slupia_przedmiar
(2019_Przepust_Slupia_przedmiar.pdf - 105.994 KB) Data publikacji: 2019-07-25 09:29:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2019_Przepust_Slupia_przedmiar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1433
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-07-25 09:26:25
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-07-25 09:33:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu