Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 533

Data publikacji:
2019-01-08 12:15:10

Przedmiot: Dostawa 25 sztuk rur przepustowych fi 50 cm długości 6m dwuściennych karbowanych typu PP-SN8.

Treść przetargu:

 Pacanów, 08.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów , NIP 655-17-90-515

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa  25 sztuk rur przepustowych  fi 50 cm  długości 6m  dwuściennych karbowanych  typu PP-SN8 .

Miejsce dostawy Baza Gminy Pacanów , ul. Słupska 28-133 Pacanów .

Przed planowaną dostawą Zmawiający wymaga przedłożenia deklaracji właściwości użytkowych. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 30.03.2019r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w   sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 22.01.2018 r do godz. 15.00  lub   faxem na nr  (041) 376 59 80, lub na adres email: drogi@pacanow.pl

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-         łączną cenę brutto

-         cenę jednostkową rury

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie wz  podpisana przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury do 14 dni od daty dostawy  i otrzymania faktury. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub zmiany ilości zamawianych materiałów. 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1545
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-01-08 12:15:10
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-01-08 12:15:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu