Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 523

Data publikacji:
2018-07-27 09:14:11

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Kępa Lubawska

Treść przetargu:

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza  drugi przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka nr 232 stanowiąca własność  Gminy  Pacanów   ujawniona  w  Księdze Wieczystej  Nr  KI1B/00032300/3  

2.Powierzchnia nieruchomości – 0,5800ha.

3.Opis nieruchomości - rolna  w  części  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  jednokondygnacyjnym  o  powierzchni  użytkowej  50m² położona  w  Kępie  Lubawskiej  gmina  Pacanów. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  na strefę  ochrony  i  kształtowania  środowiska  przyrodniczego ,Kompleksy ekologiczne  o  znaczeniu  międzynarodowym obszar  doliny  Wisły. Granice  poszukiwania  i  rozpoznawania  złóż  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego  ,wg  koncesji.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena  wywoławcza nieruchomości – 14000.00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - Działka  nie  posiada  dostępu  do  drogi  publicznej   

8. zasady aktualizacji  opłat   -  nie  dotyczy .

9.Wysokość wadium: 1400,00

10.Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15  w dniu   27 sierpnia  2018r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz. 12.00.

11.Daty poprzednich przetargów  -  brak

12.  Warunki przetargu.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości  do  jej  sprzedaży  maja  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /DZ.U  z  2017r  poz.2196  z  późn. zm /.  Zgodnie  z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny , chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej   małżeńskiej  wystarczające  jest , gdy  rolnikiem  indywidualnym jest jeden  z  małżonków. Powierzchnia  nabywanej nieruchomości  rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy nie może  przekraczać 300ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art.5  ust.2 i 3  ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa  się  osobę  fizyczną  będącą  właścicielem  ,użytkownikiem  wieczystym ,samoistnym  posiadaczem  lub dzierżawcą  nieruchomości rolnych,  których  łączna  powierzchnia  użytków  rolnych nie  przekracza  300 ha,  posiadająca  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej  od  5  lat  zamieszkała  w  gminie  na  obszarze  której  jest  położona  jedna  z  nieruchomości  rolnych  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rolnego  i  prowadząca  przez ten  okres osobiście gospodarstwo. W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby ,  które  spełniają  warunki  określone  w  art.6 ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz. U  z  2017 r poz.2196 z późn.zm) oraz  przedłożą  Komisji  Przetargowej  przed  przeprowadzeniem  przetargu dokumenty potwierdzające  spełnienie  warunków  do  nabycia  nieruchomości  rolnej , o  której  mowa w art.7 cytowanej  wyżej  ustawy. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu  nieruchomości , z  wyjątkiem  przypadku, gdy nabywca  ustalony  w  wyniku  przetargu  nabywa  nieruchomości  na  powiększenie  gospodarstwa  rodzinnego  jednak  do  powierzchni  nie  większej  niż  300ha ,a  nabywana  nieruchomość  rolna  jest  położona  w  gminie , w  której   ma  miejsce  zamieszkania  nabywca  lub  gminie  graniczącej  z    gminą W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS  Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2018r wadium znajdowało się na rachunku  bankowym Gminy Pacanów. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Pacanów. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , poz. 1836 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Pacanów  dn. 27 lipiec 2018r

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1033
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2018-07-27 09:14:11
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2018-07-27 09:14:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu