Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 520

Data publikacji:
2018-07-24 14:17:59

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Treść przetargu:

  Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Ogłoszenie nr 593867-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie
Numer referencyjny: IGPM.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia położonego na działce nr 1315/2 przy ul. dr A. Gałązki 11 w Pacanowie. Budynek Ośrodka Zdrowia w Pacanowie jest budynkiem wolnostojącym 2-kondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, ze stropodachem pokrytym blachą trapezową. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubiegłego wieku. Projekt przewiduje wykonanie ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych budynku oraz częściową wymianę stolarki. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy: 413,44 m2 - powierzchnia użytkowa : 687,00 m2 - kubatura: 1763,00 m3 - szerokość: 15,8 m - długość: 30,7 m - wysokość w kalenicy: 8 m 2. Zakres prac termomodernizacyjnych budynku obejmuje wykonanie: a) Roboty rozbiórkowe w tym: demontaż nieczynnych instalacji, drobnych elementów zamontowanych na elewacji oraz innych kolidujących elementów ( np. fragmentu ogrodzenia), rozbiórka balkonu (płyty balkonowej wraz z balustradą) na elewacji zachodniej, wymiana zewnętrznych włączników, opraw, uchwytów. b) Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu styropianem gr. 14 cm wraz z ociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr.2 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu terenu należy wykonać z użyciem styropianu samogasnącego EPS o współczynniku przewidzenia ciepła 𝞴≤ 0,031 (W/m*K) o grubości 14 cm. c) Wykończenie ścian zewnętrznych wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego gr. 2mm, oraz cokołu tynkiem mozaikowym według rozwiązań systemowych. d) Obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej – stropodach wentylowany. e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV. Demontaż istniejących okien drewnianych we wszystkich ścianach zewnętrznych oraz montaż nowych okien PCV o profilu co najmniej sześciokomorowych, kolor biały z pakietem trzyszybowym o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 (W/m2*K). f) Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe i PCV. Demontaż drewnianych drzwi zewnętrznym w wejściu głównym oraz montaż nowych drzwi aluminiowych zewnętrznych ocieplonych dwuskrzydłowych, częściowo przeszklonych. Demontaż 3 sztuk drzwi drewnianych zewnętrznych oraz montaż nowych drzwi PVC ocieplonych jednoskrzydłowych w kolorze brązowym. Drzwi winny być wyposażone w dwa zamki , antabę i samozamykacz. g) Wymiana bramy garażowej na stalową, uchylną, jednoskrzydłową, ocieploną w kolorze brązowym. h) Wymiana obróbek blacharskich dachu, parapetów zewnętrznych, orynnowania. Nowe obróbki z blachy stalowej powlekanej. i) Remont dachu. Poszerzenie połaci dachu ponad ściany szczytowe w związku z ociepleniem ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie nowych obróbek blacharskich w tym nowej podbitki. j) Częściowa wymiana zużytych rynien i rur spustowych oraz montaż nowego orynnowania daszków nad wejściami do budynku, k) Wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów. l) Wykonanie robót elektrycznych w tym w zakresie demontażu i montażu nowych opraw oświetleniowych oświetlenia zewnętrznego montaż nowych włączników, demontaż i ponowny montaż domofonu oraz gniazda zasilającego. m) Remont kominów ( wykonanie obudowy komina spalinowego w kotłowni ponad dachem wraz z jego obróbką i wymianą podstawy dachowej i czapki kominowej, uzupełnienie tynków kominów, wymiana nakryw kominowych, malowanie, montaż nowych kratek wentylacyjnych). n) Remont ścianek oporowych przy zjeździe do garaży. o) Rozbiórka starej i wykonanie nowej opaski betonowej, p) Remont balkonów w zakresie malowania ścian , w tym m.in. wykonania obróbek blacharskich i malowania balustrad, q) Malowanie pozostałych balustrad, tj. schodów i podjazdu. Zakres zamówienia obejmuje również: - Organizację i zagospodarowanie zaplecza i terenu budowy, - Demontaż, naprawę i montaż ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót i kolidujących elementów zagospodarowania terenu, - Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy obejmujące również zabezpieczenie budynku. Z uwagi na funkcję obiektu na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia bezpiecznego i niekolizyjnego korzystania z budynku ośrodka przez pacjentów, pracowników NZOZ, obsługę karetki ŚCRM oraz mieszkańców. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezkolizyjnego funkcjonowania podmiotów korzystających z obiektu w tym w szczególności obsługi karetki ŚCRM. Wszelkie roboty winny być prowadzone wyłącznie na terenie odgrodzonym oraz jednocześnie zapewniającym bezpieczny dostęp osobom do obiektu. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wykonanie pełnego zabezpieczenia nad przejściami wejściami do budynku. - Zapewnienie dozoru, - Wykonanie niezbędnych prób i badań i odbiorów, - Utylizację odpadów budowlanych, usuwanie śmieci i zbędnych materiałów. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami - Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż urządzeń tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: - projekt budowlany; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 5. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku, przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót (m.in. poprzez stosowne ogrodzenie terenu zabezpieczające przed dostępem osób nieuprawnionych) oraz zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt na czas realizacji robót budowlanych zaplecza budowy oraz pomieszczeń i sanitariatów dla pracowników. 9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porządku na terenie inwestycji oraz drogach dojazdowych, zabezpieczenia zgromadzonych materiałów, informowania w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach mających związek z przedmiotowymi sieciami, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy oraz wokół niego, zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącego drzewostanu i zieleni, umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektu. 10. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie planowanego realizacji robót celem sprawdzenia stanu istniejącego placu budowy oraz warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich innych dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac i do rzetelnego przygotowania oferty.
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45453000-7
45321000-3
45410000-4
45421000-4
45421100-5
45311000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-17
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2018-12-17
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 8.3 ( oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 8.3 ( oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; a) w zakresie wykonanych robót Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku, której wartość wynosiła minimum 150 000,00 zł . Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) w zakresie dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, zgodnie z opisem w pkt. 8.4.4 SIWZ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 8.4.4 SIWZ, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 8.4.4) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 8.4.2a)- załącznik nr 8 SIWZ Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z opisanym warunkiem 8.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 8.4.4 SIWZ, w odniesieniu do tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r., poz. 1089). Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy ( art. 89 ust.1 pkt 7b) ustawy PZP). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie”. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 13.08.2018 r. do godz. 11.00. 5. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca , którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lud dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: 1.1. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) Wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na zmianę czasu niezbędnego do realizacji zamówienia w szczególności: - działania siły wyższej - , (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.; Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się uważać w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań. - zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; b) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) Konieczność uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac, zaleceń właściwych służb i instytucji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca bądź Zamawiający ponosi odpowiedzialność. e) Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) Wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót g) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności; • przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. • odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. • Wstrzymania wykonywania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy h) Skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. i) wystąpienia istotnych zmiany w zakresie realizacji robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej ( spowodowanej jej wadami lub możliwością wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań) mający istotny wpływ na termin realizacji zamówienia, j) Zmiana terminu w sytuacji pisemnego żądania przez Zamawiającego wstrzymania robót z istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy. 1.2. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez przedstawiciela Zamawiającego. b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, Realizacji robót zamiennych winna być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności ( wykonania robót zamiennych) podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w pkt. a) - e) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 1.3. Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań projektowych ewentualnie umożliwiające zmniejszenie kosztów wykonania obiektu niepogarszające jednocześnie jego parametrów, zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy, urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; a) Rezygnacji z części zakresu przedmiotu zamówienia ( w tym roboty zaniechane) b) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej. c) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających. d) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a) - d) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 1.4. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia). c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. d) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 1.4. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. 1.5. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia). 1.6. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzana drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH   Z up. Wójta Gminy Pacanów

/-/ mgr inż. Kazimierz ŹdziebkoZałączone pliki
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ.pdf2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ.pdf - 1121.875 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:21:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SPECYFIKACJA
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_1.doc2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_1.doc - 71.68 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: FORMULARZ OFERTY
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_1a.doc2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_1a.doc - 37.376 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_2.docx2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_2.docx - 24.915 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:22:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_3.docx2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_3.docx - 23.264 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:23:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_4.docx2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_4.docx - 24.538 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:23:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O WYKLUCZENIU
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_5.doc2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_5.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:24:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: OSWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_6.doc2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_6.doc - 83.456 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:24:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_7.docx2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_7.docx - 65.074 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: WZÓR UMOWY
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_8.doc2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_8.doc - 80.896 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_9.pdf2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_9.pdf - 606.345 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:25:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: PRZEDMIARY
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_10.zip2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_zal_10.zip - 41972.753 KB)
Data publikacji: 2018-07-24 14:29:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2018_ogloszenie_termomodernizacja_NZOZ.docx2018_ogloszenie_termomomodernizacja_NZOZ (2018_ogloszenie_termomodernizacja_NZOZ.docx - 33.931 KB)
Data publikacji: 2018-08-13 09:36:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: ogłoszenie w wersji edytowalnej
2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_inf_otwarcie.PDFInformacja z otwarcia ofert (2018_SIWZ_termomodernizacja_NZOZ_inf_otwarcie.PDF - 88.784 KB)
Data publikacji: 2018-08-13 14:06:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Informacja z otwarcia ofert

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1715
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-07-24 14:17:59
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-07-24 14:30:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu