Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 507

Data publikacji:
2018-02-13 07:56:37

Przedmiot: Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 13.02.2018r.

Znak: RK. 2151.2.2018

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

„Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej” 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: rk@pacanow.pl, gk@pacanów.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

1. Nazwa przedmiotu  zamówienia:

Zakup kosiarki bijakowej tylno - boczna

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- szerokość robocza  min. 1,6 m

- kąt nachylenia + 90o /  – 65o

- obroty WOM 540 obr/min

- przekładnia  zewnętrzna wzmocniona

- łożyska wału głównego i rolki podporowej baryłkowe wahliwe dwurzędowe SKF

 -noże tnące "Y" mocowane na szeklach

- podwójny płaszcz blachy obudowy głównej

- bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatyczny

- ilość przyłączy hydraulicznych – 2 sztuki dwustronnego działania

- klapa tylna uchylna

- zapotrzebowanie mocy – od 60 do 115 kM

 

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca prowadził przynajmniej jeden punkt serwisowy dla urządzeń w okresie pogwarancyjnym na terenie Polski.

 

3.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia  

 

 

4.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.    Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1).

 

5.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.      Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.    W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

4.    Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.

5.    Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

6.    Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24

b)   Grzegorz Szymaszek – tel. 728 746 315

7.    Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

8.    Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 

6.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.    Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać:

a)        wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1),

b)        specyfikację techniczną oferowanego urządzenia 

2.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Miejsce składania ofert: Sekretariat UG Pacanów,  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 20.02.2018r. do godz. 15.00.

3.    Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - faksem na nr (41) 376 59 80, lub drogą mailową na adres rk@pacanow.pl, lub gk@pacanow.pl – w przypadku wysłania oferty drogą mailową wymagane jest przesłanie czytelnego skanu formularza ofertowego. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić wysłaniem formularza ofertowego drogą listowną na adres Zamawiającego. 

4.    Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

a)    nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

b)   nazwa i adres Wykonawcy,

c)    opis:    

Oferta na;

Zakup kosiarki bijakowej tylno - bocznej”

  

7.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 20.02.2018r. do godz. 15.00.

2.    W przypadku wysłania oferty  drogą elektroniczną lub faksem za zachowanie terminu uważa się otrzymanie maila lub faksu z formularzem ofertowym w w/w terminie. Tak przesłaną ofertę należy potwierdzić wysłaniem jej w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

 

8.    OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

 

1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia

 

9.    KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

 

1 Kryteria oceny oferty:

- cena brutto – maksymalnie 20 pkt , liczona dla oferty liczba punktów = ( Cmin : Cof.b.) x 20 pkt 

- Okres gwarancji (liczony od daty zakupu , 24 miesiące– zero pkt , 30 miesięcy -10 pkt , 36 miesięcy 20 pkt , 42 miesiące i powyżej 30 pkt )

- koszt brutto wymiany noży tnących (komplet noże +szekle) – maksymalnie 20 pkt , liczona dla oferty liczba punktów = ( Cmin : Cof.b.) x 20 pkt 

- ilość dni od zawiadomienia telefonicznego o awarii do podjęcia czynności usunięcia awarii u zamawiającego – ( do 5 dni – 10 pkt, powyżej 5 dni -0 pkt)

- odległość  punktu serwisowego na terenie Polski w od siedziby zamawiającego  (powyżej 300 km -0 pkt, od 200-300 km - 10 pkt , od 100-200 km - 20 pkt, do 100 km - 30 pkt)

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana która uzyska największą liczbę punktów.

 

10.  WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.      Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

11.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

                                                                                                         

                                                                                                                      Zatwierdzam:

                                           

                                                                                                         ....................................................................

         (podpis kierownika zamawiającego)

 

 

 

 

Załącznik nr. 1

                                                                                                                      dnia, …………………….

.....………………….….......

/nazwa i adres wykonawcy/

                                                        OFERTA

 

            W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na:

1. Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za: „Kosiarkę bijakową tylno – boczną” o parametrach zawartych w zapytaniu

-        cena brutto …………………………………..zł

podatek VAT ………%

słownie:…………………………………………………………………………………………

-        okres gwarancji –……………miesięcy

-        koszt wymiany  noży tnących (komplet noże +szekle)  – …………………zł

-        ilość dni od zawiadomienia telefonicznego o awarii do podjęcia czynności usunięcia awarii u zamawiającego – …………………………dni.

-        odległość punktu serwisowego od siedziby zamawiającego ……………..km

adres puntu serwisowego………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że:

-      przyjmuję do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

-      zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zdobyłem konieczne informacje do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia,

-      posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-      firma jest/ nie jest* płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ………......….......………

 

 

                                                                                                          ……….……………………….

                                                                                                          podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 981
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2018-02-13 07:56:37
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2018-02-13 07:56:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu