Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 505

Data publikacji:
2018-02-01 08:15:02

Przedmiot: Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 30.01.2018r.

Znak: RK. 271.1.2018

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów” 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami.)

W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: rk@pacanow.pl ,

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

2. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu  zamówienia:

Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów”.

2. Opis stanu istniejącego:

Ujęcie wody w m. Wójeczka składa się z zabudowanego źródliska znajdującego się na działkach nr. ewid. gr.  1248, 1246, 1064/2, 1064/5 m. Wójeczka Gm. Pacanów o wymiarach  30x16. m i powierzchni lustra wody ok. 440 m2. W obrębie zabudowy źródliska woda wypływa samoczynnie z pod powierzchni gruntu, a następnie za pośrednictwem studni i komory osadnika, przepływa rurociągiem do studni końcowej, gdzie następnie jest pompowana, dezynfekowana i kierowana do sieci wodociągowej. Nadmiar wody za pośrednictwem przelewu wypływa z ujęcia dając początek strudze biegnącej przez m. Wójeczka.

W wyniku zalania wodami opadowymi podczas opadów burzowych, do wnętrza źródliska dostała się znaczna ilość osadów mineralnych (cząsteczki gleby) z okolicznych pól, które osadziły się wewnątrz budynku źródliska ograniczając samoczynny wypływ wody. Warstwa osadów mineralnych ma głębokość ok.  20- 40.cm i znajduje się na ok 70 % powierzchni źródliska.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do wykonania renowacji źródliska na ujęciu wody w m. Wójcza Gm. Pacanów.

Zamówienie obejmuje przygotowanie następujących opracowań:

a)    Projekt techniczny robót, (3 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, doc ) opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

-      usunięcie warstwy zalegającego na dnie źródliska osadu należy wykonać mechaniczne, z zastosowaniem stosownych urządzeń umożliwiających zassanie i odprowadzenie osadu (np.: pompy zasysające eżektorowe o dużej wydajności),

-      wykonanie prac renowacyjnych nie może spowodować zamknięcia poboru wody ze źródliska na czas dłuższy niż 24h – Z uwagi na fakt że ujęcie zasila w wodę większą część sołectw na terenie Gminy Pacanów,  oraz część miejscowości na terenie Gminy Oleśnica. Rezerwa wody jaka znajduje się w zbiornikach (900 m3) zapewnia pobór wody przez mieszkańców na ok. 24 h (w zależności od wielkości dobowego poboru). Wykonany projekt prac renowacyjnych powinien przewidzieć wykonanie prac w w/w czasie. Dopuszczalna przez Zamawiającego jest wykonanie renowacji etapami (z przerwami niezbędnymi na uzupełnienie wody w zbiornikach).

-      dostęp do źródliska jest ograniczony do włazu technologicznego o wymiarach 1,45x1,20 m.

-      dostęp do terenu ujęcia umożliwia furta stalowa o wymiarach 1,1x1,9m – możliwy jest również dostęp po zdemontowaniu części istniejącego ogrodzenia – szerokość pojedynczego panelu ogrodzeniowego 2,50m.

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizacje zadania, wstępne założenia techniczne renowacji ujęcia, które  zostaną zatwierdzone protokołem uzgodnień podpisanym przez obie strony.

b)    opracowanie Informacji  BIOZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)     opracowanie  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – (1 egzemplarz  w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF)

d)    przedmiar robót wraz z zestawieniem materiału i sprzętu - (2 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania prac w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. 

e)     kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - (1 egzemplarz w formie papierowej + wersja elektroniczna  w formacie PDF).

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i że wydana jest w stanie kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Informacji dodatkowe niezbędna do wyceny

-      Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed przygotowaniem wyceny prac i złożeniem oferty.

 

Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

3.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przekazanie kompletnej dokumentacji do dnia 20.04.2018r.

 

4.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1).

 

5.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.       Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.     W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

4.     Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.

5.     Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

6.     Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24

b)    Grzegorz Szymaszek, tel. 41 376 54 03 wew. 54

7.     Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

8.     Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 

6.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.     Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać:

a)         wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1),

2.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Miejsce składania ofert: Sekretariat UG Pacanów,  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 16.02.2018r. do godz. 15.00.

3.     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - faksem na nr (41) 376 59 80, lub drogą mailową na adres rk@pacanow.pl – w przypadku wysłania oferty drogą mailową wymagane jest przesłanie czytelnego skanu formularza ofertowego. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić wysłaniem formularza ofertowego drogą listowną na adres Zamawiającego. 

4.     Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

a)    nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

b)    nazwa i adres Wykonawcy,

c)     opis:    

Oferta na;

„Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej renowacji źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów”.

Nie otwierać przed dniem 16.02.2018r.

  

7.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 16.02.2018r. do godz. 15.00.

2.     W przypadku wysłania oferty  drogą elektroniczną lub faksem za zachowanie terminu uważa się otrzymanie maila lub faksu z formularzem ofertowym w w/w terminie. Tak przesłaną ofertę należy potwierdzić wysłaniem jej w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

 

8.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Przez cenę rozumie się całkowity ryczałtowy koszt wykonania prac określonych w Pkt. 2 niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia

 

9.     KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: cena ofertowa brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

 

10.   WARUNKI PŁATNOŚCI

1.       Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

11. WZÓR UMOWY

1.     Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy,

2.        Wzór umowy,


Załączone pliki
201801_Dokumentacja_formularz_zal_1.docx201801_Dokumentacja_formularz_zal_1 (201801_Dokumentacja_formularz_zal_1.docx - 24.676 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 08:15:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
201801_Dokumentacja_umowa_zal_2.pdf201801_Dokumentacja_umowa_zal_2 (201801_Dokumentacja_umowa_zal_2.pdf - 382.944 KB)
Data publikacji: 2018-02-01 08:15:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 968
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2018-02-01 08:15:02
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2018-02-01 08:16:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu