Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 503

Data publikacji:
2018-01-24 09:45:40

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na: Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+0391,5

Treść przetargu:

Pacanów 23.01.2018r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361060T Biskupice w kierunku kanału w km 0+0391,5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do  30.06.2018r.

Zamawiający wymaga aby  termin rozpoczęcia prac został ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem .

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r poz 1579 z późniejszymi zmianami)

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 12.02.2018r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów .

Ofertę należy opracować na Formularzu Oferty ( załącznik do zapytania ofertowego).

Przed zawarciem umowy  Zamawiający wymaga  złożenia   kosztorysu ofertowego .

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury

 

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać poniedziałek-piątek w godz. 7.20-14.20

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn .

 

Z up. Wójta

Kazimierz Zdziebko


Załączone pliki
ZO_201802_remont_przepustu_formularz_oferty_projekt_umowy.docZO_201802_remont_przepustu_Bisupice (ZO_201802_remont_przepustu_formularz_oferty_projekt_umowy.doc - 96.768 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:50:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Formularz ofertowy
ZO_201802_remont_przepustu_dokumentacja_projektowa.pdfZO_201802_remont_przepustu_Bisupice (ZO_201802_remont_przepustu_dokumentacja_projektowa.pdf - 5902.577 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:51:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Dokumentacja projektowa
ZO_201802_remont_przepustu_przedmiar.pdfZO_201802_remont_przepustu_Bisupice (ZO_201802_remont_przepustu_przedmiar.pdf - 790.288 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:52:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Przedmiar robót
ZO_201802_remont_przepustu_kosztorys_ofertowy.pdfZO_201802_remont_przepustu_Bisupice (ZO_201802_remont_przepustu_kosztorys_ofertowy.pdf - 567.248 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 09:53:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Kosztorys ofertowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1884
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-24 09:45:40
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-24 09:54:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu