Wersja do druku

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:pacanow@ops.busko.pl
Strona www:

Numer ID: 501

Data publikacji:
2017-12-18 13:45:41

Przedmiot: „USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2018"

Treść przetargu:

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:
pacanow@ops.busko.pl
Strona www:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp o wartości kwoty nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8

 

Pacanów: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2018 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa, adres i punkty kontaktowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 15, pokój nr 1, 5, 113, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie,

tel. +48 41 376 54 03, faks +48 41 376 59 80

Osoba do kontaktów: Edward Wojniak, tel. +48 41 3765459 wew. 19 lub Faks:  +48 41 3765980, e-mail: pacanow@ops.busko.pl 

Ogłoszenie – strona internetowa: www.bip.gminy.com.pl/pacanow/przetargi.php

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.

3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków uczniom wytypowanym przez GOPS w czterech placówkach na terenie gminy, w dni nauki szkolnej w godzinach od 10:00 do 13:00, ustalonych szczegółowo z dyrektorami poszczególnych szkół. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Posiłek gorący jednodaniowy dla dzieci w wieku 6 - 16 lat o wartości energetycznej nie mniejszej niż 700 kcal. Przygotowanie posiłków możliwe przy wykorzystaniu kuchni o powierzchni 75m² w Szkole Podstawowej w Pacanowie po jej uprzednim wydzierżawieni od właściciela obiektu według stawki minimum 5zł za m² + VAT. W pozostałych szkołach czterech szkołach dowóz posiłków z obiektu Wykonawcy i przy użyciu urządzeń Wykonawcy. Zamówienie podzielone jest na 4 części.

Część 1: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Pacanowie w roku 2018,

Część 2: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich w roku 2018,

Część 3: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy, w roku 2018,

Część 4: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków, dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu, w roku 2018.

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Szczegółowy Opis

Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz wzór

umowy – stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.      

4. Termin realizacji zamówienia: preferowany termin  rok 2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca zobowiązany jest wykazać,  spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadane doświadczenie w organizacji żywienia zbiorowego

1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi, z których każda:

1) polegała na organizacji żywienia z zapewnieniem dowozu zgodnie z przepisami;

2) miała wartość co najmniej 100.000,00 zł z VAT.

1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani:

a) złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b) przedstawić w formularzu ofertowym wykaz usług spełniających warunki, o których mowa w pkt IV.1.1,

c) załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie – dokumentami takimi mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez odbiorcę usługi.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił personel do obsługi żywienia, w tym:

pojazd dostosowany do przewozu posiłków

V. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza ofertowego lub według wzoru tego druku, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, poprzez jego odpowiednie wypełnienie.

2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.

3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.

4. Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w pkt IV. 1.2 lit. c).

5. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego – musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenie podpisu pieczęcią imienną).

6. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i, jeżeli uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z tego odpisu, dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.

7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną).

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy,

zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej

następująco:

OFERTA dotycząca: „USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2018.

Nie otwierać przed 29 grudnia  2017 r. godz. 11:00”.

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co

powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert: Pacanów ul. Rynek 15(pokój nr 1, 5 lub113 piętro I)  28-133 Pacanów

2. Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2017 r. godz. 10:00.

3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 29 grudnia 2017 r. godz. 11:00, pokój nr 1 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

VII.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAM

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.

3. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz adres e-mail zawiera pkt I Ogłoszenia.

4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminy.com.pl/pacanow/przetargi.php

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej zdefiniowanych kryteriów i przypisanego im znaczenia (wagi).

2. Dla dokonania oceny ofert waga w kryteriach oceny określona w procentach zostanie przeliczona na punkty: 1 procent odpowiada 1 punktowi. Oceniane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryterium waga Maksymalna punktacja

·         1 - Cena - 90

·         2 - Doświadczenie - 10

RAZEM 100% 100

3. Sposób oceny ofert.

1) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.1   2) Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 90 %, ilość zrealizowanych usług polegających na dostarczaniu posiłków (10%)

19.2   Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach.

Punkty za zaoferowaną cenę obliczone będą według wzoru P1 – 90 pkt.:

 

Cmin

P1= ------------- x 90

Co

 

gdzie :

P1- uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 %

Cmin - najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu

Co - cena badanej oferty

 

Punkty za ilość zrealizowanych usług polegających na dostarczaniu posiłków obliczone będą według wzoru P2 – 10 pkt.:

 

So

P2= ------------- x 10

Smax

gdzie:

P2 – uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1%

So – ilość usług polegających na dostarczaniu posiłków zrealizowanych w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy na kwotę minimum:

 

dla zadania I 35000 zł brutto,

     dla zadania II 55000 zł brutto,

dla zadania III 17000 zł brutto,

dla zadania IV 25000 zł brutto

w ciągu ostatnich trzech lat (należy przedstawić wykaz w którym będzie podana data rozpoczęcia i zakończenia usługi, miejsce realizacji usługi, kwota usługi – wg wzoru załącznik nr 7). Maksymalnie można wykazać 10 zrealizowanych usług dla każdej części.


Uwaga; Usługi wskazane w załączniku nr 5 nie będą brane pod uwagę w kryterium P2, gdyż usługi te potwierdzają jedynie spełnienie opisanego warunku podmiotowego doświadczenia i wiedzy.


Smax - największa 
ilość przeprowadzonych usług polegających na dostarczaniu posiłków w ciągu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegających odrzuceniu wg zasad opisanych powyżej,

 

Potwierdzenie w złożonej ofercie wymaganego warunku doświadczenie i wiedza nie podlegają punktacji.

Tą samą usługą nie można wykazać się do więcej niż jednego zadania.

 

Wykonawca w celu otrzymania punktów w tym kryterium jest zobowiązany przedłożyć wykaz zgodnie z załączonym wzorem – załącznik nr 7.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie

                                                                                                                            Edward Wojniak

 


Załączone pliki
GOPS_2017_SIWZ_dozywianie_w_szkolach (1).docx201702_GOPS_dozywianie_dzieci_w_szkolach (GOPS_2017_SIWZ_dozywianie_w_szkolach (1).docx - 49.069 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 14:28:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: siwz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1862
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-12-18 13:45:41
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-12-18 14:28:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu