Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 494

Data publikacji:
2017-11-14 09:52:08

Przedmiot: Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów

Treść przetargu:
Pacanów, dnia: 14.11.2017r.
Znak: RK. 271.1.2017

Zapytanie ofertowe

na realizację zadania pn.:

„Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów”

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,      
tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,
Adres e-mail: rk@pacanow.pl ,
Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

2. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu  zamówienia:
„Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów”.

2. Opis stanu istniejącego:
Ujęcie wody w m. Wójeczka składa się z zabudowanego źródliska znajdującego się na działkach nr. ewid. gr.  1248, 1246, 1064/2, 1064/5 m. Wójeczka Gm. Pacanów o wymiarach  30x16. m i powierzchni lustra wody ok. 440 m2. W obrębie zabudowy źródliska woda wypływa samoczynnie z pod powierzchni gruntu, a następnie za pośrednictwem studni i komory osadnika, przepływa rurociągiem do studni końcowej, gdzie następnie jest pompowana, dezynfekowana i kierowana do sieci wodociągowej. Nadmiar wody za pośrednictwem przelewu wypływa z ujęcia dając początek strudze biegnącej przez m. Wójeczka.
W wyniku zalania wodami opadowymi podczas opadów burzowych, do wnętrza źródliska dostała się znaczna ilość osadów mineralnych (cząsteczki gleby) z okolicznych pól, które osadziły się wewnątrz budynku źródliska ograniczając samoczynny wypływ wody. Warstwa osadów mineralnych ma głębokość ok.  20- 40.cm i znajduje się na ok 70 % powierzchni źródliska.
3. Rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania
W ramach niniejszego zadania Wykonawca wykona następujący zakres prac:
3.1 Przygotowanie w formie opisowej założeń technicznych renowacji źródliska na ujęciu wody w m. Wójeczka na podstawie poniższych założeń:
-    wykonanie prac renowacyjnych nie może spowodować zamknięcia poboru wody ze źródliska na czas dłuższy niż 24h – Z uwagi na fakt że ujęcie zasila w wodę większą część sołectw na terenie Gminy Pacanów,  oraz część miejscowości na terenie Gminy Oleśnica. Rezerwa wody jaka znajduje się w zbiornikach (900 m3) zapewnia pobór wody przez mieszkańców na ok. 24 h (w zależności od wielkości dobowego poboru). Prace renowacyjne tj. usunięcie osadu, uporządkowanie obiektu, ponowne uruchomienie ujęcia muszą zostać wykonane w w/w czasie. Dopuszczalne przez Zamawiającego jest wykonanie renowacji etapami (z przerwami niezbędnymi na uzupełnienie wody w zbiornikach).
-    dostęp do źródliska umożliwia właz technologiczny o wymiarach 1,45x1,20 m.
-    dostęp do terenu ujęcia umożliwia furta stalowa o wymiarach 1,1x1,9m – możliwy jest również dostęp po zdemontowaniu części istniejącego ogrodzenia – szerokość pojedynczego panelu ogrodzeniowego 2,50m.
-    założenia techniczne Wykonawca opracuje w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na realizacje zadania.  
Opracowane na podstawie powyższych wytycznych założenia techniczne renowacji ujęcia zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego protokołem uzgodnień.
3.2 Wykonanie robót polegających na usunięciu warstwy zalegającego osadu wg. opracowanych i zatwierdzonych założeń technicznych.
Wykonawca przeprowadzi prace za pomocą własnego sprzętu i pracowników w ustalonym z Zamawiającym terminie, z uwagi na konieczność zawiadomienia mieszkańców o ograniczeniach w poborze wody.
3.3 Informacji dodatkowe niezbędna do wyceny
-    Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie przed przygotowaniem wyceny prac i złożeniem oferty.
-    W przedstawionej ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym między innymi: koszty opracowania założeń technicznych renowacji, koszty przygotowania i utrzymania zaplecza, koszty ubezpieczenia robót, koszty utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji robót, koszty związane z wynagrodzeniem pracowników i inne niezbędne do wykonania zamówienia.
-    Wykonawca, w czasie wykonywania robót umożliwi pracownikom UG Pacanów dostęp do ujęcia w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności obsługowych na obiekcie.
-    Wykonawca, w przypadku uszkodzenia infrastruktury źródliska w trakcie prowadzonych prac, pokryje wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z jego winy.    

Kod CPV: 45252120-5   Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

3.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wykonanie prac renowacyjnych w terminie 25 dni od dnia podpisania umowy.

4.    OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1).
 
5.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.    Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.    W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.
4.    Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.
5.    Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.
6.    Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:
a)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24
b)    Grzegorz Szymaszek, tel. 41 376 54 03 wew. 54
7.    Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
8.    Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

6.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać:
a)    wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1),
2.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Miejsce składania ofert: Sekretariat UG Pacanów,  ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 28.11.2017r. do godz. 15.00.
3.    Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - faksem na nr (41) 376 59 80, lub drogą mailową na adres rk@pacanow.pl – w przypadku wysłania oferty drogą mailową wymagane jest przesłanie czytelnego skanu formularza ofertowego. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić wysłaniem formularza ofertowego drogą listowną na adres Zamawiającego.  
4.    Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
a)    nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
b)    nazwa i adres Wykonawcy,
c)    opis:     
Oferta na;
„Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, Gm. Pacanów”.
Nie otwierać przed dniem 28.11.2017r.
 
7.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 28.11.2017r. do godz. 15.00.
2.    W przypadku wysłania oferty  drogą elektroniczną lub faksem za zachowanie terminu uważa się otrzymanie maila lub faksu z formularzem ofertowym w w/w terminie. Tak przesłaną ofertę należy potwierdzić wysłaniem jej w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

8.    OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Przez cenę rozumie się całkowity ryczałtowy koszt wykonania prac określonych w Pkt. 2 niniejszego zapytania.  
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia
 
9.    KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: cena ofertowa brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

10.    WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

11.    WZÓR UMOWY

1.    Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania  

12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 Zatwierdzam:

Wójt Gminy
mgr Wiesław SkopZałączniki:
1.    Formularz ofertowy,
2.    Wzór umowy,


Załączone pliki
201701_Renowacja_zal_1_formularz_ofertowy.docx201701_Renowacja_zal_1_formularz_ofertowy (201701_Renowacja_zal_1_formularz_ofertowy.docx - 24.58 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 09:52:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
201701_Renowacja_zal_2_wzor_umowy.docx201701_Renowacja_zal_2_wzor_umowy (201701_Renowacja_zal_2_wzor_umowy.docx - 36.457 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 09:52:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1036
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-11-14 09:52:08
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-11-14 09:53:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu