Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 493

Data publikacji:
2017-11-08 13:55:12

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów w miejscowości Biniątki

Treść przetargu:

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pacanów
 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  -  budynek mieszkalny murowany oraz  budynek gospodarczy usytuowany w Biniątkach na  działce nr 334 stanowiący nie wydzieloną  współwłasność  Gminy Pacanów w  5/8  częściach  

ujawnioną  w  Księdze  Wieczystej  Nr  KI1B/00077549/7.

2.Powierzchnia nieruchomości - 0,1691ha.

3.Opis nieruchomości – zabudowana  budynkiem  mieszkalnym murowanym   oraz  budynkiem  gospodarczym. Nieruchomość położona  w Biniątkach gmina Busko - Zdrój. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Busko -Zdrój teren ten jest wskazany  do  zabudowy.  Ponadto  działka  znajduje  się  na  terenie  Nadnidziańskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu   i  w  obrębie  obszaru  ochrony  uzdrowiska  -  strefa ,,C’’

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena  wywoławcza nieruchomości - 20119,00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  brak 

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .

9.Wysokość wadium:  2000,00

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15  w dniu   8  grudnia 2017 r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz. 13.30

11.Daty poprzednich przetargów  -  brak

12.  Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  5  grudnia  2017r wadium znajdowało się na  rachunku  bankowym Gminy  Pacanów. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Pacanów.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinn
a przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Pacanów  dn.  7  listopad 2017r

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1091
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-11-08 13:55:12
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-11-08 13:55:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu