Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 489

Data publikacji:
2017-10-04 11:13:54

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

Treść przetargu:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:

Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172


Ogłoszenie nr 596938-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172
Numer referencyjny: IGPM.271.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy zadania : Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 1.1 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 1.2 podbudowy a) Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm – 1 844,30 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -134,00 ton 1.3 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 729,00m² 1.4 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -85,95 m³ 1.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2 m -24m b) montaż tablic U-3c/d (180x60cm) – 2 szt c) montaż znaków A-1, A-2, A6b(c) (wielkość mała)- 2 szt Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 2.1 roboty przygotowawcze a) wznowienie granic pasa drogowego - 1kpl. 1.3 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 b) przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 1.4 podbudowy a) korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 320,97 m² b) Podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna , po zagęszczeniu 25cm – 1 320,97 m² c) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 1320,97 m² d) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -93,26 ton 1.5 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 205,90 m² 1.6 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -59,93 m³ 1.7 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) poręcze ochronne sztywne U-12a-6m b) montaż znaków D-46+D47(komplet) – 1 szt. c) montaż słupków przeszkodowych – 2 szt Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172 3.1 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 3.2 podbudowy e) korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 483,45 m² f) Podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna , po zagęszczeniu 25cm – 483,45 m² g) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 483,45 m² h) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -33,67 ton 3.3 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 431,70 m² 3.4 roboty wykończeniowe b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -19,65 m³ 3.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków D-46+D47(komplet) – 1 szt. b) montaż słupków przeszkodowych – 2 szt 4. Zakres zamówienia obejmuje również: - Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane ( projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ, - przedmiary robót- załącznik nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 8. Jeżeli wykonawca stwierdzi , że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub ich źródła pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie , że parametry techniczne wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów , które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawiony do stosowania produktów równoważnych , przez które rozumie się takie , które posiadają parametry techniczne nie gorsze od wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ich „równoważności”. 9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych. 10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 11. Zamawiający w oparciu o art. 29ust 3a ustawy Pzp wymaga , aby przez okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonaniem robót drogowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233220-7
45233320-8
45233280-5
45233290-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-31   

 Okres w miesiącach  
    Okres w dniach 
  Data rozpoczęcia
 Data zakończenia
    2017-12-31


                                                                                                     

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał : - dla zdania nr 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 30tys zł. - dla zdania nr 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 30 tys zł. - dla zdania nr 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 20tys zł. Wykonawca tym samym doświadczeniem może wykazać się do więcej niż jednego zadania pod warunkiem , że jego sumaryczna wartość odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje osobami: - dla zadania nr 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej - dla zadania nr 2 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej - dla zadania nr 3 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej - Tym Samym kierownikiem budowy można wykazać się do wszystkich zadań . Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy , że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z dnia 17 kwietnia 2008 r ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt X.6 lit a) składa dokument odpowiedni , że a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , przy czym dokumenty te nie powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Dokumenty o których mowa w pkt a) powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt b) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości - Zadanie nr 1. 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych). - Zadanie nr 2. 1 000,00 (jeden tysiąc złotych) - Zadanie nr 3. 500,00 ( pięćset złotych) Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399 Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172 Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 3. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 19.10.2017r. do godz. 11.00. 5. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami , jeżeli: a) Wykonawca , którego oferta został wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lud dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust 1 , oświadczenia o którym mowa w art.25 ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
              

 Kryteria
 Znaczenie
 Najniższa cena       60,00
 Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy     40,00IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach: a) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do ich usunięcia - przestojów i opóźnień z winy Zamawiającego - wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności b) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego. c) na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy . W takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych wraz z dokumentacją na te roboty. d) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. e) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe i zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp f) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami . g) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że: - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego h) dokonanie zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.
 IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
 nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:     1    Nazwa:     Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+932 do km 1+505

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 1.2 podbudowy a) Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna , po zagęszczeniu 15cm – 1 844,30 m² b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -134,00 ton 1.3 nawierzchnia a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 729,00m² 1.4 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -85,95 m³ 1.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż barier ochronnych o rozstawie słupków 2 m -24m b) montaż tablic U-3c/d (180x60cm) – 2 szt c) montaż znaków A-1, A-2, A6b(c) (wielkość mała)- 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233320-8, 45233280-5, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 Kryteria
 Znaczenie
 Najniższa cena       60,00
 Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy     40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     2    Nazwa:     Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1073 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+399

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 roboty przygotowawcze a) wznowienie granic pasa drogowego - 1kpl. 1.3 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 b) przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 1.4 podbudowy a) korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1 320,97 m² b) Podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna , po zagęszczeniu 25cm – 1 320,97 m² c) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 1320,97 m² d) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -93,26 ton 1.5 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 205,90 m² 1.6 roboty wykończeniowe a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -59,93 m³ 1.7 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) poręcze ochronne sztywne U-12a-6m b) montaż znaków D-46+D47(komplet) – 1 szt. c) montaż słupków przeszkodowych – 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233320-8, 45233280-5, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 Kryteria
 Znaczenie
 Najniższa cena       60,00
 Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy     40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     3    Nazwa:     Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.1 odwodnienie korpusu drogowego a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni ) – szt 1 3.2 podbudowy e) korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 483,45 m² f) Podbudowy z kruszyw naturalnych , warstwa dolna , po zagęszczeniu 25cm – 483,45 m² g) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm – 483,45 m² h) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -33,67 ton 3.3 nawierzchnie a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 431,70 m² 3.4 roboty wykończeniowe b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm -19,65 m³ 3.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaków D-46+D47(komplet) – 1 szt. b) montaż słupków przeszkodowych – 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233220-7, 45233320-8, 45233280-5, 45233290-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 Kryteria
 Znaczenie
 Najniższa cena       60,00
 Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy     40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ.pdf - 479.916 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:23:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: SIWZ

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_1_oferta_cenowa.doc - 81.408 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:23:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: OFERTA CENOWA

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_2_oswiadczenie_spelnianiu_warunkow.docx - 25.919 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:24:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_3_oswiadczenie_wykluczeniu.docx - 28.346 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:24:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_4_oswiadczenie_gr_kapitalowej.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:25:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: OSWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_5_oswiadczenie_podwykonawcach.doc - 84.48 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:25:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_6_wykaz_osob.zip - 59.803 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:25:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: WYKAZ OSÓB

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_7_wykaz_robot.zip - 61.962 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:26:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: WYKAZ ROBOT BUDOWALNAYCH

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_8_projekt_umowy.pdf - 366.168 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:26:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: PROJEKT UMOWY

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_9_dokumentacja_techniczna.zip - 26100.124 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:28:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_10_przedmiary_kosztorysy.zip - 1387.946 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:29:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY

201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ
(201709_przebudowa_3_drog_gminnych_SIWZ_zal_11_STWiORB.zip - 41948.213 KB) Data publikacji: 2017-10-04 11:31:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: STWIORB

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1882
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-10-04 11:13:54
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-10-04 11:32:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu