Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 487

Data publikacji:
2017-09-12 08:29:17

Przedmiot: Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 500035600-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Pacanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586670-N-2017
Data: 12/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (url): www.ug.pacanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 27.09.2017r. do godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 05.10.2017r. do godz. 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-05, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Ogłoszenie nr 500032763-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.
Pacanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586670-N-2017
Data: 2017-09-12
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (url): www.ug.pacanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 27.09.2017r. do godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 04.10.2017r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop


Ogłoszenie nr 500032718-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.
Pacanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586670-N-2017
Data: 12.09.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (url): www.ug.pacanow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-27, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-04, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

 

Ogłoszenie nr 586670-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Gmina Pacanów: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” zgodnie z projektem „Budowa przedszkola samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): www.ug.pacanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pacanow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składac w formie pisemnej
Adres:
Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
Numer referencyjny: IGPM.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzi: 6 oddziałów – łącznie 150 miejsc, pomieszczenia administracyjne, szatnie, gabinet pielęgniarski, sala rekreacyjna pomieszczenia towarzyszące i sanitarne, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne (w tym kotłownia). Budynek jednokondygnacyjny wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek zbudowany z jednej bryły przestrzennej o podstawie zbliżonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej linii okapu i kącie pochylenia 25o. Elewacja zewnętrzna wykończona tynkiem strukturalnym z elementami boniowania naroży. Obiekt jest w całości dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek będzie wyposażony w instalacje: • instalacja wod-kan, • instalacja C.O. zasilana gazem, • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, • instalacja odgromowa, • instalacja elektryczna, • instalacja fotowoltaiczna. Dla zaopatrzenia budynku przedszkola w niezbędne media przewiduję się budowę przyłączy wody oraz hydrantu p.poż., gazu, energii elektrycznej. Dla odbioru ścieków przewiduję się budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z wpięciem do kolektora sanitarnego. Nowe przyłącza zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne zarządców sieci. Odbiór wody deszczowej poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną. Budowa parkingu na 21 miejsc postojowych zlokalizowanego w zachodniej części bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Budowa placu zabaw w południowej części terenu inwestycji wraz z wyposażeniem według załączonego projektu. Parametry techniczne obiektu: • Ilość kondygnacji - 1 • powierzchnia użytkowa - 1327,80m2 • powierzchnia całkowita - 1327,80m2 • powierzchnia zabudowy - 1500,00m2 • kubatura budynku brutto - 10037,10m3 • wysokość - 10,80m • szerokość - 38,81m • długość - 56,28m Przedmiotem zamówienia objęte są również: 1) Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą w zakresie: a) rozbiórka ogrodzenia terenu wraz z oczyszczeniem terenu wzdłuż ogrodzenia z samosiejek drzew wysokich, b) rozbiórka ciągów pieszych i jezdnych, c) rozbiórki utwardzeń terenu, d) demontaż ławek i koszy, e) rozbiórka budynku byłego szaletu, f) rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu, g) rozbiórka zbiornika na ścieki , h) rozbiórka istniejącego budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Pacanów. 2) Niwelacje terenu. 3) Przebudowa linii energii elektrycznej NN. 4) Budowa ciągów pieszych i jezdnych. 5) Budowa oświetlenia terenu. 6) Budowa ogrodzenia terenu. 7) Wycinka kolidujących z inwestycją drzew. 8) Utylizacja materiałów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację. 9) Założenie terenów zielonych. 10) Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza według załączonych projektów. 11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji. 12) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie objętym umową, 13) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR). Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu mebli (odrębne postępowanie).

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45200000-9
45112723-9
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45232410-9
45400000-1
45223300-9
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż – 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż – 4 000 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową budynku/-ów użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 2 500 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 1) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) co najmniej 1 budynku/-ów użyteczności publicznej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 4, Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100 groszy) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert najpóźniej do dnia 27.09.2017r. do godz. 12:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
201707_Przedszkole_SIWZ.pdf201707_Przedszkole_SIWZ (201707_Przedszkole_SIWZ.pdf - 9208.281 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 08:30:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ
201707_Przedszkole_SIWZ_zal_1-8.zip201707_Przedszkole_SIWZ_zal_1-8 (201707_Przedszkole_SIWZ_zal_1-8.zip - 802.028 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 08:31:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ_zal_1-8
201707_Przedszkole_SIWZ_zal_9_przedmiary.zip201707_Przedszkole_SIWZ_zal_9_przedmiary (201707_Przedszkole_SIWZ_zal_9_przedmiary.zip - 842.064 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 08:31:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ_zal_9_przedmiary
201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_budowlany.zip201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_budowlany (201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_budowlany.zip - 64562.132 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 08:53:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_budowlany
201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_wykonawczy.zip201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_wykonawczy (201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_wykonawczy.zip - 55893.677 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 08:56:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_proj_wykonawczy
201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_STWIOR.zip201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_STWIOR (201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_STWIOR.zip - 6551.889 KB)
Data publikacji: 2017-09-12 09:00:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_SIWZ_zal_10_STWIOR
201707_Przedszkole_informacja_nr_1.doc201707_Przedszkole_informacja_dla_wykoonawcow_nr_1_z_dnia_22_09_2017 (201707_Przedszkole_informacja_nr_1.doc - 131.072 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:37:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_informacja_dla_wykoonawcow_nr_1_z_dnia_22_09_2017
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017.pdf201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017 (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017.pdf - 9223.056 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 13:57:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Decyzje.pdf201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Decyzje (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Decyzje.pdf - 620.821 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 13:57:36 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Decyzje
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Uzupelnienie_dok_proj.zip201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Uzupelnienie_dok_proj (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Uzupelnienie_dok_proj.zip - 17333.603 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 13:58:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_Uzupelnienie_dok_proj
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_wzor_umowy_po_korekcie.docx201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_wzor_umowy_po_korekcie (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_wzor_umowy_po_korekcie.docx - 113.413 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 13:58:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_25_09_2017_wzor_umowy_po_korekcie
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017.pdf201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017 (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017.pdf - 770.67 KB)
Data publikacji: 2017-09-28 14:24:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017
201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017_S-3-1-Instalacja_co_rozwiniecie.pdf201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017_S-3-1-Instalacja_co_rozwiniecie (201707_Przedszkole_Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_28_09_2017_S-3-1-Instalacja_co_rozwiniecie.pdf - 607.839 KB)
Data publikacji: 2017-09-28 14:24:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: S-3-1-Instalacja_co_rozwiniecie

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3078
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-09-12 08:29:17
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-09-12 11:43:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu