Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 482

Data publikacji:
2017-08-08 08:38:53

Przedmiot: Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Treść przetargu:
Pacanów 07.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów ,
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie
tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80
 
2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA
do  30.11.2017r.
Zamawiający wymaga aby  termin rozpoczęcia prac został ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem .
 
4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 21.08.2017r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów .
Ofertę należy opracować na Formularzu Oferty ( załącznik do zapytania ofertowego).
Przed zawarciem umowy  Zamawiający wymaga  złożenia   kosztorysu ofertowego .

6. KRYTERIA OCENY :
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.
Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 
informacje można uzyskać poniedziałek-piątek w godz. 7.20-14.20

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn .


Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

2017_Wola_biechowska_formularz_oferty_projekt_umowy
(2017_Wola_biechowska_formularz_oferty_projekt_umowy.doc - 96.768 KB) Data publikacji: 2017-08-08 08:40:21 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2017_Wola_biechowska_formularz_oferty_projekt_umowy

2017_Wola_biechowska_projekt_budowlano_wykonawczy
(2017_Wola_biechowska_projekt_budowlano_wykonawczy.pdf - 4045.981 KB) Data publikacji: 2017-08-08 08:40:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2017_Wola_biechowska_projekt_budowlano_wykonawczy

2017_Wola_biechowska_przedmiar_robot
(2017_Wola_biechowska_przedmiar_robot.pdf - 53.485 KB) Data publikacji: 2017-08-08 08:41:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2017_Wola_biechowska_przedmiar_robot

2017_Wola_biechowska_specyfikacje_techniczne
(2017_Wola_biechowska_specyfikacje_techniczne.pdf - 1854.719 KB) Data publikacji: 2017-08-08 08:41:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2017_Wola_biechowska_specyfikacje_techniczne

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1912
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-08-08 08:38:53
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-08-08 08:42:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu