Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 480

Data publikacji:
2017-07-27 14:37:56

Przedmiot: Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Treść przetargu:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:
Gmina Pacanów: Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 558975-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15 , 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, , e-mail inwest@pacanow.pl, , faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
Numer referencyjny: OSO.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba Części - 2 Zadanie zostało podzielone na dwie części: 1. Część I zamówienia obejmuje: zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018, obejmujący łącznie 298 dzieci i 17 tras (7 tras do szkoły i 10 tras ze szkoły po zajęcia ). Przewidywana ilość dni nauki wynosi ok 182 dni. Wykonawca w każdym dniu obowiązywania umowy, realizował będzie przedmiot zamówienia z wykorzystaniem minimum 4 pojazdów (autobus), dostosowanych do ilości pasażerów na poszczególnych trasach zgodnie z rozkładem jazdy przewozów regularnych. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) zapewni Zamawiający. Szczegółowy wykaz tras oraz ilość dzieci i uczniów stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 2. Część II zamówienia obejmuje: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pacanów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w roku szkolnym 2017/2018 Przedmiotem II części zamówienia jest dowóz 4 dzieci niepełnosprawnych. Dowóz dzieci będzie odbywał się z miejscowości (trasa przejazdu): Pacanów – Komorów - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie. Przewidywana ilość dni nauki wynosi ok 192 dni. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dzieciom opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia. Ilość przejechanych kilometrów za które Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie będzie liczona od momentu (miejsca) zabrania pierwszego dziecka. Szacunkowa dzienna ilość kilometrów (z miejsca zabrania pierwszego dziecka do siedziby szkoły i z powrotem) wynosi ok. 57,4 km. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia trasy przejazdu jedynie w okresie zimowym w przypadku gdy warunki atmosferyczne całkowicie uniemożliwią przejazd odcinkami dróg stanowiącymi najkrótszą odległość między punktami skrajnymi (punktem startowym i końcowym). Wyrażenie zgody musi mieć co najmniej formę mailową. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. Osoba/y (przedstawiciele Wykonawcy) wyznaczone na opiekunów do przewożonych uczniów będą posiadać ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu BHP i udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Obowiązkiem Opiekunów będzie zapoznanie uczniów z regulaminem obowiązującym w pojeździe oraz doprowadzenie uczniów z autobusu do placówki. Zamawiający wymaga aby liczba opiekunów była nie mniejsza niż liczba pojazdów (jeden pojazd = jeden opiekun). Wymagania dotyczące sposobu realizacji II części przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku Nr 1 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Umowa realizowana będzie w dni nauki szkolnej w okresie: Część I - od 04.09.2017r. do 22.06.2018r., Część II – od 04.09.2017 r. do 31.07.2018r. (dwa tygodnie lipca).

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu usług podobnych do tych, które objęte są zamówieniem podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-09-04   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
        2017-09-04     2018-06-22
        2017-09-04     2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. Część I - od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. – ok 182 dni Część II – od 04.09.2017 r. do 31.07.2018r. (dwa tygodnie lipca) – ok 192 dni
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku w postępowaniu jest złożenie oświadczenia stanowiącego stosowny załącznik do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku w postępowaniu jest złożenie oświadczenia stanowiącego stosowny załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust 4 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do SIWZ; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2b do SIWZ, 7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm)- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zamawiający żąda: Przedstawienia aktualnej licencji zezwalającej na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W przypadku: podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru, podmiotów występujących wspólnie należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.Do oferty należy również załączyć dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: I część zamówienia w kwocie 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych). II część zamówienia w kwocie 500,00 PLN (pięćset złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn.zm.) 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ wykonawca składa wraz z ofertą. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 część …” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OSO.271.1.2017 9. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.4.2. SIWZ. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.12. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli w dniu, w którym upływa termin składania ofert nie będzie opublikowany średni kurs PLN w stosunku do walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem. 18. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.17. SIWZ, wraz z dokumentem lub dokumentami potwierdzającymi wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - e) SIWZ, sporządzonymi w języku obcym, wykonawca składa tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego    20,00
Termin płatności faktury    20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:     1    Nazwa:     Zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOWÓZ I: 44,8 km, 127 uczniów Kurs Nr I – 28,8 km godz. 06:45 – 07:30, (68 uczniów) Początek trasy: SP Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska (3) - Zołcza Ugory (5) – Piestrzec (gm. Solec-Zdrój) (8)– Biechów (23) – Wójcza przedszkole i szkoła (39 dzieci wysiada) – Biechów (11) - Wola Biechowska (18) - Słupia – droga krajowa Kraków-Sandomierz - SP Pacanów - koniec trasy Przedszkole Pacanów Kurs Nr II – 16 km godz. 07:35 – 08:10, (59 uczniów) Początek Trasy: Przedszkole Pacanów – Chrzanów (13) - Wójcza „Plebanka”(11) - Wójeczka (19) – Wójcza szkoła, Przedszkole (36 dzieci wysiada) – Wójcza (5) – Chrzanów (11) - Niegosławice – Przedszkole Pacanów - koniec trasy SP Pacanów DOWÓZ II: 21,2 km, 63 uczniów Kurs nr I – 8,6 km godz. 07:20 – 07:45 (34 uczniów) Początek Trasy: SP Pacanów – ul. Wójczańska - droga krajowa Kielce-Tarnów - Niegosławice (3) – Słupia (31)– ul. Słupska - Przedszkole Pacanów - koniec trasy SP Pacanów Kurs nr II – 12,6 km godz. 07:45 – 08:10 (29 uczniów) Początek Trasy: SP Pacanów - Karsy Małe (17) – Książnice (6) - Karsy Duże (6)- Słupia - SP Pacanów - koniec trasy Przedszkole Pacanów DOWÓZ III: 36,7 km, 66 uczniów Kurs nr I – 20,9 km ok 06:45 – 07:25, (23 uczniów) Początek trasy SP Rataje Słupskie - Rataje Karskie (1) – Grabowica (4) – Komorów (4) - Kółko Żabieckie (5) – Żabiec (9) - koniec trasy SP Rataje Słupskie Kurs nr II – 15,8 km ok 07:30 – 07:50, (43 uczniów) Początek trasy SP Rataje Słupskie – Żabiec (28) - Kółko Żabieckie (10) – Żabiec - Rataje Karskie (5) - koniec trasy SP Rataje Słupskie DOWÓZ IV: 21,8 km, 42 uczniów Dowóz – 21,8 km godz. 07:30 – 08:00 (42 uczniów) Początek trasy SP Rataje Słupskie - Komorów (17) – Grabowica (18) – Żabiec (4) – Rataje Słupskie (3) - koniec trasy SP Rataje Słupskie ODWÓZ I: 79,2 km, 127 uczniów Kurs nr I – 37,2 km godz. 12:45 – 13:55, Początek trasy: Przedszkole Pacanów – SP Pacanów – droga krajowa Sandomierz – Kraków – Wola Biechowska – Biechów – Wójcza Przedszkole – Wójcza szkoła – Wójeczka – Wójcza szkoła - Wójcza Plebanka – Chrzanów remiza – Wójcza szkoła – Wójcza Przedszkole – Biechów – Zołcza Ugory – Piestrzec - Wola Biechowska - Słupia – droga krajowa Kielce-Tarnów – Rynek – koniec trasy SP Pacanów Kurs nr II – 14,8 km godz. 14:00 - 14:40, Początek trasy: SP Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska – Biechów – Wójcza - Wójcza Plebanka – Chrzanów – Niegosławice - Rynek ul. Słupska – koniec trasy SP Pacanów Kurs nr III – 27,2 km godz. 14:45 – 15:25, Początek trasy: SP Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska - Zołcza Ugory – Piestrzec - Biechów – Wójcza – Wójeczka - Wójcza Plebanka – Chrzanów – Niegosławice - Rynek – koniec trasy SP Pacanów ODWÓZ II: 39,6 km, 63 uczniów Kurs nr I – 15,2 km godz. 13:00 – 13:40, Początek trasy: SP Pacanów - Przedszkole Pacanów – ul. Wójczańska – droga krajowa Kielce-Tarnów - Niegosławice – Słupia – Karsy Duże – Karsy Dolne - Karsy Małe – Książnice – koniec trasy SP Pacanów Kurs nr II – 12,6 km godz. 13:50 – 14:30, Początek trasy: SP Pacanów – Przedszkole Pacanów – ul. Słupska – Słupia Mleczarnia – Karsy Duże – Karsy Dolne - Karsy Małe - Książnice – koniec trasy SP Pacanów Kurs nr III – 11,8 km godz. 14:40 - 15:05 Początek trasy: SP Pacanów – Przedszkole Pacanów - ul. Słupska – Słupia – Karsy Duże – Karsy Dolne - Karsy Małe – Książnice - koniec trasy SP Pacanów ODWÓZ III: 56,3 km, 66 uczniów Kurs nr I – 19,6 km ok 12:45 – 13:20, Początek trasy SP Rataje Słupskie - Żabiec – Grabowica – Komorów - Kółko Żabieckie - Żabiec - Rataje Karskie - koniec trasy SP Rataje Słupskie Kurs nr II – 15,8 km ok 13:45 – 14:10, Początek trasy SP Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie – Żabiec - Rataje Karskie - koniec trasy SP Rataje Słupskie Kurs nr III – 20,9 km ok 14:40 – 15:15, Początek trasy SP Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Grabowica – Komorów - Rataje Karskie - koniec trasy SP Rataje Słupskie ODWÓZ IV: 21,8 km, 42 uczniów Odwóz – 21,8 km, godz. 13:45 – 15:15 – dokładne godziny odwozu dostosowane będą do aktualnych potrzeb szkoły Początek trasy SP Rataje Słupskie - Rataje Karskie – Żabiec - Kółko Żabieckie – Komorów – Grabowica – Żabiec – Rataje Karskie - Rataje Słupskie - koniec trasy SP Rataje Słupskie Razem: 321,4 km Dowóz: 298 uczniów, Odwóz: 298 uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-06-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego    20,00
Termin płatności faktury    20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     2    Nazwa:     Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pacanów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w roku szkolnym 2017/2018
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:DOWÓZ: 28,7 km, 4 uczniów Dowóz – 28,7 km godz. 07:30 – 08:00 Początek trasy Pacanów, ul. Beszowska (1) – Komorów (3) – koniec trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie ODWÓZ: 28,7 km, 4 uczniów Odwóz – 28,7 km po zajęciach w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Kupieninie Początek trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie – Komorów - koniec trasy Pacanów, ul. Beszowska Razem: 57,4 km Dowóz: 4 uczniów, Odwóz: 4 uczniów. 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 4 dzieci do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie. Dowóz dzieci będzie odbywał się z miejscowości (trasa przejazdu): Pacanów, ul. Beszowska (1) – Komorów (3) – koniec trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie. Ilość przejechanych kilometrów za które Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie będzie liczona od momentu (miejsca) zabrania pierwszego dziecka. 2. Szacunkowa dzienna ilość kilometrów (z miejsca zabrania pierwszego dziecka do siedziby szkoły i z powrotem) wynosi ok. 57,4 km. 3. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić osobę do sprawowania opieki nad dziećmi. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia. 4. Osoba/y (przedstawiciele Wykonawcy) wyznaczone na opiekunów do przewożonych uczniów będą posiadać ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu BHP i udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 5. Obowiązkiem Opiekunów będzie zapoznanie uczniów z regulaminem obowiązującym w pojeździe oraz doprowadzenie uczniów z autobusu/busa do placówki. Zamawiający wymaga aby liczba opiekunów była nie mniejsza niż liczba pojazdów (jeden pojazd = jeden opiekun). Ponadto opiekun: a) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie jazdy do szkoły oraz służy pomocą dzieciom w czasie jazdy, b) pomaga dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazuje je osobom wyznaczonym przez dyrektora ośrodka do którego dowożone są dzieci, c) opiekuje się oraz zapewnienie bezpieczeństwo dzieciom w drodze z pojazdu do budynku ośrodka oraz w drodze z budynku ośrodka do pojazdu. 6. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: a) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania; b) po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania c) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Zamawiającym, Dyrekcją Ośrodka - uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodku. 8. Usługi wykonywane będą w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w okresie trwania roku szkolnego, z wyłączeniem dni, które są wolne od zajęć szkolnych z zastrzeżeniem możliwości zleca nia przewozu dzieci na okolicznościowe imprezy i odwóz do domu oraz możliwości zlecania innych kursów zgodnie z zapisami w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-04
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena    60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego    20,00
Termin płatności faktury    20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
2017_SIWZ_dowoz.pdf2017_SIWZ_dowoz (2017_SIWZ_dowoz.pdf - 620.579 KB)
Data publikacji: 2017-07-27 14:39:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2017_SIWZ_dowoz
2017_SIWZ_dowoz_zalaczniki.zip2017_SIWZ_dowoz_zalaczniki (2017_SIWZ_dowoz_zalaczniki.zip - 140.283 KB)
Data publikacji: 2017-07-27 14:39:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2017_SIWZ_dowoz_zalaczniki
20170801_odpowiedzi_SIWZ_dowoz_uczniow.docxOdpowiedz na zapytania (20170801_odpowiedzi_SIWZ_dowoz_uczniow.docx - 17.183 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 12:56:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: dn. 01.08.2017 r.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2128
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-07-27 14:37:56
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-07-27 14:40:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu