Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 455

Data publikacji:
2016-11-25 12:32:04

Przedmiot: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów
Ogłoszenie nr 351761 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów
Numer referencyjny: RK.271.2.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Pacanów oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. 1. Odpady będą odbierane z terenu gminy Pacanów, liczącej na dzień 31.12.2015r. ok. 7615 mieszkańców, na terenie 28 sołectw: Biechów, Biskupice, Chrzanów, Grabowica, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe, Kępa Lubawska, Komorów, Kółko Żabieckie, Książnice, Niegosławice, Oblekoń, Pacanów, Podwale, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Słupia, Trzebica, Wola Biechowska, Wójcza, Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza - Ugory, Żabiec, Kwasów, Sroczków. Liczba osób zamieszkałych stale na dzień 30.09.2016 r. wg. złożonych deklaracji: 5940 mieszkańców. Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.10.2016 r. to 2116 szt.. Liczba nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady ok. 90 posesji. Liczba domków letniskowych ok. 29 posesji. 2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i transport: a) zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach i pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 658,44 Mg (dane na podstawie kart przekazania odpadów z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. ). Worki lub pojemniki zabezpieczają właściciele posesji; b) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości 139,40 Mg (dane na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2015r. do 31.10.2016r.): - papier i tektura, - szkło białe i kolorowe, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal. c) odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: plastik, papier, metal, szkło białe i kolorowe, odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, zużyte opony, odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów, przeterminowane leki (również z punktów utworzonych w 2-ch aptekach), odpady biodegradowalne, popiół. Ilości odebranych odpadów z PSZOK (dane na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. oraz z sprawozdań od podmiotów odbierających odpady) - zużyte opony 10,82 Mg - odpady wielkogabarytowe 34,09 Mg - odpady betonu i gruzu -12,56 Mg - odpady ulegające biodegradacji 5,24 Mg - elektroodpady – 0,9070 Mg Masa odpadów podana w niniejszym punkcie jest wielkością orientacyjną, wynikającą z danych o ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Pacanów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 3. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a)pojemniki na odpady o pojemności 120 l; b)pojemniki na odpady o pojemności 240 l; c)pojemniki na odpady o pojemności 1 100 l; d)pojemniki KP 7, o pojemności 7,0 m3 e)pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 80 l do 120 l, 4. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory : a)kolor niebieski na papier i tektura, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; b)kolor żółty na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe; c)kolor zielony na szkło białe i kolorowe; d)kolor brązowy na odpady biodegradowalne; e)kolor czarny na odpady pozostałe po segregacji i niesegregowane (zmieszane). 5. Worki na odpady segregowane z folii polietylenowej o grubości min.0,06mm, dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca w ilości koniecznej do zebrania segregowanych odpadów. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy. Worki do selektywnej zbiorki powinny być odpowiednio opisane. Odbierając odpady segregowane wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi taką ilość worków danego koloru jaką zabrał. Wykonawca wyposaży w pojemniki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: a)5 pojemniki 1100 l na odpady: zielone, papier, plastik i metal, odpady wielomateriałowe oraz szkło, popiół, b)3 pojemniki KP 7, na odpady budowlane i zużyte opony oraz odpady wielkogabarytowe, c)2 pojemniki na zbiórkę przeterminowanych leków o pojemności min.80l (pojemniki należy dostarczyć do dwóch aptek na terenie Pacanowa), 6. Odbiór odpadów. a)Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (worki czarne) odbywać się będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy. b)Odbiór odpadów wysegregowanych odbywać się będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy (dotyczy tylko odpadów gromadzonych w workach żółtych, niebieskich i zielonych). c) Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie się odbywał co najmniej raz w miesiącu (dotyczy też opróżniania pojemników w aptekach). Odpady biodegradowalne gromadzone w workach brązowych będą odbierane z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. d) W przypadku budynku bloku mieszkalnego w Pacanowie oraz nieruchomości niezabudowanych gromadzących odpady w pojemnikach KP7 i 1 100 l odbiór odpadów odbywać się będzie po zgłoszeniu zapełnienia pojemnika KP7 nie rzadziej niż raz w miesiącu. 7. Odpady należy transportować wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGOK Sp. z o.o. Rzędów z wyłączeniem przeterminowanych leków. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. Przeterminowane leki Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie. 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową zbiórkę i transport odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 9. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 10. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 11. Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania frakcji odpadów selektywnie zebranych w poszczególnych kolorach worków. 12. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się w dniu zbiórki odpadów w godzinach przyjmowania odpadów przez z RIPOK w Rzędowie. 13. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 14. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 15. Wykonawca w okresie od II do III kwartału 2017r przeprowadzi na terenie gminy kampanię edukacyjną polegającą na przygotowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych o sposobie prawidłowego segregowania odpadów. 16. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wyrywkowych, comiesięcznych kontroli 2 % gospodarstw, w których zadeklarowano selektywne oddawanie odpadów. 17. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a)Karty przekazania odpadów do RIPOK w Rzędowie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami; b)Półroczne sprawozdanie zgodne z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; c)Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych odpadów i ilości przekazanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz procentowej ilości przeprowadzonych kontroli w gospodarstwach selektywnie zbierających odpady: - w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2, 90511300-5, 90512000-9, 90513100-7, 90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pacanów; b)zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 27. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 6 pojazdami dostosowanymi do odbioru i transportu odpadów, w tym: a)dwoma samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b)dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c)jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, d)jeden samochód dostawczy lub terenowy przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości od 2,5 m do 3,0 m i masie rzeczywistej do 5 ton.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawca skład oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz: a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ, oraz: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Pacanów. b) Wykaz specjalistycznych środków technicznych umożliwiających odbiór odpadów (załącznik nr 5 do SIWZ)zawierający: - co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - co najmniej jeden samochód dostawczy lub terenowy przystosowany do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szerokości od 2,4 m do 3,0 m i masie rzeczywistej do 5 ton.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania , o których mowa w art. 24.ust.1.pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014R. POZ. 1804). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”. 2. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 05.12.2016r do godz.11.00 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto     60
Częstotliwość dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych    20
Częstotliwość dodatkowych odbiorów elektroodpadów    20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, b) zmiany zakresu usług – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi ustawowa zmiana zakresu umowy w stosunku do treści oferty jak również jeżeli nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku VAT,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

201602_SIWZ_odpady_na_2017
(201602_SIWZ_odpady_na_2017.pdf - 569.916 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:32:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_na_2017

201602_SIWZ_odpady_zal_1_formularz_ofertowy
(201602_SIWZ_odpady_zal_1_formularz_ofertowy.doc - 61.44 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:33:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_1_formularz_ofertowy

201602_SIWZ_odpady_zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow
(201602_SIWZ_odpady_zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:33:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow

201602_SIWZ_odpady_zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia
(201602_SIWZ_odpady_zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:34:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

201602_SIWZ_odpady_zal_4_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej
(201602_SIWZ_odpady_zal_4_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc - 223.232 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:34:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_4_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej

201602_SIWZ_odpady_zal_5_wykaz_narzedzi_i_wyposazenia
(201602_SIWZ_odpady_zal_5_wykaz_narzedzi_i_wyposazenia.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:34:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_5_wykaz_narzedzi_i_wyposazenia

201602_SIWZ_odpady_zal_6_wzor umowy
(201602_SIWZ_odpady_zal_6_wzor umowy.pdf - 297.514 KB) Data publikacji: 2016-11-25 12:34:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_odpady_zal_6_wzor umowy

201602_Informacja_z_otwarcia
(201602_Informacja_z_otwarcia.docx - 13.879 KB) Data publikacji: 2016-12-05 14:21:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_Informacja_z_otwarcia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2279
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-11-25 12:32:04
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-11-25 12:35:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu