Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 453

Data publikacji:
2016-11-04 12:09:56

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582
Ogłoszenie nr 336425 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582

Ogłoszenie nr 336425 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail , faks 413 765 980.

Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582

Numer referencyjny: IGPM.271.9.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 1 .1 przepusty a) remont przepustu fi 600 mm , długości 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , podbudowa) – szt 1 1.2 podbudowa a) mechaniczne korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – 1633,50 m² b) warstwa mrozochłonna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm– 1633,50 m² c) podbudowa zasadnicza z (tłucznia) kruszywa naturalnego C90/3 0-63mm o grubości 15cm – 1633,50 m² d) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -166,24 ton 1.3 nawierzchnia a) frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości do 5 cm – 1485,00 m² b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 2 145,00m² 1.4 pobocza a) wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu -34,65 m³ b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -35,75 m³ 2. Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 2.1 przepusty a) remont przepustu fi 500 mm , długości 7,5m ( rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa grubości 30cm , montaż kręgów żelbetonowych l=2,5m, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , podbudowa) – szt. 1 b) remont przepustu fi800mm, dł. 5,0m (odtworzenie żelbetowych ścian czołowych C25/30, izolacja na zimno, oczyszczenie przewodu) – szt. 1 c) remont przepustu fi500mm, dł. 5m (rozbiórka i szt. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa) – szt. 2 d) remont przepustu fi500mm, dł. 10,0m (rozbiórka i szt. przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetowych l=2,5m, żelbetowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, podbudowa)- szt. 1 2.2 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka i szt. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) warstwa mrozochronna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm– 1384,60 m² b) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -227,16 ton 2.3 nawierzchnia a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 2 931,20m² 2.4 pobocza a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -146,25 m³ 3. Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582 3.1 podbudowa a) Uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka i szt. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz z zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr. 4cm) warstwa mrozochronna z (pospółki) kruszywa naturalnego CNR 0-63mm o grubości 25cm– 1024,00 m² b) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża -136,21 ton 3.2 nawierzchnia a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża – 1 757,60m² 3.3 pobocza a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 10cm -87,3 m³ 4. Zakres zamówienia obejmuje również: - Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - zabezpieczenie drzewostanu i zieleni ( za wyjątkiem przeznaczonej do usunięcia), - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane - załącznik nr 8 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 6. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 7. Zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, STWiORB należy posługiwać się parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w ww. dokumentacjach pod warunkiem, że będą one o parametrach nie gorszych niż przyjęte ww. dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne. Wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być nowe oraz winny posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z późń. zm.). Materiały użyte od wykonania robót muszą posiadać znak CE ( potwierdzający, iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu). 8. Wszystkie działania w trakcie budowy muszą być prowadzone przez Wykonawcę z dochowaniem należytej staranności tak, by zminimalizować utrudnienia dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do dróg publicznych oraz posesji mieszkańców. 9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty w tym dokładnie zapoznał się z dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej w terenie , zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 11. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 12. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45.00.00.00 -7 Roboty budowlane 45 23 30 00 -9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45 23 31 40 -2 Roboty drogowe

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45233000-9, 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 23/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.2

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.2.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał jedna robote budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 70 tys zł. - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje osobami: - kierownikiem budowy zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy ( cały etat) na umowę o pracę posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej - minimum 3 osoby zatrudnione każda w pełnym wymiarze czasu pracy ( cały etat) na umowę o pracę , którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi ( operatorzy sprzętu, pracownicy fizyczni). Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie , że posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane . Uwaga : stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane , mogą wykonywać również osoby , których kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. między innymi w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008r .

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania , o których mowa w art. 24.ust.1.pkt 23 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , dowody potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 21.11.2016r. do godz. 11.00.. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr   czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

najniższa cena    60

okres gwarancji dłuższy niż 3 lata  40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Załączone pliki
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III.pdf2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III.pdf - 478.668 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:18:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_1_formularz_ofertowy.doc2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_1_formularz_ofertowy.doc - 89.088 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:18:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_2_oswiadczenie.docx2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_2_oswiadczenie.docx - 25.779 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:19:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_3_oswiadczenie_wykluczenie.docx2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_3_oswiadczenie_wykluczenie.docx - 28.081 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:19:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_4_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_4_oswiadczenie_gr_kapitalowa.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:19:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_5_wykaz_osob.doc2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_5_wykaz_osob.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:20:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wykaz osób
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_6_wykaz_robot.doc2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_6_wykaz_robot.doc - 80.384 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:20:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wykaz robót
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_7_wzor_umowy.pdf2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_7_wzor_umowy.pdf - 381.32 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:20:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór umowy
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_8_dok_techniczna.zip2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_8_dok_techniczna.zip - 8831.093 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:23:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: dokumentacja techniczna
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_9_przedmiary_kosztorysy.zip2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_9_przedmiary_kosztorysy.zip - 1886.026 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:24:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: przedmiary robót i kosztorysy
2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_10_STWiORB.zip2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III (2016_SIWZ_drogi_popowodziowe_III_zal_10_STWiORB.zip - 57075.378 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 12:31:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: STWiORB
2016_drogi_popowodziowe_III_informacja_z_otwarcia.pdf2016_drogi_popowodziowe_III_informacja_z_otwarcia (2016_drogi_popowodziowe_III_informacja_z_otwarcia.pdf - 269.376 KB)
Data publikacji: 2016-11-21 12:48:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2016_drogi_popowodziowe_III_informacja_z_otwarcia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1902
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-11-04 12:09:56
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-11-04 12:32:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu