Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 446

Data publikacji:
2016-10-13 14:24:44

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 500.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 13.10.2016r.

Znak: FS.271.2.2016

Zapytanie ofertowe

na:

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 500.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164. z póź zm.)

W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: ug@pacanow.pl ,   skarbnik@pacanow.pl

Adres strony internetowej: www.pacanow.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

2. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot  zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 500.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

- kredyt krótkoterminowy

- kwota kredytu 500.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów w roku 2016,   

- oprocentowanie – WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,

- uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 24 października 2016 roku na całą kwotę 500.000,00 zł lub kwotę mniejszą, pozostała kwota do uruchomienia w pozostałym okresie między 24 października, a 30 grudnia 2016r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego uruchomienia kredytu i w niepełnej wysokości.

- od uruchomienia kredytu prowizja - 0%

- spłata kredytu na dzień 31.12.2016 roku

- spłata odsetek na koniec IV kwartału od aktualnego zadłużenia tj. 31.12.2016 r.

- zabezpieczenie kredytu – weksel własny In blanco  wraz z deklaracją wekslową,

- dopuszcza się możliwość:

a) zmniejszenia kwoty  wykorzystania kredytu, 

b) nie złożenia wniosku na całość kwoty kredytu, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie minimalną wysokość pobranego kredytu w wysokości 25% kwoty kredytu,

c) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów

- w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania

- od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części ) prowizja – 0%

Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż  rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 15 października 2016r. kwota 500.000 zł, , zaś spłata jednorazowo na dzień  31.12.2016 roku.

Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M  z dnia 11.10.2016r. w wysokości 1.65.% wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 24.10.2016r.

Harmonogram spłaty odsetek

Data spłaty odsetek: 31.12.2016

Kod CPV : 66113000-5  Usługi udzielania kredytu

3.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.12.2016r.

4.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe  warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.

5.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ofertę stanowi formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1), oraz  dokumenty  potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna należy złożyć:

1. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji - kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumenty równoważne,

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1),

b) symulację spłaty kredytu,

6.     INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.       Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.     W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

4.     Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.

5.     Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

6.     Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    Dorota Adamczyk, tel. 41 376 54 03 wew. 22 

b)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24

7.     Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

8.     Osoby wymienione powyżej nie mają upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśniania treści istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

7.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Oferta złożona  przez Wykonawcę winna zawierać:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty – (wg. wzoru podanego w załączniku nr1),

b)      wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia wymaga Zamawiający zgodnie z zapisami niniejszego zapytania.

2.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

3.     Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

a)      nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

b)      nazwa i adres Wykonawcy,

c)       opis:    

Oferta na;

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2016 w wysokości 5 00.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”

Nie otwierać przed dniem 20.10.2016r. 

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 20.10.2016r. do godz. 15.00.

9.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł podlegającego spłacie według harmonogramu.

2. Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego) liczonej w stosunku rocznym i zaoferowanej marży bankowej (stałej w całym okresie kredytowania) wyrażonej w punktach procentowych.

3. Marża bankowa zaoferowana przez oferenta winna być podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Przy wyliczaniu wartości ceny każdorazowo zaokrągleniu podlega ich kwota miesięcznego naliczenia. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w gorę.

5. Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. A zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu.

6. Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia:

a) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni,

b) ilość dni w roku – 365,

c) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku,

d) dla celów przygotowania wyceny oferty, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 11.10.2016r. w wysokości 1,65.%, stałą w całym okresie kredytowania,

e) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która stanowić będzie załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 24.10.2016r.

10. KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

1.       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: całkowity koszt kredytu

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

11. WZÓR UMOWY

Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do przygotowania na własny koszt i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji wzoru umowy uwzględniającego zapisy niniejszego zapytania.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.     Dokumentacja finansowa Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://bip.pacanow.pl/  

 

   Zatwierdzam:

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
2016_Kredyt_zalacznik.doc2016_Kredyt_zalacznik (2016_Kredyt_zalacznik.doc - 40.96 KB)
Data publikacji: 2016-10-13 14:25:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2016_Kredyt_zalacznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 929
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-10-13 14:24:44
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-10-13 14:25:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu