Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 444

Data publikacji:
2016-10-03 14:14:06

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Treść przetargu:

                                                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza  pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów


1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  -  budynek mieszkalny   usytuowany  w  Wójczy  na  działce nr  497/18  której  własność ujawniona  jest w  Księdze  Wieczystej  Nr  KI1B/00055537 .  

2.Powierzchnia   nieruchomości  0,02 ha                                                                                                                 3.Opis nieruchomości  -  Zabudowana  domem  mieszkalnym  murowanym  nie podpiwniczonym  o  pow. 33,9 m² .Posiada  przyłącze wody.  Brak  jest  przyłącza  energii  i  kanalizacji .Nieruchomość  położona  w  Wójczy  gmina  Pacanów.i                                                                                                      

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  strefę  przekształceń  i  rozwoju  funkcji   produkcyjno- usługowych  o  profilu  rolniczym   i  pozarolniczym   ,  obszar  do  restrukturyzacji  i  modernizacji  obiektów   produkcyjnych  oraz  terenów  byłych  baz  rolniczych   i  magazynowych.  Strefa  ochrony  i  kształtowania   środowiska przyrodniczego.  Strefa  lokalnych  powiązań  ekologicznych (  tereny  zieleni  przyrzecznej , otwarte  tereny  łąk  i  pastwisk. Strefa  ochrony  dóbr   kultury   w tym  archeologicznej  ,  teren zabytkowej  zieleni  parkowej  , podworskiej

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy                                                      

6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  lokalowej  24700,00                                                                                     

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  brak 

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .                                                                                                        9.Wysokość wadium: 2500,00                                                                                                                                                                                                              

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15  w dniu      3  listopada   2016 r. w sali   konferencyjnej na II piętrze o godz  13.00                                                                                                                                

11.Daty poprzednich przetargów  -  brak                                                                                                                     

12.  Warunki przetargu                                                                                                                                                                                                   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28   października  2016r  wadium  znajdowało  się  na  rachunku  bankowym  Gminy  Pacanów.  Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez

 pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r , poz. 1650 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.                                                             

Pacanów  dn. 3  października  2016 R.

 WÓJT GMINY PACANÓW

    MGR WIESŁAW SKOP

 

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1012
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-10-03 14:14:06
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-10-07 09:03:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu