Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 438

Data publikacji:
2016-06-09 13:16:48

Przedmiot: Remont ujęcia wody Wójeczka

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

Remont ujęcia wody Wójeczka

Numer ogłoszenia: 77985 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ujęcia wody Wójeczka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Remontu ujęcia wody Wójeczka, zlokalizowanego na działkach nr. ewid gr. 1248, 1064/2, 1246, 1065/2 w miejscowości Wójeczka, Gmina Pacanów. 1.1. Stan istniejący Istniejące ujęcie wody którego remont jest przedmiotem niniejszego postępowania znajduje się na terenie wsi Wójeczka Gm. Pacanów przy drodze prowadzącej do m. Suchowola. W/w ujęcie stanowi źródlisko obudowane budynkiem wraz pokryciem dachowym terenu z którego wypływa samoczynnie woda. Wypływająca woda dopływa do studzienki z której z pośrednictwem piaskownika i studni pośredniej kierowana jest rurociągiem do stacji wodociągowej gdzie jest dezynfekowana, a następnie pompowana do zbiorników pozwalających na grawitacyjny spływ wody do sieci wodociągowej. Teren źródliska jest ogrodzony, częściowo utwardzony (opaska wokół budynku, ścieżki komunikacyjne). Przed ujęciem od strony m. Suchowola znajduje się wlot do kanałów odprowadzających wodę deszczową do podziemnych kanałów burzowych zabezpieczających ujęcie przed zalaniem. Dodatkowo na terenie ujęcia znajduje się odkryty rów którym odprowadzana jest woda deszczowa z dachu źródliska. 1.2. Zakres i sposób wykonania robót: a) Remont ogrodzenia terenu ujęcia wody. Remont ogrodzenia terenu ujęcia wody Remont obejmuje w swym zakresie: - rozbiórkę istniejącego ogrodzenia terenu wraz z furtką wejściową z elementów stalowych wraz z podmurówką i fundamentem betonowym, - wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtką z elementów panelowych stalowych mocowanych do słupków stalowych zakotwionych w gruncie w fundamencie i podmurówce betonowej. Wysokość ogrodzenia wraz z podmurówką do 1,93 m od poziomu terenu. Fundament wraz z podmurówką o szerokości 30 cm wykonać z betonu klasy min. B20 wraz z wykonaniem zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych fi 8 mm w rozstawie siatki co 15 cm x 15 cm oraz wykonaniem strzemion co 25 cm. Ogrodzenie należy wykonać jako systemowe panelowe wykonane fabrycznie z prętów stalowych zgrzewanych zabezpieczonych antykorozyjne. Panele przymocowane do słupków stalowych zakotwionych w gruncie w fundamencie betonowym zbrojonym z betonu min. B-20. Zastosować ogrodzenie o następujących parametrach: - wysokość paneli ogrodzenia ze stali : 1,23 m, 1,63 m - średnica drutu pionowego (pojedynczy) : 6 mm - średnica drutu poziomego (podwójny) : 2 x 8 mm - wymiar oczka 50 mm x 200 mm - szerokość przęseł : 2,5 m, 1,5 m, 1,2 m, 1,1 m, 3,6 m - długość słupków stalowych : 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 3,3 m - przekrój słupka stalowego : 60 mm x 40 mm - grubość ścianki słupka : min. 3 mm - obejmy montażowe stalowe 40 mm x 60 mm do przymocowania przęsła do słupka wraz z kompletem śrub i elementów mocujących : 3 szt., 4 szt., 5 szt., 6 szt. na każdy słupek ( wykonać wg. załączonych rysunków) - zaślepki słupka (daszek) do zamknięcia od góry profilu słupka:1 szt. na słupek. Wszystkie elementy ogrodzenia i elementy montażowe należy zabezpieczyć fabrycznie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe a następnie lakierowanie poliestrową farbą proszkową, projektowane ogrodzenie wraz ze słupkami i elementami mocującymi wykonać w kolorze zielonym. W ramach remontu zostanie wykonana nowa furtka o szerokości 1,1 m w świetle i wysokość furtki 1,9 m, konstrukcja furtki jako profil ramowy 60 mm x 40 mm x 3 mm, profil słupka 100 mm x 100 mm x 5 mm. Zamknięcie furtki jako wersja manualna na atestowany zamek z kluczem, zabezpieczenie fabryczne antykorozyjne furtki oraz słupków poprzez ocynkowanie ogniowe, szorstkowanie oraz lakierowanie poliestrową farbą proszkową. Wypełnienie profilu furtki (wygląd, grubość i rozstaw drutów) takie samo jak projektowane panelowe ogrodzeniowe. Do wykonania fundamentów pod furtkę zastosować mieszankę z betonu klasy min. B-20, wymiar fundamentów 35 cm x 35 cm x 100 cm. Całkowita długość ogrodzenia - 167,5 m. b) Remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ciągów komunikacyjnych pieszych na ujęciu wody. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniejącego utwardzenia ciągów komunikacyjnych pieszych z elementów prefabrykowanych betonowych, nawierzchni betonowej i płyty prefabrykowanej żelbetowej wraz z kratą, oraz rozbiórkę konstrukcji podbudowy ww nawierzchni i obrzeży betonowych. Na przedmiotowym terenie zostaną rozebrane umocnienia skarp z elementów prefabrykowanych betonowych. Zostanie wykonane nowe utwardzenie ciągów komunikacyjnych pieszych z zastosowaniem elementów prefabrykowanych betonowych, nawierzchni betonowej oraz płyty prefabrykowanej żelbetowej wraz z kratą zabezpieczającą wraz z podbudową w/w nawierzchni i obrzeżami betonowymi. Na skarpach zostaną wykonane nowe umocnienia z elementów prefabrykowanych betonowych na podbudowie. W ramach remontu zostaną wykonane nowe nawierzchnie na ciągach komunikacyjnych z zastosowaniem poniższych konstrukcji: Konstrukcja nr 1 - 7cm płyty chodnikowe prefabrykowane betonowe wibroprasowane szare 50x50x7cm z betonu klasy min. B-30, nasiąkliwość poniżej 5, mrozoodporność F150, gatunek 1, - 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4, - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, - 10cm warstwa odsączająca z pospółki o k powyżej 8 m/d, Konstrukcja nr 2 - 15cm warstwa betonu min. klasy B15 - 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, - 10cm warstwa odsączająca z pospółki o k powyżej 8 m/d, Konstrukcja nr 3 - 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gatunek 1, - 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4, - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem, - 10 cm warstwa odsączająca z pospółki o k powyżej 8 m/d, Na przejściu nad odpływem-ujściem z ujęcia wody zostanie ułożona nowa typowa drogowa płyta żelbetowa prefabrykowana wibroprasowana o wymiarach 300x120x18cm z betonu klasy min. B-35 i parametrach: nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003. Ponadto zostanie wykonana nowa krata metalowa zabezpieczająca wypływ z ujęcia wody z pomalowaniem dwukrotną warstwą farby chlorokauczukowej. Na skarpach terenu zostaną ułożone płyty z zastosowaniem betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm np. typu Meba lub równoważne ułożonych na podsypce z pospółki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242, PN-S-06102/1997) o grubości 15 cm, płyty ażurowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. B-30 (nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), płyty ażurowe ułożone na skarpach wypełnić humusem z obsianiem trawą. Na ciągach komunikacyjnych do obramowania nawierzchni należy zastosować obrzeża betonowe wibroprasowane 100 cm x 30 cm x 8 cm ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3cm oraz na ławie betonowej gr 28cm z oporem z betonu B-20. Całkowita powierzchnia utwardzenia ciągów komunikacyjnych z płyt betonowych chodnikowych 50 cm x 50cm x 7 cm - 62 m2 Całkowita powierzchnia utwardzenia ciągów komunikacyjnych z betonu - 10 m2 Całkowita powierzchnia utwardzenia ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 10 m2 Całkowita powierzchnia płyty żelbetowej 300x120x18 na przejściu nad odpływem z ujęcia wody - 3,6 m2 Całkowita powierzchnia utwardzenia skarp terenu płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8cm - 108 m2 c) Remont schodów terenowych na ujęciu wody. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórkę istniejących 3 szt. schodów terenowych wykonanych z elementów prefabrykowanych wraz z podbudową i wykonanie nowych 3 szt. schodów terenowych o konstrukcji żelbetowej wraz z podbudową. Schody należy wykonać jako żelbetowe z betonu klasy min. B-30 zbrojone stalą żebrowaną. Elementy schodów posadowione na podbudowie z pospółki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242, PN-S-06102/1997) o gr. 20cm. Schody terenowe należy wykonać o długościach biegów : - 2,82 m schody na skarpie przy budynku ujęcia wody, - 2,10 m schody na zejściu do odpływu z ujęcia wody, - 1,74 m schody w ciągu pieszym na zejściu od furtki, Wszystkie schody terenowe należy wykonać o szerokości 1,5m w tym szerokość biegu schodów 1,0m. Schody terenowe - 3 kpl. d) Remont ścieków i korytek ściekowych odprowadzających wody opadowe Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórkę istniejących elementów ścieków i korytek ściekowych z elementów prefabrykowanych wraz z podbudową, rozbiórkę występujących w obrębie korytek umocnień skarp z elementów prefabrykowanych wraz z podbudową oraz rozbiórki opaski z płyt prefabrykowanych z podbudową ułożonej przy ścianie budynku ujęcia wody. W ramach remontu zostaną wykonane nowe ścieki oraz korytka ściekowe z elementów prefabrykowanych na podbudowie wraz z umocnieniem skarp w obrębie korytek z zastosowaniem elementów płyt ażurowych prefabrykowanych na podbudowie. Ponadto przy ścianie budynku ujęcia wody zostanie wykonana nowa opaska z betonu na podbudowie. Do wykonania ścieków należy zastosować korytka ściekowe betonowe prefabrykowane wibroprasowane z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnętrznych 38 cm x 33 cm x 50 cm (nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), ułożonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubości warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Na trasie cieku korytkowego w miejscu dojścia do schodów terenowych na odcinku 1,6m oraz w miejscu przebiegu ciągu komunikacyjnego na odcinku 1,6m korytka zostaną przykryte płytami chodnikowymi betonowymi prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 40 cm x 40 cm x 5 cm. Płyty chodnikowe betonowe wykonać z betonu klasy min. B-30, nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150, gatunek 1. W obrębie w/w korytek ściekowych od strony naziomu zostaną wykonane umocnienia skarp do wysokości 1,0m, 1,2m i 1,6m z zastosowaniem betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm np. typu Meba lub równoważne ułożonych na podsypce z pospółki o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242,PN-S-06102/1997) o grubości 15cm, płyty ażurowe powinny być wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. B-30 (nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), płyty ażurowe ułożone na skarpach wypełnić humusem z obsianiem trawą. Ponadto w obrębie w/w korytek ściekowych po między ścianami budynku ujęcia wody a korytkiem zostanie wykonana opaska o szerokości 50 cm i 80 cm z betonu klasy min. B-15 o grubości 10cm na podbudowie gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Do wykonania ścieków korytkowych należy zastosować również inny rodzaj korytek ściekowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych zbrojonych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnętrznych 68 cm x 74 cm x 59 cm (nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), ułożonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubości warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Na trasie cieku korytkowego w miejscu przebiegu ciągu komunikacyjnego od furtki na odcinku 1,5 m korytka zostaną przykryte pokrywami betonowymi prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 68 cm x 74 cm x 8 cm. Płyty pokrywowe betonowe wykonać z betonu klasy min. B-30, nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F150, gatunek 1. Przewidziano wykonanie ścieków z zastosowaniem korytek ściekowych skarpowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnętrznych 50 cm x 50 cm x 38 cm x 20 cm x 15 cm (nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), ułożonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubości warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. Przewidziano wykonanie ścieków z zastosowaniem korytek ściekowych spływowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnętrznych 15 cm x 16 cm x 100 cm (nasiąkliwość poniżej 5%, mrozoodporność F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), ułożonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubości warstwy 15 cm, oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm. W ramach prac remontowych zostanie ułożone : Korytka ściekowe o wymiarach 38 cm x 33 cm x 50 cm - 96,0 m, Płyt ażurowe o wymiarach 60 cm x 40 cm x 8 cm - 107 m2, Opaska betonowa o szerokości 50 cm i 80 cm - 79,0 m, Korytka ściekowe o wymiarach 68 cm x 74 cm x 59 cm - 65,0 m, Korytka ściekowe skarpowe o wymiarach 50 cm x 50 cm x 38 cm x 20 cm x 15 cm - 21,5 m, Korytka ściekowe spływowe o wymiarach 15 cm x 16 cm x 100 cm - 17,0 m, e) Remont rowu krytego. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniejącego rowu krytego z elementów kołowych prefabrykowanych, z przyczółkami prefabrykowanymi i metalowymi kratami zabezpieczającymi oraz studniami prefabrykowanymi wraz z podbudową i wykonanie rowu krytego z nowych elementów prefabrykowanych kołowych o średnicy fi 1000 mm x 2szt wraz z przyczółkami żelbetowymi i metalowymi kratami zabezpieczającymi oraz studniami prefabrykowanymi na podbudowie. Do wykonania rowu krytego fi 1000 mm x 2szt należy zastosować rury prefabrykowane wibroprasowane betonowe kielichowe typu WIPRO fi 1000 mm na długości 63,5m x 2szt (w obrębie ogrodzonego terenu ujęcia) oraz rury prefabrykowane wibroprasowane żelbetowe kielichowe typu WIPRO fi 1000 mm klasy wytrzymałości III na długości 34,0m x 2szt (na pozostałym odcinku), obydwa rodzaje rur WIPRO łączone kielichowo na uszczelkę. Rury prefabrykowane wibroprasowane betonowe WIPRO o średnicy wewnętrznej fi 1000 mm powinny posiadać grubość ścianki min. 120mm, deklarowana wartość siły niszczącej nie mniejsza niż 42 kN/mb, rury wyprodukowane metodą wibroprasowaną z betonu klasy C45-55 wg. normy PN-EN 1916:2005. Rury prefabrykowane wibroprasowane żelbetowe WIPRO klasy wytrzymałości III o średnicy wewnętrznej fi 1000 mm powinny posiadać grubość ścianki min. 120mm, deklarowana wartość siły niszczącej nie mniejsza niż 150 kN/mb, rury wyprodukowane metodą wibroprasowaną z betonu klasy C45-55 wg. normy PN-EN 1916:2005. Rury betonowe i żelbetowe WIPRO powinny posiadać następujące parametry: wodoszczelność W-8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność Frówne150, ścieralność na tarczy Boehmego poniżej 2mm, współczynnik szorstkości n równe 0,013 (wzór Manninga). Pod rurami WIPRO należy wykonać ławę o gr. 35cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm, dodatkowo od górnego poziomu wykonanej ławy (poziom plus 0,35) w obrębie bocznych ścianek rur należy wykonać tzw. pachwinowanie do wysokości około 25 cm w celu zastabilizowania rury. W ramach remontu zostaną zrealizowane dwie studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej fi 2000 mm wykonane jako żelbetowe prefabrykowane typu ciężkiego o połączeniach na fecl i uszczelkę gumową, elementy studni wykonane jako żelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego nie mniejsze niż W8 o mrozoodporności F=150, nasiąkliwość do 4% wg. PN-EN 1917:2004 oraz wg. PN-B-10729. Wytrzymałość na obciążenie elementów prefabrykowanych min. 400 kN/oś wg. PN-85/S-10030, kręgi prefabrykowane powinny posiadać fabrycznie zamontowane stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub alternatywnie z prętów stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej. Na górze studni żelbetowych należy położyć żelbetowe płyty pokrywcze nastudzienne oraz pierścienie odciążające żelbetowe a także włazy Ø 600 mm żeliwne niewentylowane szczelne z ryglami o nośności min. 40ton (D400) Wszystkie włazy powinny posiadać rygle, zabezpieczenie przeciw kradzieżą i wkładki tłumiące zgodne z normą PN-EN 124:2000. Przy obsadzaniu włazów kanalizacyjnych stosować maksymalnie trzy betonowe pierścienie regulacyjne DN 600 o wysokości maksimum 10 cm każdy. Kręgi denne (krąg połączony fabrycznie z dennicą) wykonane jako prefabrykowane żelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami technicznymi) posiadające gotowe otwory przejściowe szczelne i wyprofilowaną fabrycznie kinetę. Przy montażu włazów stosować zaprawy plastyczne szybkowiążące niskoskurczowe na bazie cementu posiadające atesty drogowe, zaprawa po związaniu powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie min. 51 N/mm2, wytrzymałość na zginanie min. 9,1 N/mm2, zaprawa powinna być wodoszczelna, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna być odporna na działanie chlorków i obciążalność powierzchni. Pod wszystkie żelbetowe studnie wykonać podbudowę z warstwy betonu B20 gr.25 cm oraz podsypkę ze żwiru niesortowanego o gr. 10 cm. Do wykonania studni żelbetowych rewizyjnych należy przyjąć wszystkie elementy potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikające z prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W ramach remontu na wlocie i wylocie z krytego rowu zostaną zrealizowane 2 szt. ścianki czołowej wykonane jako betonowe zbrojone wibroprasowane z betonu klasy min. B37 (nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150), ścianki czołowe posadowić na podbudowie z betonu klasy min. B20 gr. warstwy 25cm, oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 20 cm. Ponadto w ściankach czołowych zostaną wykonane nowe kraty metalowe zabezpieczające wlot i wylot rowu krytego, kratę należy pomalować dwukrotną warstwą farby chlorokauczukowej. Po zewnętrznej stronie rur WIPRO, studni rewizyjnych i ścianek czołowych od strony odziemnej wykonać zabezpieczenie z zastosowaniem systemu izolacji poprzez nałożenie warstwy gruntującej np. Izolbet Ax1 warstwa (zużycie środka 0,4 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne oraz warstwy środka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zużycie masy 1,2 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne. Długość rowu krytego fi 1000 mm x 2szt - 97,5m x 2szt. Ścianki czołowe betonowe zbrojone wraz z kratami metalowymi zabezpieczającymi - 2 kpl. Studnie rewizyjne prefabrykowane żelbetowe fi 2000 - 2 kpl. f) Remont piaskownika. Remont obejmuje w swym zakresie: rozbiórki istniejącego zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego żelbetowego wraz z podbudową i wykonanie nowego zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego żelbetowego wraz z podbudową. Do wykonania piaskownika zastosować gotowy element prefabrykowany żelbetowy wibroprasowany o wymiarach zewnętrznych 3,15m x 2,0m x 1,3m (grubość ścianek 15cm) wykonany z betonu klasy min. B-45 wraz z zbrojeniem. Prefabrykat piaskownika powinien posiadać parametry techniczne: nasiąkliwość <5%, mrozoodporność F150, wodoszczelność W12. Piaskownik posadowić na podbudowie z betonu klasy min. B-20 gr. warstwy 25 cm i dodatkowo na podbudowie gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm. Pokrywę piaskownika wykonać z blachy stalowej na zawiasach zamykaną na kłódkę, pokrywę należy pomalować dwukrotną warstwą farby chlorokauczukowej. W obrębie wejścia rury dopływowej i odpływowej w otwory wlotowe piaskownika należy wykonać uszczelnienie wokół rur z zastosowaniem stosowanych środków zapewniających wodoszczelność np. Weber.tec Superflex 10 lub równoważny w połączeniu z systemem przejść rurowych z zastosowaniem kołnierza uszczelniającego z wyciągnięciem fasety na rurę. Przed wykonaniem fasety rurę ochronną należy oczyścić z zastosowaniem środka np. weber.sys. 894 Adexin FL lub równoważny. W ramach remontu należy również wymienić odcinki rury dopływowej i odpływowej o długości 2,5m z zastosowaniem rur stalowych o średnicy zewnętrznej około fi 350 mm (zastosować rury o wymiarach zgodnych z istniejącymi rurami), rury stalowe zewnętrznie zabezpieczyć dwukrotną warstwą środków izolacyjnych. Po zewnętrznej stronie prefabrykatu piaskownika wykonać zabezpieczenie z zastosowaniem systemu izolacji poprzez nałożenie warstwy gruntującej np. Izolbet Ax1 warstwa (zużycie środka 0,4 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne oraz warstwy środka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zużycie masy 1,2 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne. Zbiornik piaskownika - 1 kpl. g) Remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odpływowego odprowadzającego nadmiar wody z ujęcia. Remont obejmuje w swym zakresie: rozebranie istniejącego ubezpieczenia dna i skarp z elementów prefabrykowanych i kruszywa na odcinku odpływu i wykonanie nowego ubezpieczenia z płyt prefabrykowanych. Do ubezpieczenia dna i skarp zastosować płyty prefabrykowane betonowe zbrojone wibroprasowane typu Jomb o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5cm wykonane z betonu klasy min. B-30 zgodnie z normą PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003 o parametrach: nasiąkliwość nie większa niż 4%, mrozoodporność F 150. Płyty prefabrykowane na skarpach należy ułożyć na warstwie z geowłókniny o gramaturze 200 g/m2 oraz na warstwie gr. 15 cm podsypki z pospółki o uziarnieniu 0/63 mm wg. normy PN-EN 13242, PN-S-06102/1997. Płyty prefabrykowane w dnie należy ułożyć na warstwie gr. 20 cm z kruszywa łamanego ciężkiego o uziarnieniu 50/100 mm. Długość ubezpieczenia odcinka odpływu z ujęcia wody - 26,0 m. h) Remont elewacji obiektu na ujęciu wody wraz z wymianą włazu technologicznego. Remont obejmuje w swym zakresie: skucia tynku na elewacji obiektu ujęcia wody wraz z demontażem włazu technologicznego metalowego i wykonanie na elewacji nowego tynku wraz z pomalowaniem oraz montażem nowego włazu technologicznego metalowego. Ponadto zostanie wykonany odcinek rynny wraz z rurą spustową. Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego z uwagi na jego zły stan techniczny następnie oczyszczenie i wyrównanie ściany. Powierzchnię elewacji wykończyć w systemie trójwarstwowym z tynku cementowo-wapiennego z zatarciem ściany na gładko i pomalować farbami elewacyjnymi zewnętrznymi. Z uwagi na poprawę odprowadzenia wód opadowych z części połaci dachowej budynku zostanie zamontowany fragment rynny fi 120 mm oraz odcinek rury spustowej fi 100 mm. Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej, należy zastosować gotowe rozwiązanie systemowe. Również zostanie zamontowany nowy właz technologiczny do budynku ujęcia który to będzie wykonany z blachy stalowej i kształtowników stalowych i będzie posiadał zamknięcie na zamek, ponadto element stalowe będą pomalowane dwukrotną warstwą farby chlorokauczukowej. Powierzchnia elewacji budynku - 18,0 m2, Długość montowanej rynny - 4,5 m, Długość montowanej rury spustowej - 1,3 m, Właz technologiczny - 1 kpl. i) Remont ścianki oporowej. Remont obejmuje w swym zakresie: rozebrania części istniejącej ścianki oporowej betonowej przy budynku ujęcia wody i wykonanie nowego odcinka ścianki oporowej z betonu wraz z zbrojeniem Remontowany odcinek ścianki oporowej o grubości 25 cm wykonać z betonu klasy min. B-37 wraz z zbrojeniem z posadowieniem na podbudowie gr. 20 cm z betonu klasy min. B-20 oraz na podbudowie gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm. Ściankę oporową od strony odziemnej zabezpieczyć z zastosowaniem systemu izolacji poprzez nałożenie warstwy gruntującej np. Izolbet Ax1 warstwa (zużycie środka 0,4 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne oraz warstwy środka podstawowego np. Izolbet DPx2 warstwy (zużycie masy 1,2 l/m2 na jedną warstwę) lub równoważne. Pozostały odcinek ścianki czołowej przeznaczony do pozostawienia należy oczyścić i uzupełnić ubytki w strukturze zewnętrznej. Długość ścianki oporowej - 5,6 m. j) Remont pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Remont obejmuje w swym zakresie: skucia tynku na elewacji ścianki oporowej zlokalizowanej obok piaskownika i nałożenie nowej warstwy tynku. Regulacja górnego poziomu włazu na studni żelbetowej położonej za odpływem z piaskownika, ponadto wymiana skrzynek żeliwnych na obudowach zasuw wodociągowych. Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego ścianki oporowej z uwagi na jego zły stan techniczny następnie oczyszczenie i wyrównanie ściany. Powierzchnie elewacji wykończyć w systemie trójwarstwowym z tynku cementowo-wapiennego z zatarciem ściany na gładko i pomalować farbami elewacyjnymi zewnętrznymi. Regulację poziomu góry studni żelbetowej wykonać poprzez dołożenie dodatkowego kręgu pośredniego prefabrykowanego o średnicy wewnętrznej fi 1000 mm i wysokości elementu min. 50cm, ponadto należy zamontować nową płytę nastudzienną prefabrykowaną wraz z włazem żeliwnym zamykanym na kłódkę. Do wykonania regulacji studni zastosować elementy prefabrykowane żelbetowe wibroprasowane o parametrach opisanych w pkt. 1.2, lit. e), do wykonania izolacji zewnętrznej ścianki elementów prefabrykowanych zastosować rozwiązanie opisane w pkt. 1.2, lit e) Na obudowach zasuw zamontować nowe skrzynki żeliwne duże posadowione na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 0,2 m. Powierzchnia elewacji ścianki oporowej - 13,0 m2, Krąg pośredni wraz z płytą nastudzienną i włazem - 1 kpl, Skrzynki żeliwne wodociągowe - 2 kpl. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. Przy wykonaniu prac remontowanych poziom posadowienia remontowanych elementów zagospodarowania terenu należy dostosować do obecnego poziomu posadowienia istniejących elementów. Z uwagi na poprawę odwodnienia utwardzonej nawierzchni terenu w obrębie piaskownika należy rozważyć podniesienie remontowanej nawierzchni o około 10-12 cm z zachowaniem spadków. Również po przeciwnej stronie odpływu z ujęcia wody na remontowanych nawierzchniach utwardzenia terenu należy rozważyć podniesienie remontowanych nawierzchni do poziomu remontowanego włazu technologicznego z zachowaniem spadków w kierunku odpływu z ujęcia. Uwaga: w/w roboty będą wykonywane na czynnym ujęciu wody. Zakres zamówienia obejmuje również: - wykonanie niezbędnego oznakowania robót, - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - usunięcie zbędnego drzewostanu i zakrzaczeń, - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - dokumentacja techniczna - załącznik nr 10 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 12 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ, Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, STWiORB należy posługiwać się parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w ww. dokumentacjach pod warunkiem, że będą one o parametrach nie gorszych niż przyjęte ww. dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowych dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne. Wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być nowe oraz winny posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z późń. zm.). Materiały użyte od wykonania robót muszą posiadać znak CE ( potwierdzający, iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu). Wszystkie działania w trakcie budowy muszą być prowadzone przez Wykonawcę z dochowaniem należytej staranności tak, by zapewnić ciągłe funkcjonowanie ujęcia wody, ochronę terenu ujęcia przed zanieczyszczeniami mogącymi mieć wpływ na jakość pobieranej wody, oraz dostępem osób postronnych do terenu źródliska. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty w tym dokładnie zapoznał się z dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 1.3 Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej.

II.1.5) V                przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.24.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 23.06. 2016r. do godz. 11:00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy umieścić w oryginale, w kopercie wraz z ofertą (ale nie łączyć trwale z pozostałymi dokumentami), a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) dołączyć do oferty. Wymagana ważność tej formy wadium - 30 dni od terminu składania ofert. 5. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego z dopiskiem Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania - Remont ujęcia wody Wójeczka (a dowód wniesienia lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Kwotę gwarancji, c) Termin ważności gwarancji w formie: od dnia............. do dnia............., d) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art.46 ust 4a oraz ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. e) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; - co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach której wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu obejmującej wykonanie: utwardzeń placów, odprowadzenia wody deszczowej, ogrodzeń o wartości nie niższej niż 150 000,00 zł, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b, dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty wymienione w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w niniejszym punkcie. Dowodami o których powyżej mogą być (zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane) : poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający (Gmina Pacanów) jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania o osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;; Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. XI.1. lit. c), - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6) o którym mowa w pkt. XI.1. lit e ) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata - 5

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów i płatności w przypadku gdy o zmianę taka wystąpi zamawiający, luba zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią inne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający oraz w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, b) zmiany wynagrodzenia - jeżeli w wyniku zmian projektowych nastąpi zmiana zakresu robót, wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, roboty konieczne lub dodatkowe, c) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, e) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, f) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzial


Załączone pliki:

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka.pdf - 612.358 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:20:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: SIWZ

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_1_do_8.doc - 110.08 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:20:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: zalączniki do siwz

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_9_wzor_umowy.pdf - 460.905 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:21:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: wzor umowy

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_10.zip - 4423.11 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:21:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik do siwz

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal_11STWiORB.pdf - 1368.97 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:22:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: STWiORB

2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka
(2016_SIWZ_remont_ujecia_wody_Wojeczka_zal12_przedmiar.pdf - 94.812 KB) Data publikacji: 2016-06-09 13:22:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: przedmiar robót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2282
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-06-09 13:16:48
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-06-09 13:23:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu