Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 437

Data publikacji:
2016-05-24 11:27:14

Przedmiot: Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów.

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów

 

Numer ogłoszenia: 132090 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V      zamówienia publicznego

                zawarcia umowy ramowej

                ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680-3 gm. Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń, w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie, ul. Karska 3, na dz. nr ewid. 1680na3 gm. Pacanów. 1.1. Stan istniejący Pomieszczenia sali gimnastycznej i salki ćwiczeń znajdują się w budynku sali gimnastycznej od strony północy. Ściany fundamentowe sali gimnastycznej betonowe. Ściany budynku sali gimnastycznej (poza ścianą zachodnią pomieszczenia sali gimnastycznej) z bloków kanałowych gr. 24cm ocieplone z zewnątrz bloczkami gazobetonowymi gr. 12cm oraz styropianem gr. 10cm. Ściana zachodnia pom. sali gimnastycznej o konstrukcji słupowej (słupy żelbetowe) z wypełnieniem między słupami bloczkami gazobetonowymi gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 10cm. Ściany nośne wewnętrzne z bloków kanałowych gr. 24cm. Sala gimnastyczna wyposażona jest w: - bramki (2szt.) z tulejami mocującymi zagłębionymi w posadzce sali, - słupek (1szt.) do siatki z tuleją mocującą w posadzce, -drabinki gimnastyczne drewniane (mocowane do ściany oraz do podłogi sali), - grzejniki (8szt.) pod oknami mocowane do ściany z obudową drewnianą mocowaną do podłogi sali. Salka ćwiczeń wyposażona jest w: - drabinki gimnastyczne drewniane (mocowane do ściany oraz do podłogi sali), - grzejniki (2szt.) pod oknami mocowane do ściany. Podłogi wyposażona są w listwy przypodłogowe wzdłuż ścian. Kanał rewizji C.O. wyposażony w żelbetowe prefabrykowane klapy włazu. Płyty oparte na ramie z kątowników stalowych wypełnionej betonem zbrojonym. Płyty izolowane i przekryte warstwami podłogowymi. Bilans powierzchni w m2 Sala gimnastyczna - 401,03 m2 Salka ćwiczeń - 33,06m2 razem = 434,09 m2 WAŻNE: Wymiary sal należy zweryfikować ponownie podczas prac remontowych po demontażu istniejących posadzek. 1.2. Zakres i sposób wykonania robót w sali gimnastycznej: a) Demontaż istniejących elementów wyposażenia sali gimnastycznej, które mogą zostać uszkodzone podczas prac remontowych. b) Usunięcie warstw istniejącej podłogi sportowej do warstwy betonu (włącznie). c) Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni pod chudy beton. d) Naniesienie impregnatu neutralizującego xylamit na ściany sali gimnastycznej. e) Wykonanie warstwy chudego betonu. f) Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej i warstwy styropianu. g) Wylanie podłoża betonowego - zgodnie z zaleceniami producenta systemu. h) Wykonanie nawierzchni sportowej na ruszcie - zgodnie z zaleceniami producenta systemu. i) Wykonać ewentualne naprawy uszkodzonych fragmentów tynku. j) Montaż listw przyściennych oraz ponowny montaż elementów wyposażenia sali gimnastycznej według poniższego opisu: - Boisko do piłki ręcznej - Wymiary płyty boiska - 12,80 x 25,56 m - Powierzchnia boiska - 327,17 m2 Dłuższe linie nazywa się bocznymi, a krótsze - bramkowymi (na odcinku pomiędzy słupkami bramki) i końcowymi (na odcinkach na zewnątrz bramek). Bramki (istniejące) są ustawione na środku obu linii końcowych. Słupki i poprzeczki bramki mają przekrój kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska są pomalowane w poprzeczne pasy w dwóch kontrastowych kolorach. Bramka musi być wyposażona w siatkę umocowaną w ten sposób, aby piłka rzucona do bramki pozostawała w niej. Wszystkie linie należą do powierzchni pól, które określają lub wyznaczają. Szerokość linii bramkowych wynosi 8 cm, natomiast pozostałych linii - 5 cm. Linie pomiędzy sąsiadującymi polami mogą być zastąpione przez zastosowanie różnych kolorów dla sąsiadujących pól. Na przeciwko każdej bramki znajduje się pole bramkowe. Pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych krawędzi słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6 m, każdy o długości 1/4 obwodu koła. Oba tak zakreślone łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o długości 3 m, równoległą do linii bramkowej. Tak wyznaczona linia ogranicza pole bramkowe i nazywa się linią pola bramkowego (linią 6-ciu metrów). Linię rzutów wolnych (linia 9-ciu metrów) wyznacza się linią przerywaną, równoległą do linii pola bramkowego, w odległości 3 m od tej linii. Długość zarówno odcinków tej linii jak i przerw pomiędzy nimi wynosi 15 cm. W odległości 7 metrów od tylnej krawędzi linii bramkowej, na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia rzutów karnych (linia 7-miu metrów) o długości 1 m przebiegająca równolegle do linii bramkowej. W odległości 4 m od tylnej krawędzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia o długości 15 cm, równoległa do linii bramkowej, ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie obrony rzutu karnego (linia 4-ech metrów). Linia środkowa wyznaczona jest przez połączenie środkowych punktów linii bocznych. Linia zmian (część linii bocznej) dla każdej drużyny ciągnie się od linii środkowej do punktu oddalonego o 4,5 metra od tej linii. Ten punkt końcowy linii zmian uwydatniony jest przez linię, która jest równoległa do linii środkowej i ma długość 15 cm do wewnątrz i 15 cm na zewnątrz linii bocznej. - Boisko do piłki siatkowej - Wymiary płyty boiska - 9,0 x 18,0 m - Powierzchnia boiska - 162,0 m2 W połowie długości boisko podzielone jest linią środkową na dwa równe pola do gry. Na każdym polu w odległości 3,0 m od linii środkowej wyznaczone są równoległe linie pola ataku długości 9,0 m i szerokości 6,0 m. Linie otaczające pole do gry należą do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkód - 3,0 m przy liniach czołowych i liniach bocznych. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej. - Boisko do badmintona - Wymiary płyty boiska - 6,1 x 13,4 m - Powierzchnia boiska - 81,74 m2 Trzy boiska do gry pojedynczej oraz podwójnej. Boisko jest prostokątem wyznaczonym liniami o szerokości 40 mm. Linie wyznaczające boisko projektuje się łatwo dostrzegalne - koloru żółtego. Wszystkie linie należą do obszaru, który tworzą (linie zewnętrzne środkowego pola do gry w badmintona dostosowane do linii boiska do piłki siatkowej). Wyposażenie Wyposażenie boiska stanowią istniejące bramki (2szt.), siatki i kosze mocowane do ściany, drabinki gimnastyczne oraz elementy przenośne (poza zakresem opracowania). Kolorystyka nawierzchni wg kolorystyki firmy Tarkett dla systemu Lumaflex (lub zamiennie kolory równoważne): a) kolor Sisal (14849 611) b) kolor 100% Linen (14849 400) c) kolor Chocolate (14849 632) Układ zgonie z rysunkiem nr 5 załączonego projektu remontu. Przekrój przez nawierzchnię sportową wraz z podbudową: a) chudy beton 4cm b) izolacja przeciwwilgociowa - folia PE c) płyty styropianowe podłogowe (min. EPS 100) 12cm d) beton min B20 grubości 6cm, z włóknem rozproszonym, dylatowany co 6m x 6m, siatka zbrojona pod dylatacją w dolnej części wylewki e) folia budowlana, gr. 0,2 mm f) podkładki dystansowo - sprężyste w rozstawie osiowym 500 mm g) legar dolny w rozstawie osiowym 500mm (wymiar 20mm x 90mm) h) legar górny w rozstawie osiowym 250mm (wymiar 20mm x 90mm) i) płyta wiórowa wilgocioodporna MFP typu P5 (2x12mm) j) wykładzina sportowa typu Linoleum o grubości min. 3,2mm Właściwości użytkowe jakie powinna spełniać wykładzina sportowa: - Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 = 0,43g - Współczynnik połysku EN ISO 2813 = 7% - Współczynnik tarcia EN 13036-4 = 88 - Amortyzacja uderzeń EN 14808 min. 50% - Powierzchnia zabezpieczona fabrycznie, wykończenie x-treme xf PU, utwardzane UV - Palność, EN 13501-1 - Cfl-s1 - Grubość w-wy użytkowej i grubość całkowita - min 3,2 mm - Odporna na przypalenie papierosem wg EN 1399 - Odporna na uderzenia EN 1517 - brak uszkodzeń - Odporna na obciążenia toczne EN 1569- brak uszkodzeń - 10 lat gwarancji producenta na wykładzinę Po zdemontowaniu warstw istniejącej posadzki należy nanieść impregnat neutralizujący xylamit na ściany sali gimnastycznej na wysokość 50cm od poziomu spodu demontowanych warstw posadzki (beton). Przed nałożeniem preparatu należy naprawić ubytki masą naprawczą np. Xylamit Stop Masa Naprawcza (lub równoważny) i pozostawić do wyschnięcia 72h w temperaturze 23°C lub wg zaleceń producenta. Po wyschnięciu należy nanieść środek gruntujący neutralizujący preparaty typu xylamit, np. XYLAMIT-STOP 2w1 (lub równoważny). Impregnację prowadzić dwukrotnie zachowując odstęp min. 2h pomiędzy poszczególnymi warstwami lub wg zaleceń producenta. Do dalszych prac wykończeniowych przystąpić po upływie 48h lub wg zaleceń producenta. Izolacja termiczna z płyt styropianowych odmiany EPS200 styropian układanych w dwóch warstwach na zakład (min. 5cm), o łącznej grubości przynajmniej 12 cm i właściwościach: Współczynnik przenikania ciepła lambda - 0,036 W na mK Ciężar styropianu - 33 kg na m3 Poziom wytrzymałości na naprężenia ściskające - 200 kPa Poziom wytrzymałości na zginanie - 250 kPa Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuką budowlaną, odpowiednio odizolowanej przeciw wilgotnościowo, równość podłoża zgodna z PN plus minus 2 mm/2 m mierzone w różnych kierunkach, wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. U w a g a ! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były zamontowane przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej. Folię pod ruszt nawierzchni sportowej należy układać na zakładkę ok 10cm oraz wywinąć na ścianę. Ruszt składa się z podkładek dystansowo - sprężystych, legarów dolnych i górnych oraz płyt wiórowych. Podkładki dystansowo - sprężyste złożone z podkładem z regranulatu gumowego (o wymiarach 90mm x 90mm x 8mm) na podkładce drewnianej (o wymiarach 90mm x 90mm x 20mm) w rozstawie osiowym 500 mm. Podkładki przybijane zszywkami do legarów dolnych co 500mm. Podkładki dystansowe powinny być wykonane z materiałów o wytrzymałości i sztywności przy ściskaniu nie mniejszej niż wytrzymałość i sztywność drewna iglastego (sosna, świerk). Na podkładkach układany jest krzyżowy ruszt z legarów (tarcica iglasta - świerk lub sosna kl II dwustronnie strugana, sucha max do 18%). Należy zaimpregnować elementy drewniane wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów - szkodników drewna (chroniącym przed rozwojem grzybów niszczących drewno i zabijający larwy owadów. Skutecznie zabezpieczającym drewno do stopnia niezapalności i nie rozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Opóźniający moment zapalenia drewna w sytuacji pożaru i zapobiegający rozgorzeniu ognia.). Legary na łączeniach krzyżowych łączyć dwiema zszywkami (lub zgodnie z zaleceniami producenta). Płyty układane na zakładkę skręcane wkrętami do drewna. Dopuszcza się wstępne przymocowanie dolnej warstwy płyty do legara górnego, poprzez użycie wkrętów lub zszywek na dogach. Podłogę należy odsunąć od ścian ok. 2,5cm do 3,0cm i po namalowaniu linii boiska wykończyć odpowiednio wyfrezowanymi systemowymi listwami przyściennymi. Listwy (lite drewno) powinny umożliwiać swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nadpodłogowej do przestrzeni podpodłogowej. 1.3. Zakres i sposób wykonania robót w salce ćwiczeń: a) Demontaż istniejących elementów wyposażenia salki ćwiczeń, które mogą zostać uszkodzone podczas prac remontowych. b) Usunięcie warstw istniejącej podłogi do warstwy betonu (włącznie). c) Oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni. d) Przygotowanie podbudowy (przez demontaż starej nawierzchni i ułożenie nowych warstw lub przygotowanie istniejącego podłoża) e) Wykonanie wylewki samopoziomującej f) Wykonanie nawierzchni sportowej - zgodnie z zaleceniami producenta systemu. g) Wykonać ewentualne naprawy uszkodzonych fragmentów tynku. h) Montaż listw przyściennych oraz ponowny montaż elementów wyposażenia salki ćwiczeń. Przekrój przez podbudowę nawierzchni sportowej: a) izolacja przeciwwilgociowa - folia PE b) płyty styropianowe podłogowe (min. EPS 100) 5cm c) izolacja przeciwwilgociowa - folia PE d) beton towarowy min B20 grubości 8cm, z włóknem rozproszonym, dylatowany co 6m x 6m, siatka zbrojona pod dylatacją w dolnej części wylewki e) wylewka samopoziomująca ok 3mm f) systemowa nawierzchnia winylowa min. 8,3 mm g) listwy przypodłogowe systemowe Właściwości użytkowe jakie powinna spełniać wykładzina sportowa: - Współczynnik tarcia EN 13036-4 = 103 - Amortyzacja uderzeń EN 14808 min. 32% - Palność, EN 13501-1 - Cfl-s2 lub Cfl-s1 - Grubość w-wy użytkowej - min. 0,80 mm - Grubość całkowita - min 8,3 mm - 5 lat gwarancji producenta na wykładzinę Izolacja termiczna z płyt styropianowych odmiany EPS200 styropian układanych w dwóch warstwach na zakład (min. 5cm), o łącznej grubości przynajmniej 12 cm i właściwościach: Współczynnik przenikania ciepła lambda - 0,022 W/mK Ciężar styropianu - 33 kg/m3 Poziom wytrzymałości na naprężenia ściskające - 100 kPa Poziom wytrzymałości na zginanie - 150 kPa Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i sztuką budowlaną, odpowiednio odizolowanej przeciw wilgotnościowo, równość podłoża zgodna z PN +/- 2 mm/2 m mierzone w różnych kierunkach, wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. U w a g a ! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były zamontowane przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej. Należy usunąć istniejące warstwy podłogowe na głębokość 14cm. Na odpowiednio przygotowaną podbudowę należy wylać wylewkę samopoziomującą i ułożyć nawierzchnię sportową systemową. Na podłodze zastosować listwy przyścienne. Kolorystyka projektowanych nawierzchni wg kolorystyki firmy Tarkett dla systemu Omnisports Excel (lub zamiennie kolory równoważne): a) kolor Sky Blue (3914 017) - opaska 0,5m przy ścianie b) kolor Royal Blue (3914 016) - środek sali Układ zgonie z rysunkiem nr 5 załączonego projektu remontu. 1.4 Dodatkowe uwagi Zamawiającego: a) Szczegółowy zakres sposób wykonania robót został określony dokumentacji technicznej składającej się z: - projektu remontu części budynku (sali gimnastycznej, salki ćwiczeń) szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pacanowie przy ul. Karskiej 3, gm. Pacanów, na działce nr ewid. 1680/3, obręb ewid. 0014, jednostka ewid. 260104_2, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiaru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. b) papę uzyskaną i elementy drewniane uzyskane w procesie rozbiórki posadzek należy zutylizować. Celem zapewnienia najlepszej funkcjonalności produktu, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania ściśle według instrukcji montażu systemów oraz stosowania się do zaleceń dla użytych preparatów. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I - budownictwo ogólne oraz zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami ITB. Użyte materiały budowlane winny mieć wymagane prawem budowlanym atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. c) nawierzchnia zastosowana w sali gimnastycznej wraz z podbudową i rusztem powinna posiadać, co najmniej dziesięcioletni okres gwarancji natomiast nawierzchnia zastosowana w salce ćwiczeń powinna posiadać, co najmniej pięcioletni okres gwarancji. Wszystkie nawierzchnie powinny zostać wykonane w systemie opracowanym przez wybranego producenta nawierzchni. d) przedstawione nazwy własne materiałów stanowią przykład rozwiązania niezbędnego do prawidłowego wykonania remontu nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń. Istnieje możliwość zamiany przedstawionych materiałów na równoważne nie gorsze pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań technicznych art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Każde rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu z projektantem i winno być zaakceptowane przez Zamawiającego. e) Zaleca się aby wykonawca nawierzchni dysponował: - Kartą techniczną proponowanej wykładziny potwierdzoną przez producenta (z pieczątką i podpisem producenta). - Autoryzacją dla wykonawcy od producenta systemu podłogi sportowej z podaniem miejsca realizacji..

II.1.5)    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 08.06. 2016r. do godz. 11:00. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy umieścić w oryginale, w kopercie wraz z ofertą (ale nie łączyć trwale z pozostałymi dokumentami), a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną (-e) dołączyć do oferty. Wymagana ważność tej formy wadium - 30 dni od terminu składania ofert. 5. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego z dopiskiem Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania - Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej i salce ćwiczeń (a dowód wniesienia lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz (tj. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) - gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 8.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 8.2. Kwotę gwarancji, 8.3. Termin ważności gwarancji w formie: od dnia............. do dnia............., 8.4. Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art.46 ust 4a oraz ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. 8.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1. Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 11.2. Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 11.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zamówienia na wykonanie całości prac, obejmujących wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie obiektu sportowego kubaturowego (np. hala widowiskowo - sportowa, sala gimanstyczna) wraz z montażem, wymianą podłogi sportowej systemowej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. X.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych głównych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem (załącznik nr 7 do SIWZ) o którym mowa w pkt. XI.1.lit b, Wykonawca do wykazu załączy co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania potencjału technicznego zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;; Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował; - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. XI.1. lit. c), - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6) o którym mowa w pkt. XI.1. lit e )SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. XI.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium d) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Termin Płatności - 2

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów i płatności w przypadku gdy o zmianę taka wystąpi zamawiający, luba zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią inne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający oraz w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, b) zmiany wynagrodzenia - jeżeli w wyniku zmian projektowych nastąpi zmiana zakresu robót, wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, roboty konieczne lub dodatkowe, c) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, e) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, f) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, g) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienia zdarzeń losowych, c) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy. Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 08.06.2016r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów 

/-/ mgr Wiesław Skop

 


Załączone pliki
201604_Siwz_sala_remont.pdf201604_Siwz_sala_remont (201604_Siwz_sala_remont.pdf - 11342.36 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:29:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont
201604_Siwz_sala_remont_zal_1-8_formularz_oswiadczenia.doc201604_Siwz_sala_remont_zal_1-8_formularz_oswiadczenia (201604_Siwz_sala_remont_zal_1-8_formularz_oswiadczenia.doc - 111.104 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:29:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_1-8_formularz_oswiadczenia
201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa.pdf201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa (201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa.pdf - 558.503 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:29:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa
201604_Siwz_sala_remont_zal_10_projekt.zip201604_Siwz_sala_remont_zal_10_projekt (201604_Siwz_sala_remont_zal_10_projekt.zip - 10096.385 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:30:52 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_10_projekt
201604_Siwz_sala_remont_zal_11_specyfikacja.pdf201604_Siwz_sala_remont_zal_11_specyfikacja (201604_Siwz_sala_remont_zal_11_specyfikacja.pdf - 11052.303 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:32:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_11_specyfikacja
201604_Siwz_sala_remont_zal_12_przedmiar.pdf201604_Siwz_sala_remont_zal_12_przedmiar (201604_Siwz_sala_remont_zal_12_przedmiar.pdf - 954.736 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 11:32:55 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_12_przedmiar
Odpowiedzi_na_pytania_2016_06_03.pdfOdpowiedzi_na_pytania_2016_06_03 (Odpowiedzi_na_pytania_2016_06_03.pdf - 1309.456 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 13:00:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Odpowiedzi_na_pytania_2016_06_03
201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa_aktualna_z_dnia_2016_06_03.pdf201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa_aktualna_z_dnia_2016_06_03 (201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa_aktualna_z_dnia_2016_06_03.pdf - 561.369 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 13:00:24 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201604_Siwz_sala_remont_zal_9_umowa_aktualna_z_dnia_2016_06_03

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2583
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-05-24 11:27:14
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-05-24 11:33:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu