Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 435

Data publikacji:
2016-04-06 13:31:14

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”

 

Numer ogłoszenia: 79132 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów wraz z dokonaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem wymaganych do realizacji decyzji (w tym pozwolenia na budowę) oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlano-wykonawczy) wraz z opisem przedmiotu zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci (tj. do granicy działki lub do pierwszej studzienki na działce) w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów. Dodatkowo należy uwzględnić opracowanie odrębnego projektu w zakresie przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od budynku do pierwszej studzienki). Obszar objęty opracowaniem obecnie zamieszkuje około 242 osób. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowanych jest ok. 60 budynków mieszkalnych. Wstępnie zakłada się budowę sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o szacunkowej łącznej długości około 4,5 km (długość głównej sieci kanalizacyjnej - rurociągi tłoczne i grawitacyjne, dane na podstawie Koncepcji Programowej Kanalizacji Sanitarnej Aglomeracji Pacanów - wariant rozszerzony dla miejscowości Chrzanów - K1), z przyłączami oraz niezbędną liczbą przepompowni ścieków wraz z zasilaniem. Dodatkowo należy przewidzieć wyposażenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w system dalnego sterowania i monitorowania sieci kanalizacyjnej, który winien zostać zaprojektowany według wytycznych Zamawiającego. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana na działkach prywatnych oraz w pasach dróg gminnych, powiatowych. Przewiduje się włączenie projektowej sieci kanalizacyjnej do projektowanego obecnie kolektora sanitarnego w miejscowości Niegosławice w związku z powyższy wykonawca winien uzgodnić docelowe miejsce włączenia z projektantem sieci kanalizacyjnej w Niegosławicach na warunkach określonych przez Zarządcę sieci kanalizacyjnej. Ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia. W uzasadnionych przypadkach dla pojedynczych budynków mieszkalnych znacznie oddalonych od istniejącej zwartej zabudowy, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej będzie nieuzasadniona ekonomicznie zakres zamówienia może obejmować ewentualnie zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, o parametrach i technologii dostosowanej do każdej posesji, uwzględniających lokalne warunki terenowe i gruntowe (ostateczna decyzja w sprawie ewentualnego zaprojektowania przydomowych oczyszczalni zostanie podjęta przez Zamawiającego po przedstawieniu przez Wykonawcę opracowanej wstępnej koncepcji). Koncepcyjny przebieg sieci kanalizacyjnej w tym również dla miejscowości Chrzanów objętej przedmiotem zamówienia przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ ( Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Pacanów). Zawarte w udostępnionym dokumencie dane mają charakter orientacyjny. Przedstawione w koncepcji rozwiązania techniczne oraz proponowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie są dla Wykonawcy obligatoryjne i trakcie realizacji prac projektowych mogą ulec zmianie. W związku z powyższym Zmawiający zaleca Wykonawcom weryfikację we własnym zakresie przedstawionych założeń i rozwiązań celem poprawnego oszacowania ceny oferty. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: a) uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych, uzyskanie niezbędnych wypisów z rejestrów gruntów ( ewentualnie informacji z ewidencji lub wypisu podmiotów ewidencyjnych, wykazu działek ewidencyjnych), b) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji wstępnej koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni jak również rozwiązań w zakresie wyboru materiałów, studni, przepompowni, armatury, oraz ewentualnie technologii przydomowych oczyszczalni ścieków, c) przygotowanie dokumentacji i opracowań wymaganych do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień (w tym branżowych) i opinii ( m.in. ZUDP, uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Konserwatorem Zabytków, PZD, Zakładem Energetycznym) wymaganych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, e) opracowanie kompletnych i poprawnych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym m.in.: karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) i wystąpienie w imieniu inwestora o wydanie niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/ ewentualnie zgłoszenia, f) przygotowania trasy projektowanej sieci wraz z zestawieniem właścicieli, użytkowników gruntów (z uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów) zawierającym dane dot.: numeru działki, danych właściciela, rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia, sekcji mapowej - do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub postępowania środowiskowego, g) uzgodnienie trasy z właścicielami nieruchomości wraz z okazaniem projektu na gruncie wszystkim zainteresowanym, h) uzyskanie pisemnych zgód ( wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Właściciela na załączniku graficznym przedstawiającym projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami) na lokalizację sieci oraz czasowe zajęcie terenu niezbędnego na okres realizacji inwestycji od właścicieli nieruchomości przez których działki będzie przebiegać inwestycja, i) wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego ( w przypadku gdy będzie wymagana), j) wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej wytyczne i uwagi Zamawiającego obejmującej: - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami, projektu przyłączy do budynków oraz ewentualnie projektu budowlano-wykonawczego przydomowych oczyszczalni ścieków (5 egzemplarzy w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF, dwg, doc ) zawierającego m. in. : - projekt zagospodarowanie terenu, opis techniczny, część graficzną; - dokumentację formalno -prawną, (wszystkie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi uzyskane w imieniu Zamawiającego opinie, uzgodnienia, decyzje oraz postanowienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót), - zestawienie tabelaryczne odgałęzień kanalizacyjnych objętych opracowaniem, - dokumentacje geotechniczną, - projekt dotyczący ewentualnego odwodnienia wykopów, - projekt dotyczący ewentualnej przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej - uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia, - projekt dotyczący dojazdu do projektowanych przepompowni ścieków z dróg publicznych, - projekt przyłączy elektrycznych, oraz projekt sterowania i monitoringu projektowanych przepompowni - wykonawca winien uzyskać w imieniu Gminy Pacanów warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowi do sieci energetycznej oraz opracować i uzgodnić dokumentację przyłączenia, - projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru zarządcą drogi lub właścicielem terenu, - opracowanie dot. ewentualnych drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz ich inwentaryzacją, (Zmawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował sieć w taki sposób aby uniknąć kolizji z drzewami i krzewami, ewentualną wycinkę należy traktować jako rozwiązanie ostateczne), - opracowanie Informacji BIOZ, - dokumentacje terenowo-prawną ( 2 egzemplarze w formie papierowej w tym oryginał i wersja elektroniczna ) , w zakresie prawa dysponowania przez Gminę Pacanów nieruchomością obejmująca umowy udostępnia terenu na czas budowy i umowy regulujące zasady korzystania z gruntów podmiotów prywatnych po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia. Dokumentacja winna zawierać m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionym w kolorze zaprojektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem, tabelaryczne zestawienie ( dot.: numeru działki, danych właściciela, rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia wraz z podstawowymi parametrami, numeru zawartej umowy), umowy zawarte z poszczególnymi właścicielami działek, w których wyrażają zgodę na zlokalizowanie i wybudowanie na ich nieruchomości projektowanych urządzeń i uzbrojenia. Każda umowa winna posiadać załącznik graficzny tj. mapę z przebiegiem sieci, bądź lokalizacją urządzenia z podpisem właścicieli działek. - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (1 egzemplarz w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF), - przedmiar robót wraz z zestawieniem materiału - ( 3 egzemplarze w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF, ath ). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. - kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - ( 1 egzemplarz w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF, ath ). Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i że wydana jest w stanie kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja winna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych i zrealizowania zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dokumentacja projektowa stanowiące przedmiot zamówienia winna być kompletna, opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2013. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. 2013.1129 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.). W swojej treści dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne, ponadto należy określić parametry tych rozwiązań. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. k) przygotowanie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, l) pełnienie nadzoru autorskiego. 2.3 Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być optymalne, wyważone ekonomicznie, gwarantujące niskie koszty realizacji i późniejszej eksploatacji oraz małą awaryjność przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym m.in.: Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego oraz norm branżowych. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej powinny zostać dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorąc pod uwagę warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo-wodne. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały akceptacji Zamawiającego. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca winien kierować się następującymi zasadami: a) układ projektowanej sieci kanalizacyjnej należy dostosować do ukształtowania terenu, zabudowy, układu ciągów komunikacyjnych oraz położenia miejscowości względem oczyszczalni ścieków, b) projektowane kanały winny być zlokalizowane w miarę możliwości w terenie ogólnodostępnym, z możliwością dojazdu w pobliże studzienek rewizyjnych specjalistycznym pojazdem w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych, c) należy unikać lokalizacji studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych, d) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią (drzewami) i infrastrukturą podziemną, e) w przypadku lokalizacji rurociągów w pasach dróg należy uzyskać zgodę Zamawiającego, f) przepompownie należy tak zaprojektować aby ograniczyć do minimum wydobywanie nieprzyjemnych zapachów, g) ewentualna lokalizacja jak również przyjęta technologia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych nieruchomości winna uwzględniać warunki gruntowo-wodne ( w tym poziom wód gruntowych, przepuszczalność gruntu), wielkość działki oraz znajdujące się na terenie posesji lub w ich pobliżu studnie. Przepustowość oczyszczalni należy ustalić w oparciu o potrzeby bilansowe dla poszczególnych posesji. Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą gwarantować wysoki stopień oczyszczania ścieków, być ekonomiczne, o wysokiej jakości technicznej i spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 2.4 W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych w miarę potrzeb w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zobowiązany będzie także do udziału w ewentualnie organizowanych przez Zamawiającego zebraniach konsultacyjnych z zainteresowanymi mieszkańcami. Projekt w fazie roboczej należy także uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego. 2.5 Z uwagi na zamiar ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie realizacji inwestycji Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie udzielania niezbędnych informacji dotyczących projektowanej sieci kanalizacyjnej ( w tym: opisu, zastosowanej technologii, podstawowych parametrów, harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.) jak również do opracowania na wniosek Zamawiającego dokumentów wymaganych do wniosku o dofinansowanie inwestycji. 2.6 Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnej informacji z realizacji zadania wraz z aktualnym harmonogramem prac. 2.7 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy robót ( na pisemny wniosek Zamawiającego). 2.8 Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z należytą starannością. 2.9 Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności: a) pisemnego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego, jak również informacji dotyczących projektu niezbędnych Zamawiającemu do wykonania innych opracowań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacją, b) udzielania informacji telefonicznych i pisemnych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego, c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, d) wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - na wniosek Zamawiającego, e) ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, f) wyjaśnianie szczegółów na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udział w naradach - na wniosek zamawiającego, g) sprawdzanie zgodności realizacji robót ( w tym dotyczących materiałów i urządzeń) z zakresem dokumentacji projektowe. Wykonawca w czasie realizacji robót zobowiązany będzie w ramach nadzoru autorskiego do max. 7 wizyt na budowie na pisemne wezwanie Zamawiającego (nie wynikających z wad projektu). 2.10 Obszar na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze względu na położenie w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponadto na obszarze na którym będzie realizowana inwestycja znajdują się tereny biernej ochrony archeologicznej. 2.11 W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w tym: uzyskania materiałów i dokumentów (np. map, wypisów itd.), koszty aktualizacji map, koszty inwentaryzacji, uzgodnień terenowych, uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii, wymaganych decyzji i pozwoleń oraz koszty nadzoru autorskiego uwzględniającego m.in. ewentualne wizyty na budowie w trakcie realizacji inwestycji oraz konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 2.12 Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej siwz oraz wzorze umowy. 2.13 Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia będzie zobowiązany w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia..

II.1.5)    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1 000,00 zł ( tysiąc złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 14.04.2016r. do godz. 11.00. 6. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. 12. Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; - co najmniej 1 usługę projektową polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - o wartości min. 40 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b, Wykonawca do wykazu załączy co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował; - co najmniej 1 osobą (projektant) - która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiada minimum 3 - letnią praktykę zawodową i doświadczenie w projektowaniu. Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; jak również uprawnienia uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub uzyskane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi tam procedurami. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. IX.1. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5) o którym mowa w pkt. IX.1. lit e ) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 zgodnie z wzorem (załącznik nr 3), o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ oraz: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów b) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację - 2

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a)zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli obu Stron lub poprzez jego przedłużenie w następujących przypadkach: - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności dotyczących konieczności podjęcia istotnych decyzji zależnych od Zamawiającego, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę (spowodowane przez siłę wyższą - zdarzenie niezależne od żadnej ze stron którego strony nie były w stanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami) , mających istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy , - wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organy i instytucje niezbędnych dokumentów, decyzji, uzgodnień , pozwoleń itp. - konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i instytucji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienie konieczności uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych nieplanowanych decyzji, uzgodnień , pozwoleń, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - wystąpienie zmian spowodowanych wniesieniem przez strony zastrzeżeń, odwołań na etapie wydawania decyzji administracyjnych, mających istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości przy jednoczesnym braku możliwości alternatywnego rozwiązania przebiegu sieci, która powoduje konieczność uzyskania stosownej decyzji ograniczającej prawo dysponowania nieruchomością lub wydania nowej decyzji administracyjnej, - konieczności wprowadzenia istotnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było w sposób oczywisty przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - w przypadku konieczności zlecenia Wykonawcy ewentualnych robót dodatkowych które będą miały wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, - jeżeli Zamawiający dokona zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenie terminu), w przypadku gdy Wykonawca wykaże a Zamawiający potwierdzi i uzna za uzasadnione, iż prace projektowe nie mogą zostać zakończone w umownym terminie ze względu na sprzeciw lub brak wyrażenia zgody przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana sieć, co przy braku alternatywnych rozwiązań spowodowało istotne opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w okoliczności będą w szczególności przedłożone Zamawiającemu pisemne oświadczenia właścicieli wyrażające sprzeciw na projektowany przebieg sieci lub pisemna informację Wykonawcy opisująca zaistniałą okoliczność wraz z danymi osobowymi i teleadresowymi osób zgłaszających zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto uzasadnić racjonalność proponowanego rozwiązania w zakresie przebiegu trasy kwestionowanym przez właściciela zakresie. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dla części przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b) zmiany płatności - w przypadku zgodnej woli obu Stron, lub gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do projektowania. Zamawiający ponadto przewiduje także możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnień od stron postępowania w stopniu uniemożliwiającym wykonanie części zamówienia w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część zamówienia ustaloną protokołem podpisanym przez Strony umowy, e) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty (nowe wynagrodzenie będzie ustalane w drodze negocjacji przez strony w odniesieniu do cen zawartych w złożonej ofercie uwzględniając zakres zadania) , jak również w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani, d) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, e) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia). 3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagały zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 11:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 14.04.2016r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFRR.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów


Załączone pliki
2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow.pdf2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow (2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow.pdf - 857.697 KB)
Data publikacji: 2016-04-06 13:33:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow_zal_1do7.pdf2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow (2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow_zal_1do7.pdf - 503.616 KB)
Data publikacji: 2016-04-06 13:33:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załączniki do siwz
2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow_koncepcja.zip2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow (2016_SIWZ_opracowanie_dokumentacji_kanalizacja_Chrzanow_koncepcja.zip - 52955.992 KB)
Data publikacji: 2016-04-06 13:39:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: koncepcja
2016_SIWZ_dokumentacja_kanalizacja_wzor_umowy.PDFWzór umowy - przetarg na opracowanie dokumentacji kanalizacji (2016_SIWZ_dokumentacja_kanalizacja_wzor_umowy.PDF - 7471.733 KB)
Data publikacji: 2016-04-07 08:49:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik do siwz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2417
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-04-06 13:31:14
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-04-06 13:43:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu