Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 433

Data publikacji:
2016-02-23 09:48:53

Przedmiot: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Numer ogłoszenia: 17887 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V       zamówienia publicznego

                zawarcia umowy ramowej

                ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ug.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa PB 95 oraz olej napędowy ON) według potrzeb Urzędu Gminy w Pacanowie w okresie 36 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Wykonawcę tj. na stacji paliw lub punkcie tankowania usytuowanym w granicach administracyjnych Gminy Pacanów. Zakres zamówienia i przewidywane szacunkowe ilość paliwa w okresie realizacji umowy : - olej napędowy ON: 68 100 litrów. - benzyna bezołowiowa Pb 95: 10200 litrów. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb zamawiającego. Określone ilości paliw płynnych są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez zamawiającego przedmiotu umowy, wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Dostawa paliwa odbywać się będzie poprzez sukcesywne tankowanie pojazdów będących własnością Zamawiającego według aktualnych potrzeb na stacji paliw Wykonawcy. Przy każdym tankowaniu wydawany będzie dowód pobrania paliwa w formie WZ -ki z podaniem danych m.in. dotyczących: numeru rejestracyjnego pojazdu pobierającego paliwo, nazwiska kierowcy dokonującego zakupu, daty tankowania, rodzaju i ilości pobranego paliwa, ,ceny jednostkowej bez upustu za litr, wysokość upustu, ceny jednostkowej z upustem, wartości netto i brutto, natomiast rozliczenie dostawy odbywać się będzie bezgotówkowo zgodnie z fakturą zbiorczą, wsytawianą 1 raz w miesiącu. Paliwo będące przedmiotem niniejszego postępowania powinno spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie Ustawą z dnia 25.08.2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006r., nr 169, poz. 1200), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U. z 2013r. poz. 1058 z późn. zm.) oraz odpowiadać wymaganiom norm PN EN 590, PN EN 228:2009. Dostarczone paliwo powinno odpowiadać panującym warunkom klimatycznym, zewnętrznym, być parametrycznie dostosowane do pory letniej i do pory zimowej..

II.1.5)      przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.42.20-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ oraz kopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na terenie Gminy Pacanów co najmniej jedną stacją paliw lub punktem tankowania czynnym minimum we wszystkie dni robocze, w godzinach co najmniej 7.00 - 15.00. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 4 do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 20

2 - Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95) - 40

3 - Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON) - 40

IV.2.2)    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT lub podatku akcyzowego, c) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, d) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 07.03.2016r. do godz. 11.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

Wójt Gminy Pacanów 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Uwagi dodatkowe:
pytnia i odpowiedzi do przetargu


Załączone pliki:

201602_SIWZ_paliwo
(201602_SIWZ_paliwo.pdf - 302.284 KB) Data publikacji: 2016-02-23 09:49:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_paliwo

201602_SIWZ_paliwo_zal_1_Formularz_ofertowy
(201602_SIWZ_paliwo_zal_1_Formularz_ofertowy.pdf - 29.561 KB) Data publikacji: 2016-02-23 09:49:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_paliwo_zal_1_Formularz_ofertowy

201602_SIWZ_paliwo_zal_2-6
(201602_SIWZ_paliwo_zal_2-6.pdf - 53.368 KB) Data publikacji: 2016-02-23 09:49:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201602_SIWZ_paliwo_zal_2-6

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.03.2016 r.
(pytania_i_odpowiedzi_z_dn_02_03_2016.pdf - 293.814 KB) Data publikacji: 2016-03-02 07:48:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Odpowiedź na 20 pytań wykonawców

Aktualna wersja umowy dostawy na paliwo
(WZOR_UMOWY_DOSTAWY_WERSJA_AKTUALNA_NA_DZIEN_2_03_2016.pdf - 132.008 KB) Data publikacji: 2016-03-02 07:51:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2076
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-02-23 09:48:53
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-02-23 09:49:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu