Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 429

Data publikacji:
2016-01-07 13:44:11

Przedmiot: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe

Treść przetargu:
Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe”
Numer ogłoszenia: 4730 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pacanow.pl
•    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe wraz z dokonaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem wymaganych do realizacji decyzji (w tym pozwolenia na budowę) oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. 2.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlano-wykonawczy) wraz z opisem przedmiotu zamówienia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci (tj. do granicy działki lub do pierwszej studzienki na działce) w 5 miejscowościach gminy Pacanów. Dodatkowo należy uwzględnić opracowanie odrębnego projektu w zakresie przyłączy kanalizacyjnych (odcinek od budynku do pierwszej studzienki). Obszar objęty opracowaniem obecnie zamieszkuje łącznie około 1201 osób, w tym uwzględniając podział na miejscowości: Niegosławice - 135 osób, Książnice -286 osób, Słupia - 545 osób, Karsy Duże - 58 osób, Karsy Małe -177. Na terenie objętych opracowaniem zlokalizowanych jest ok. 300 budynków mieszkalnych. Wstępnie zakłada się budowę sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o szacunkowej łącznej długości około 33 km (długość głównej sieci kanalizacyjnej - rurociągi tłoczne i grawitacyjne, dane na podstawie Koncepcji Programowej Kanalizacji Sanitarnej Aglomeracji Pacanów - wariant rozszerzony dla miejscowości objętych opracowaniem), z przyłączami oraz niezbędną liczbą przepompowni przyzagrodowych oraz przepompowni sieciowych ścieków wraz z zasilaniem. Dodatkowo należy przewidzieć wyposażenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w system zdalnego sterowania i monitorowania sieci kanalizacyjnej, który winien zostać zaprojektowany według wytycznych Zamawiającego. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zlokalizowana na działkach prywatnych oraz w pasach dróg gminnych, powiatowych i krajowych. Ścieki będą odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia. W przypadku pojedynczych budynków mieszkalnych znacznie oddalonych od istniejącej zwartej zabudowy, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej będzie nieuzasadniona ekonomicznie zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, o parametrach i technologii dostosowanej do każdej posesji, uwzględniających lokalne warunki terenowe i gruntowe. Przedmiot zamówienia winien uwzględnić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji odrębnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych ( tzn. dla sieci kanalizacyjnej odrębnie dla poszczególnych miejscowości, oczyszczalni przydomowych - dla każdej posesji) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Koncepcyjny przebieg sieci kanalizacyjnej oraz proponowaną lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków w tym również dla obszaru-miejscowości objętych przedmiotem zamówienia przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ ( Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Pacanów). Zawarte w udostępnionym dokumencie dane mają charakter orientacyjny. Przedstawione w koncepcji rozwiązania techniczne oraz proponowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie są dla Wykonawcy obligatoryjne i trakcie realizacji prac projektowych mogą ulec zmianie. W związku z powyższym Zmawiający zaleca Wykonawcom weryfikację we własnym zakresie przedstawionych założeń i rozwiązań celem poprawnego oszacowania ceny oferty. 2.2. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: a) uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych, uzyskanie niezbędnych wypisów z rejestrów gruntów, b) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji wstępnej koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni jak również rozwiązań w zakresie wyboru materiałów, studni, przepompowni, armatury, oraz technologii przydomowych oczyszczalni ścieków, c) przygotowanie dokumentacji i opracowań wymaganych do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień (w tym branżowych) i opinii ( m.in. ZUDP, uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Konserwatorem Zabytków, GDDKiA, PZD, Zakładem Energetycznym) wymaganych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, e) opracowanie kompletnych i poprawnych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami ( w tym m.in.: karty informacyjnej przedsięwzięcia - raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) i wystąpienie w imieniu inwestora o wydanie niezbędnych decyzji w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę- zgłoszenia, f) przygotowania trasy projektowanej sieci wraz z zestawieniem właścicieli, użytkowników gruntów (z uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów) zawierającym dane dot.: numeru działki, danych właściciela, rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia, sekcji mapowej - do wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - postępowania środowiskowego, g) uzgodnienie trasy z właścicielami nieruchomości wraz z okazaniem projektu na gruncie wszystkim zainteresowanym, h) uzyskanie pisemnych zgód ( wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Właściciela na załączniku graficznym przedstawiającym projektowany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami) na lokalizację sieci oraz czasowe zajęcie terenu niezbędnego na okres realizacji inwestycji od właścicieli nieruchomości przez których działki będzie przebiegać inwestycja, i) wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego ( w przypadku gdy będzie wymagana), j) wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej wytyczne i uwagi Zamawiającego obejmującej: - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami, projektu przyłączy do budynków oraz projektu budowlano-wykonawczego przydomowych oczyszczalni ścieków (5 egzemplarzy w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF, dwg, doc ) zawierającego m. in. : - projekt zagospodarowanie terenu, opis techniczny, część graficzną; - dokumentację formalno -prawną, (wszystkie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi uzyskane w imieniu Zamawiającego opinie, uzgodnienia, decyzje oraz postanowienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę-zgłoszenia robót), - zestawienie tabelaryczne odgałęzień kanalizacyjnych objętych opracowaniem, - dokumentacje geotechniczną, - projekt dotyczący ewentualnego odwodnienia wykopów, - projekt dotyczący ewentualnej przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej - uzgodniony z odpowiednimi właścicielami uzbrojenia, - projekt dotyczący dojazdu do projektowanych przepompowni ścieków z dróg publicznych, - projekt przyłączy elektrycznych, oraz projekt sterowania i monitoringu projektowanych przepompowni - wykonawca winien uzyskać w imieniu Gminy Pacanów warunki techniczne przyłączenia projektowanych przepompowni do sieci energetycznej oraz opracować i uzgodnić dokumentację przyłączenia, - projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego obszaru zarządcą drogi lub właścicielem terenu, - opracowanie dot. ewentualnych drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz ich inwentaryzacją, (Zmawiający wymaga aby Wykonawca zaprojektował sieć w taki sposób aby uniknąć kolizji z drzewami i krzewami, ewentualną wycinkę należy traktować jako rozwiązanie ostateczne), - opracowanie Informacji BIOZ, - dokumentacje terenowo-prawną ( 2 egzemplarze w formie papierowej w tym oryginał + wersja elektroniczna ) , w zakresie prawa dysponowania przez Gminę Pacanów nieruchomością obejmująca umowy udostępnia terenu na czas budowy i umowy regulujące zasady korzystania z gruntów podmiotów prywatnych po wybudowaniu na ich nieruchomości zaprojektowanych urządzeń i uzbrojenia. Dokumentacja winna zawierać m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionym w kolorze zaprojektowanymi urządzeniami i uzbrojeniem, tabelaryczne zestawienie ( dot.: numeru działki, danych właściciela, rodzaju projektowanego na działce urządzenia lub uzbrojenia wraz z podstawowymi parametrami, numeru zawartej umowy), umowy zawarte z poszczególnymi właścicielami działek, w których wyrażają zgodę na zlokalizowanie i wybudowanie na ich nieruchomości projektowanych urządzeń i uzbrojenia. Każda umowa winna posiadać załącznik graficzny tj. mapę z przebiegiem sieci, bądź lokalizacją urządzenia z podpisem właścicieli działek. - opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (1 egzemplarz w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF), - przedmiar robót wraz z zestawieniem materiału - ( 3 egzemplarze w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, ath ). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. Przedmiar należy opracować odrębnie dla każdego zadania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. - kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - ( 1 egzemplarz w formie papierowej i wersja elektroniczna w formacie PDF, ath ). Kosztorys należy opracować dla każdego zadania odrębnie. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i że wydana jest w stanie kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja winna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych i zrealizowania zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dokumentacja projektowa stanowiące przedmiot zamówienia winna być kompletna, opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2013. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. 2013.1129 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.). W swojej treści dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważne-, ponadto należy określić parametry tych rozwiązań. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. k) przygotowanie kompletnego wniosku w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót, l) pełnienie nadzoru autorskiego. 2.3 Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być optymalne, wyważone ekonomicznie, gwarantujące niskie koszty realizacji i późniejszej eksploatacji oraz małą awaryjność przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym m.in.: Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego oraz norm branżowych. Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej powinny zostać dobrane na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej biorąc pod uwagę warunki lokalizacyjne, parametry gruntowo-wodne. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych będą wymagały akceptacji Zamawiającego. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca winien kierować się następującymi zasadami: a) układ projektowanej sieci kanalizacyjnej należy dostosować do ukształtowania terenu, zabudowy, układu ciągów komunikacyjnych oraz położenia miejscowości względem oczyszczalni ścieków, b) projektowane kanały winny być zlokalizowane w miarę możliwości w terenie ogólnodostępnym, z możliwością dojazdu w pobliże studzienek rewizyjnych specjalistycznym pojazdem w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych, c) należy unikać lokalizacji studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych, d) należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią (drzewami) i infrastrukturą podziemną, e) w przypadku lokalizacji rurociągów w pasach dróg należy uzyskać zgodę Zamawiającego, f) przepompownie należy tak zaprojektować aby ograniczyć do minimum wydobywanie nieprzyjemnych zapachów, g) lokalizacja jak również przyjęta technologia przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie poszczególnych nieruchomości winna uwzględniać warunki gruntowo-wodne ( w tym poziom wód gruntowych, przepuszczalność gruntu), wielkość działki oraz znajdujące się na terenie posesji lub w ich pobliżu studnie. Przepustowość oczyszczalni należy ustalić w oparciu o potrzeby bilansowe dla poszczególnych posesji. Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą gwarantować wysoki stopień oczyszczania ścieków, być ekonomiczne, o wysokiej jakości technicznej i spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 2.4 W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do udziału we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych w miarę potrzeb w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zobowiązany będzie także do udziału w ewentualnie organizowanych przez Zamawiającego zebraniach konsultacyjnych z zainteresowanymi mieszkańcami. Projekt w fazie roboczej należy także uzgadniać z przedstawicielami Zamawiającego. 2.5 Z uwagi na zamiar ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie realizacji inwestycji Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie udzielania niezbędnych informacji dotyczących projektowanej sieci kanalizacyjnej ( w tym: opisu, zastosowanej technologii, podstawowych parametrów, harmonogramu rzeczowo-finansowego itp.) jak również do opracowania na wniosek Zamawiającego dokumentów wymaganych do wniosku o dofinansowanie inwestycji. 2.6 Wykonawca będzie informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto na prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnej informacji z realizacji zadania wraz z aktualnym harmonogramem prac. 2.7 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy robót ( na pisemny wniosek Zamawiającego). 2.8 Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z należytą starannością. 2.9 Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności: a) pisemnego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego, jak również informacji dotyczących projektu niezbędnych Zamawiającemu do wykonania innych opracowań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacją, b) udzielania informacji telefonicznych i pisemnych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego, c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, d) wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - na wniosek Zamawiającego, e) ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, f) wyjaśnianie szczegółów na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udział w naradach - na wniosek zamawiającego, g) sprawdzanie zgodności realizacji robót ( w tym dotyczących materiałów i urządzeń) z zakresem dokumentacji projektowe. Wykonawca w czasie realizacji robót zobowiązany będzie w ramach nadzoru autorskiego do max. 10 wizyt na budowie na pisemne wezwanie Zamawiającego ( nie wynikających z wad projektu). 2.10 Obszar na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze względu na położenie w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponadto na obszarze na którym będzie realizowana inwestycja znajdują się tereny biernej ochrony archeologicznej. W miejscowości Książnice znajdują się czynne stanowiska archeologiczne. 2.11 W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w tym: uzyskania materiałów i dokumentów (np. map, wypisów itd.), koszty aktualizacji map, koszty inwentaryzacji, uzgodnień terenowych, uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii, wymaganych decyzji i pozwoleń oraz koszty nadzoru autorskiego uwzględniającego m.in. ewentualne wizyty na budowie w trakcie realizacji inwestycji oraz konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 2.12 Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej siwz oraz wzorze umowy. 2.13 Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia będzie zobowiązany w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.
II.1.5)
V    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3, 71.24.80.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój oPacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 18.01.2016r. do godz. 11.00. 6. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP. 12. Wykonawca którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww. warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; - co najmniej 1 usługę projektową polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - o długości min. 5 km, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b, Wykonawca do wykazu załączy co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie warunku posiadania odpowiedniego potencjału technicznego , Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww. warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował; - co najmniej 1 osobą (projektant) - która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiada minimum 3 - letnią praktykę zawodową i doświadczenie w projektowaniu sieci kanalizacyjnych. Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; jak również uprawnienia uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub uzyskane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi tam procedurami. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ)o którym mowa w pkt. IX.1. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5) o którym mowa w pkt. IX.1. lit e )SIWZ.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 98
•    2 - Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentację - 2
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminu-ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli obu Stron lub poprzez jego przedłużenie w następujących przypadkach: - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w szczególności dotyczących konieczności podjęcia istotnych decyzji zależnych od Zamawiającego, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę (spowodowane przez siłę wyższą - zdarzenie niezależne od żadnej ze stron którego strony nie były w stanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami) , mających istotny wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy , - wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organy i instytucje niezbędnych decyzji, uzgodnień , pozwoleń itp. - konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i instytucji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - wystąpienie konieczności uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych nieplanowanych decyzji, uzgodnień , pozwoleń, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - wystąpienie zmian spowodowanych wniesieniem przez strony zastrzeżeń, odwołań na etapie wydawania decyzji administracyjnych, mających istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości przy jednoczesnym braku możliwości alternatywnego rozwiązania przebiegu sieci, która powoduje konieczność uzyskania stosownej decyzji ograniczającej prawo dysponowania nieruchomością lub wydania nowej decyzji administracyjnej, - konieczności wprowadzenia istotnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i których nie można było w sposób oczywisty przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - w przypadku konieczności zlecenia Wykonawcy ewentualnych robót dodatkowych które będą miały wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego, - jeżeli Zamawiający dokona zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (przedłużenie terminu), w przypadku gdy Wykonawca wykaże a Zamawiający potwierdzi i uzna za uzasadnione, iż prace projektowe nie mogą zostać zakończone w umownym terminie ze względu na sprzeciw lub brak wyrażenia zgody przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegać ma projektowana sieć, co przy braku alternatywnych rozwiązań spowodowało istotne opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w okoliczności będą w szczególności przedłożone Zamawiającemu pisemne oświadczenia właścicieli wyrażające sprzeciw na projektowany przebieg sieci lub pisemna informację Wykonawcy opisująca zaistniałą okoliczność wraz z danymi osobowymi i teleadresowymi osób zgłaszających zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest ponadto uzasadnić racjonalność proponowanego rozwiązania w zakresie przebiegu trasy kwestionowanym przez właściciela zakresie. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy dla części przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b) zmiany płatności - w przypadku zgodnej woli obu Stron, lub gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do projektowania. Zamawiający ponadto przewiduje także możliwość ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnień od stron postępowania w stopniu uniemożliwiającym wykonanie części zamówienia w takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za wykonaną część zamówienia ustaloną protokołem podpisanym przez Strony umowy, e) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty (nowe wynagrodzenie będzie ustalane w drodze negocjacji przez strony w odniesieniu do cen zawartych w złożonej ofercie uwzględniając zakres zadania) , jak również w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany stawki podatku VAT. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani, d) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, e) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia). 3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagały zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, e-mail: inwest@pacanow.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 18.01.2016r. do godz. 11.00..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków EFRR..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop


Załączone pliki
201601_SIWZ_kanalizacja.pdf201601_SIWZ_kanalizacja (201601_SIWZ_kanalizacja.pdf - 535.848 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:48:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja
201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7.pdf201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7 (201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7.pdf - 163.205 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:49:31 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7
201601_SIWZ_kanalizacja_zal_8.pdf201601_SIWZ_kanalizacja_zal_8 (201601_SIWZ_kanalizacja_zal_8.pdf - 152.574 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:50:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_zal_8
201601_SIWZ_kanalizacja_zal_9_koncepcja.zip201601_SIWZ_kanalizacja_zal_9_koncepcja (201601_SIWZ_kanalizacja_zal_9_koncepcja.zip - 52955.992 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 13:55:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_zal_9_koncepcja
201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7_edytowalne.doc201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7_edytowalne (201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7_edytowalne.doc - 131.072 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 09:23:39 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_zal_1-7_edytowalne
201601_SIWZ_kanalizacja_zal_graficzny.zip201601_SIWZ_kanalizacja_zal_graficzny_w_formacie_JPG (201601_SIWZ_kanalizacja_zal_graficzny.zip - 25163.771 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 08:14:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_zal_graficzny_w_formacie_JPG
201601_SIWZ_kanalizacja_pytania_odpowiedzi_14_01_2016.pdf201601_SIWZ_kanalizacja_pytania_odpowiedzi_14_01_2016 (201601_SIWZ_kanalizacja_pytania_odpowiedzi_14_01_2016.pdf - 281.489 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 10:09:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201601_SIWZ_kanalizacja_pytania_odpowiedzi_14_01_2016

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2703
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-01-07 13:44:11
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-01-07 13:57:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu