Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 425

Data publikacji:
2015-10-16 11:43:01

Przedmiot: Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945

Numer ogłoszenia: 275598 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

               

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 1.1 Podbudowa a) Mechaniczne ścięcie, wyrównanie i zagęszczenie zniszczonej nawierzchni- 1247,4 m² b) podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 20cm po zagęszczeniu - 1019,70 m² c) podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25cm po zagęszczeniu - 1247,40 m² d) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa górna o grubości 10cm po zagęszczeniu - 2267,1 m² e) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg /m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 159,70 ton 1.2 nawierzchnia a) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 2061,0 m² 1.3. pobocza a) uzupełnienie gruntem i ścięcie poboczy - 678,0 m² b) utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm , gr 10cm o szerokości 0,5m wraz z zagęszczeniem - 67,8 m³ 1.4 elementy bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaku A-7 (tablica wraz ze słupkiem)- 1 szt 2. Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945 2.1 Podbudowa a) mechaniczne wyrównanie zniszczonej nawierzchni i podbudowy - 513,0 m² b) podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu - 513,0 m² c) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu - 513,0 m² d) uzupełnienie przełomów kruszywem łamanym 0-63 mm zagęszczonym mechanicznie grubości 30cm (rozbiórka ist nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem) - 45 m² e) mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 222,6 ton 2.2 nawierzchnia a) Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 2873,3 m² 2.3. pobocza a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 , grubość średnia po zagęszczeniu 10cm - 94,5 m³ b) ścięcie poboczy i uzupełnienie gruntem poboczy - 150,0 m² 2.4 elementy bezpieczeństwa ruchu a) montaż znaku A-7 (tablica wraz ze słupkiem)- 1 szt 3. Zakres zamówienia obejmuje również: - wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych, - zabezpieczenie drzewostanu i zieleni ( za wyjątkiem przeznaczonej do usunięcia), - uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, - usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji ) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. - wykonanie niezbędnych prób i badań - obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 4. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane - załącznik nr 9 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11do SIWZ, - przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, 5. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 6. Zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, STWiORB należy posługiwać się parametrami technicznymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w ww. dokumentacjach pod warunkiem, że będą one o parametrach nie gorszych niż przyjęte ww. dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowych dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne. Wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być nowe oraz winny posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty techniczne i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z późń. zm.). Materiały użyte od wykonania robót muszą posiadać znak CE ( potwierdzający, iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu). 7. Wszystkie działania w trakcie budowy muszą być prowadzone przez Wykonawcę z dochowaniem należytej staranności tak, by zminimalizować utrudnienia dla ludności oraz ograniczenia w dostępie do dróg publicznych oraz posesji mieszkańców. 8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty w tym dokładnie zapoznał się z dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej w terenie , zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 10. Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. 11. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45.00.00.00 -7 Roboty budowlane 45 23 30 00 -9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45 23 31 40 -2 Roboty drogowe.

II.1.5) V                przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu pn. Remont drogi gminnej nr 361005T Wójeczka Zbiorniki od km 0+000 do km 0+678 Remont drogi gminnej Wójcza Plebanka nr 361073T od km 0+000 do km 0+945 Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 2. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 3.W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 02.11.2015r. do godz. 11.00. 5.Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w.w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie. Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; - co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach której wykonano roboty związane z budową, przebudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł , z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b, - dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Pod pojęciem najważniejszych robót Zamawiający rozumie roboty wymienione w wykazie robót budowlanych (załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w niniejszym punkcie. Dowodami o których powyżej mogą być (zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane) : - poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy zamawiający (Gmina Pacanów) jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej. W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika , że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie , zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w.w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował ; - osobą która będzie sprawować nadzór nad robotami tj. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w.w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; jak również uprawnienia uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub uzyskane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi tam procedurami. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do siwz)o którym mowa w pkt. IX.1. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1. lit e)SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w.w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do siwz) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy, c) dowód wniesienia wadium d)oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ( wg. wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji dłuższy niż 3 lata - 5

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania ), w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wymagających większych nakładów czasowych, wystąpienia robót dodatkowych, wystąpienia istotnych zmiany w zakresie realizacji robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej ( spowodowanej jej wadami lub możliwością wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań), a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b) zmiana terminu w przypadku wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron które nastąpiło po wejściu w życie umowy którego strony nie były wstanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, c) zmiana terminu w sytuacji pisemnego żądania przez Zamawiającego wstrzymania robót z istotnych powodów niezależnych od wykonawcy lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej niewynikającego z winy Wykonawcy. d) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - także w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów budowlanych i urządzeń (wynikających z procesów produkcyjnych Producenta), których nie można pozyskać od innych producentów, e) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, f) zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji /składania oferty, ewentualnie wynikająca z błędów projektowych lub konieczności wykonania robót zamiennych, g) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. h) zmiana wynagrodzenia - w przypadku konieczności i podjęcia decyzji wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań projektowych ewentualnie umożliwiające zmniejszenie kosztów wykonania obiektu niepogarszające jednocześnie jego parametrów. Przewiduje się również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zaniechania wykonania części robót (zbędnych) w związku wprowadzeniem zmian projektowych/ robót zamiennych. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, c) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia). Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 02.11.2015 do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 


Załączone pliki:

SIWZ - 2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka.pdf - 322.153 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:44:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: SIWZ

Załączniki -2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka_zal_1_do_7.pdf - 121.761 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:45:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Załączniki

Wzór umowy - 2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka_zal_8_wzor_umowy.pdf - 107.276 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:46:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: wzór umowy

Dokumentacja techiczna - 2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka_dokumentacja_techniczna.zip - 1302.104 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:47:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: dokumentacja techniczna

Przedmiar robót - 2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka_przedmiar_robot.zip - 340.702 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:48:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: przedmiar

STWiORB- 2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka
(2015_siwz_remont_drog_gminnych_Wojcza_Wojeczka_ STWiORB.pdf - 6000.085 KB) Data publikacji: 2015-10-16 11:49:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: STWiORB

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2198
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-10-16 11:43:01
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-10-16 11:49:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu