Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 423

Data publikacji:
2015-09-08 13:56:47

Przedmiot: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

Treść przetargu:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pacanow.pl/przetargi.php
Pacanów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY
ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW
Numer ogłoszenia: 233052 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks
41 3765980.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pacanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY
GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia
jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w
załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 1) Gmina
Pacanów oraz Gminy i ich jednostki organizacyjne wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy
wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW. Obowiązkiem
wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek
organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem
nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne
pełnomocnictwo (załącznik nr 4.2). 2) Gmina Pacanów działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego
porozumienia (do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu i na rzecz:Gminy Nowy Korczyn,Gminy
Oleśnica,Gminy Tuczępy,Gminy Stopnica,Gminy Solec - Zdrój,Gminy Wiślica 2. Zamówienie - zakup energii
elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii
elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 10 506 370,50 kWh. 2) Szacunkowa wartość
zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 2 468 997,07 zł. 3) Wykonanie czynności
wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 4.2 do SIWZ), w
szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń
woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa
kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w
sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 3. Zamawiający informuje, że proces
zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte
zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).2.Wadium można wnieść w jednej z niżej
wymienionych form:1)w pieniądzu, przelewem konto Pełnomocnika Zamawiającego firmy New Power Sp. z o.o. Nr
15 1440 1299 0000 0000 1180 1889 PKO B.P., z adnotacją Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy
Zakupowej Gminy Pacanów. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia
26.10.2015 r. do godz. 12.00 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Pełnomocnika Zamawiającego;2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach
bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych;5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 ze zm);3.Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w
formie oryginału do Pełnomocnika Zamawiającego firmy New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04 - 464
Warszawa, pok. nr 214 do dnia 26.10.2015 r. do godz. 12.00. Nie należy załączać oryginału dokumentu
wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy
załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.4.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium,
zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.5.Pełnomocnik
Zamawiającego zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik
Zamawiającego zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.7.Pełnomocnik Zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 7 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.Wykonawca, którego oferta
została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w razie:1)odmowy podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2)gdy zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualnie obowiązującą koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp -
wg załącznika nr 3 do SIWZ b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu spełniania warunku: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych - wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie
na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 5 GWh w skali roku Dokumenty i oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ b) wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw energii w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców złożony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ lub referencje)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do
SIWZ,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do
SIWZ,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą
elektroniczna opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu)
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienie tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z
dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) V.1.2), V.1.3), V.1.4) I V.1.6) niniejszego
działu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie b) pkt. V.1.5) niniejszego działu
- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 2)
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.a) tiret pierwszy i trzeci oraz pkt. 1.b) niniejszego działu powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.
1.a) tiret drugi niniejszego działu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.a) i 1.b) niniejszego działu, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania; b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z
oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 4. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (sporządzić wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku braku w ofercie w/w załącznika, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144
ust.1):zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie
nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,na wniosek Zamawiającego
możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr
1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15%,zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie
poinformują się pisemnie o tych zmianach,z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu
rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2017
r.,cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w
przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz w przypadku
wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp,cena jednostkowa brutto ulegnie zmianie
wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów ul.
Rynek 15 28-133 Pacanów oraz New Power Sp. z o. o., ul. Chełmżyńska180a, 04-464 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015
godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o.o.,
ul. Chełmżyńska 180A, 04 - 464 Warszawa, pok. nr 214.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki:

201503_Zakup_energii_elektrycznej
(201503_Zakup_energii_elektrycznej.zip - 913.786 KB) Data publikacji: 2015-09-08 14:00:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201503_Zakup_energii_elektrycznej

201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr2
(201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr2.doc - 50.176 KB) Data publikacji: 2015-09-17 11:51:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr2

201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr1
(201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr1.doc - 38.912 KB) Data publikacji: 2015-09-17 11:51:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr1

201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr4
(201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr4.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2015-10-06 14:04:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr4

201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr3
(201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr3.doc - 50.176 KB) Data publikacji: 2015-10-06 14:35:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 201503_Zakup_energii_elektrycznej_Odpowiedzi_na_zapytania_nr3

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2405
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-09-08 13:56:47
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-09-08 14:00:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu