Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 418

Data publikacji:
2015-07-17 09:49:15

Przedmiot: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr 1436 w Pacanowie przy ulicy Szkolnej 11 o pow 44,06m²

Treść przetargu:

Wójt Gminy Pacanów ogłasza  pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów


1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  -  Lokal  mieszkalny   usytuowany  w  budynku   na  działce  nr 1436  w  Pacanowie  przy  ulicy Szkolnej 11  ujawniony  w  Księdze  Wieczystej  Nr  KI1B/00012845/9                                                                                                                       
2. Powierzchnia   nieruchomości  0,12 ha   udział nabywcy  lokalu  w  części  wspólnej  działki  5510/31947.                                                                                                                 
3.Opis nieruchomości  -   Lokal mieszkalny  Nr 2  o  pow 44,06m²  oraz  pomieszczenie  przynależne  piwnica  o  pow.2,76    i  pomieszczenie  pomocnicze ( strych  gospodarczy)  o  pow.  8.28m²           
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany   na  strefę  budownictwa  mieszkaniowego   wraz  z  usługami  towarzyszącymi  do  rozwoju   funkcji turystycznych, rekreacyjnych  i  sportowych                              
5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy                                                                                  6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  lokalowej  - 55400,0                    
7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -   lokal zamieszkały 

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .                                                                                                        9.Wysokość wadium:  5540,0                                                                                                                
10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15  w dniu  17  sierpnia  2015 r. w sali   konferencyjnej na II piętrze o godz  12.30                
11.Daty poprzednich przetargów   -  brak                                                                                                                     
12.  Warunki przetargu     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  12  sierpnia 2015  r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, wadium w innej formie zdeponować w Urzędzie Gminy w Kasie najpóźniej  do  dnia  12 sierpnia   2015  r.  Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.                                                                

 WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Pacanów  dn. 10  lipca  2015 rStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1175
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-07-17 09:49:15
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-07-17 09:52:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu