Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 417

Data publikacji:
2015-07-10 14:04:34

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Wola Biechowska

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza  trzeci  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

 1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru - Działka  nr  2013 uregulowana  Decyzją  Wojewody  Świętokrzyskiego  Nr DS.P. 7510.38.2014 ujawnionej  w  Księdze  Wieczystej  KWKI1B/00074361/4.

2. Powierzchnia  nieruchomości  1,0214ha

3.Opis nieruchomości  - Nieruchomość  rolna  położona w   Woli  Biechowskiej  Gmina  Pacanów

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania . Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest  położony  w  strefie ochrony  kształtowania  środowiska  przyrodniczego   system   kompleksowych  gruntów  rolnych  chronionych ,  tereny  zagrożone zalaniem  od  kanału  Strumień. Korytarz  ekologiczny  o  znaczeniu  międzynarodowym  -  obszar doliny  Wisły.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  -  11000,00 zł

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach - brak

8. zasady aktualizacji opłat  -  nie  dotyczy

9.Wysokość wadium:  1100,00

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15  w dniu  12  sierpień  2015 r w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz . 12.00. 

11.Daty poprzednich przetargów -  30  grudzień  2014,16  marca  2015

12.W  odniesieniu  do  powyższej  nieruchomości  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  przysługuje  prawo  pierwokupu  w  przypadku gdy  kandydat  na  nabywcę  nie  spełni  warunków  określonych  w  ustawie  o  ustroju  rolnym.

13. Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  7  sierpnia 2015r  wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, wadium w innej formie zdeponować w Urzędzie Gminy w pokoju  nr  9 najpóźniej  do  dnia   7  sierpnia  2015r. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014  poz. 1380 ), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej. 

Pacanów  dn   10 lipiec  2015 r.

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1217
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-07-10 14:04:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-07-10 14:04:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu