Opublikowano: 2020-09-23 14:50:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 23.09.2020r.

 

Nr sprawy: OSO.271.3.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dowóz uczniów do szkół
w roku szkolnym 2020/2021

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 Wykonawcy: PKS Kielce Sp. z o.o., Korczyn 138, 26-067 Strawczyn za cenę 193605,03 zł, czas podstawienia autobusu do 20 minut i 30 dniowym terminem płatności faktury 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 15 SIWZ tj.:

L.p

Kryterium oceny

Znaczenie(%)

1.

Cena  

60

2.

Czas podstawienia autobusu zastępczego

20

3.

Termin płatności faktury

20

Wykonawcy spełnili warunki określone w  SIWZ, a oferty ww. Wykonawców  uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium „cena oferty brutto” - 60  pkt

Liczba punktów według kryterium „Czas podstawienia autobusu” – 20 pkt

Liczba punktów według kryterium „Termin płatności faktury” – 20 pkt

Łączna punktacja

3

PKS Kielce Sp. z o.o.

Korczyn 138

26-067 Strawczyn

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium „cena oferty brutto” - 60  pkt

Liczba punktów według kryterium „Czas podstawienia autobusu” – 20 pkt

Liczba punktów według kryterium „Termin płatności faktury” – 20 pkt

Łączna punktacja

1

USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

Anna Chmiel

26-060 Chęciny

Charężów 6

55,06

20,00

20,00

95,06

2

Firma Usługowo-Handlowa

Grzegorz Przerwa

Ul. Aleje Ujazdowskie 26/96

00-478 Warszawa

52,08

20,00

20,00

92,08

 

1.      Informacja o wykonawcach wykluczonych:

Nie dotyczy  

2.      Informacja o wykonawcach których oferty zostały odrzucone:

Nie dotyczy

3.      Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

4.      Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

5.      Informacja o unieważnieniu postępowania:

Nie dotyczy

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Wiesław Skop

 Otrzymują:

  1. Strona internetowa: http://www.bip.pacanow.pl
  2. Tablica ogłoszeń
  3. a/a

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1154
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-09-04 15:46:01
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-09-04 15:46:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu