Wersja do druku

Opublikowano: 2020-05-20 14:11:16

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 2. Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 3. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.271.1.2020                                                                                                  Pacanów 20.05.2020r.

INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1  pkt 6 oraz art.93 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2019r poz. 1843 z późniejszymi zmianami) informuje o unieważnieniu trzech części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn :

1.                  Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178

2.                  Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197

3.                  Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

 

Uzasadnienie :

Zamawiający informuje, że w związku z 42% spadkiem dochodów własnych gminy Pacanów ( dochody od osób prawnych , fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ) za miesiąc kwiecień 2020r ( w stosunku do otrzymanych udziałów za m-c kwiecień 2019r.) oraz dalszym planowanym ich zmniejszeniem  na porównywalnym poziomie w następnych miesiącach 2020r. Gmina Pacanów nie będzie mogła zabezpieczyć , a tym samym sfinansować  całości kosztów wkładu własnego w roku 2020 dla zadań dofinansowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Brak na dzień dzisiejszy jest informacji kiedy sytuacja epidemiczna ulegnie zakończeniu, a tym samym dochody własne Gminy Pacanów przestaną spadać.  Istnieje zatem konieczność  ograniczenia inwestycyjnych wydatków budżetowych w roku 2020r .

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu wszystkich trzech części postępowania , pn :

1.            Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178

2.            Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197

3.            Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406

ponieważ w ocenie zamawiającego na podstawie wykonanej aktualnej analizy sytuacji finansowej Gminy Pacanów wystąpiła istotna zmiana okoliczności , powodująca że wykonanie zamówienia w terminie do dnia 30.10.2020r.  nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć wcześniej .

Zamawiający podjął również decyzję o wszczęciu nowej procedury przetargowej ze  zmienionym terminem  realizacji przedmiotu zamówienia i okresem  finansowania inwestycji .

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1587
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-04-30 11:24:05
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-04-30 11:28:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu