Wersja do druku

Opublikowano: 2019-06-03 11:06:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 etap I

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 03.06.2019r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.4.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn :  Przebudowa drogi gminnej nr 361054T Słupia domki od km 0+016 do km 0+376 - etap I” Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych   ( Dz.U z 2018r poz. 1986 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr  2 złożonej przez: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ,  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów   za cenę   208 286,26zł  i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „Polbud” Tomasz Darowski

Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany

50,65

40,00

90,65

2

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ,  ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o

DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.

ul. Rakowska  33

28-200 Staszów

56,33

40,00

96,33

4

Z.U.R. „TECH-BUD”

Marzena Brzdękiewicz

ul. Krakowska Duża 50A

28-230 Połaniec

42,88

40,00

82,88

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy   

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1637
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-04-29 13:01:18
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-04-29 13:05:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu