Opublikowano: 2018-08-24 14:07:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 24.08.2018r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.4.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

          

        Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający - Gmina Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie  za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:                                                                                                

 

Firma Remontowo-Budowlana, „MATYLD-BUD”  Wojciech Sadowski

28-220 Oleśnica

ul. Wiejska 14                   

·          cena oferty  : 259 823,31 zł

·         okres udzielonej gwarancji : 60 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 23 SIWZ tj.

- cena oferty brutto – waga kryterium 60%

- wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – waga kryterium 40 %.

Wykonawca spełnił warunki określone w  SIWZ a oferta ww. Wykonawcy  uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „Cena brutto” oraz w kryterium  „Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości”.  Za kryterium  „cena brutto” oferta otrzymała 60 punktów oraz w kategorii „Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości” otrzymała 40 punktów. Łącznie oferta ww. Wykonawcy otrzymała 100 pkt.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu  oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

 

Ilość punktów za kryterium cena brutto

Ilość  punktów za kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Łączna liczba punktów

1

Firma Remontowo-Budowlana

„MATYLD-BUD”

Wojciech Sadowski 

28-220 Oleśnica, ul. Wiejska 14                   

60,00 

40,00

100,00

2

Spółdzielnia Rzemieślnicza

28-100 Busko-Zdrój

Ul. Partyzantów 22

55,22

40,00

95,22

3

Zakład Remontowo-Budowlany

Wiesław Furman

Ul. Kazimierza Wielkiego 49

28-100 Busko Zdrój

50,03

40,00

90,03

 

 

 

                                                                                                                      WOJT GMINY PACANÓW
                                                                                                                       MGR WIESŁAW SKOP


 Otrzymują:

 

1.         Strona internetowa: http://www.bip.pacanow.pl

2.         Tablica ogłoszeń

3.         a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1726
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-07-24 14:17:59
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-07-24 14:30:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu