Opublikowano: 2018-01-02 13:33:14

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 02.01.2018r.

Nr sprawy: RK.271.3.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów” za najkorzystniejszą  uznano ofertę nr 1 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40,28-142 Tuczępy

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów poszczególnych kryteriach:

- Cena – 60 punktów,

- dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Pacanów -  20 punktów,

- dodatkowy odbiór elektroodpadów na terenie gminy Pacanów -  20 punktów,

Informacja o ofertach:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium 60% cena

Liczba punktów według kryterium 20%  częstotliwość dodatkowy odbiorów odpadów wielkogabarytowych

Liczba punktów według kryterium 20%   częstotliwość dodatkowy odbiorów elekroodpadów  

Łączna punktacja

1

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

60,00

20

 

20

100,00

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX”

Szczepan Cieślak

Oś. Sady 20/2 28-340 Sędziszów

53,71

20

 

 

20

93,71

3

„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

51,17

20

 

20

91,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1943
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-12-14 10:30:37
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-12-14 10:33:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu