Opublikowano: 2017-11-16 16:21:51

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Wynik postepowania:

 >> informacja o wynikach<<

>> informacja z otwarcia ofert<<

Ogłoszenie nr 500072567-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.
Gmina Pacanów: Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” zgodnie z projektem „Budowa przedszkola samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 609812-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pacanów, Krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (url): http://www.ug.pacanow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGPM.271.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu w skład którego wchodzi: 6 oddziałów – łącznie 150 miejsc, pomieszczenia administracyjne, szatnie, gabinet pielęgniarski, sala rekreacyjna pomieszczenia towarzyszące i sanitarne, zaplecze gastronomiczne oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne (w tym kotłownia). Budynek jednokondygnacyjny wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek zbudowany z jednej bryły przestrzennej o podstawie zbliżonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej linii okapu i kącie pochylenia 25o. Elewacja zewnętrzna wykończona tynkiem strukturalnym z elementami boniowania naroży. Obiekt jest w całości dostępny dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek będzie wyposażony w instalacje: • instalacja wod-kan, • instalacja C.O. zasilana gazem, • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, • instalacja odgromowa, • instalacja elektryczna, • instalacja fotowoltaiczna. • Instalacja kolektorów słonecznych Dla zaopatrzenia budynku przedszkola w niezbędne media przewiduję się budowę przyłączy wody oraz hydrantu p.poż., gazu, energii elektrycznej. Dla odbioru ścieków przewiduję się budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z wpięciem do kolektora sanitarnego. Nowe przyłącza zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne zarządców sieci. Odbiór wody deszczowej poprzez nowoprojektowany kolektor deszczowy do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studzienkę kanalizacyjną. Budowa parkingu na 21 miejsc postojowych zlokalizowanego w zachodniej części bezpośrednio przy drodze dojazdowej. Budowa placu zabaw w południowej części terenu inwestycji wraz z wyposażeniem według załączonego projektu. Parametry techniczne obiektu: • Ilość kondygnacji - 1 • powierzchnia użytkowa - 1327,80m2 • powierzchnia całkowita - 1327,80m2 • powierzchnia zabudowy - 1500,00m2 • kubatura budynku brutto - 10037,10m3 • wysokość - 10,80m • szerokość - 38,81m • długość - 56,28m Przedmiotem zamówienia objęte są również: 1) Rozbiórka elementów zagospodarowania terenu kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą w zakresie: a) rozbiórka ogrodzenia terenu wraz z oczyszczeniem terenu wzdłuż ogrodzenia z samosiejek drzew wysokich, b) rozbiórka ciągów pieszych i jezdnych, c) rozbiórki utwardzeń terenu, d) demontaż ławek i koszy, e) rozbiórka budynku byłego szaletu, f) rozbiórka istniejącego oświetlenia terenu, g) rozbiórka zbiornika na ścieki , h) rozbiórka istniejącego budynku byłej siedziby Urzędu Gminy Pacanów. 2) Niwelacje terenu. 3) Przebudowa linii energii elektrycznej NN. 4) Budowa ciągów pieszych i jezdnych. 5) Budowa oświetlenia terenu. 6) Budowa ogrodzenia terenu. 7) Wycinka kolidujących z inwestycją drzew. 8) Utylizacja materiałów powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację. 9) Założenie terenów zielonych. 10) Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego kuchni i zaplecza według załączonych projektów. 11) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji. 12) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie objętym umową, 13) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR). Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu mebli (odrębne postępowanie).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45112723-9, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45232410-9, 45400000-1, 45223300-9, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5471137.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany „BUDKOM” Leszek Świątek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krótka 11A
Kod pocztowy: 28-220
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Wojciech Kosałka Firma Handlowo Usługowa TECHMABUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Spacerowa 12
Kod pocztowy: 28-220
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: „WOD-GAZ” Zakład Robót Inzynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. 1 Maja 1G
Kod pocztowy: 28-131
Miejscowość: Solec-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5848950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5848950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6880000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2509
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-10-31 11:41:30
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-10-31 12:16:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu