Wersja do druku

Opublikowano: 2017-08-04 13:35:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Wynik postepowania:

 Pacanów, dnia 17.08.2017r.


Nr sprawy: OSO.271.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                              
                                                          
1. Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.:  „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018”  Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych: 

Część I  - zakup biletów miesięcznych umożliwiających przejazd dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w roku szkolnym 2017/2018

Oferta nr 1 złożona przez:  

AMPIR Elżbieta Czesak-Helińska, ul. Darwina 19/29, 43-100 Tychy

- Cena: 35,10 zł brutto, cena całkowita za trasę: 104 598,00 zł brutto,
- Czas podstawienia autobusu: 5 minut,
- Termin płatności faktury: 30 dni,

Część II  - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pacanów do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w roku szkolnym 2017/2018

Oferta nr 2 złożona przez:  

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Małgorzata Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin

- Cena: 3,45 zł brutto, cena całkowita za trasę: 38 021,76 zł brutto,
- Czas podstawienia autobusu: 10 minut,
- Termin płatności faktury: 30 dni,

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferty ww. Wykonawców uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „Cena”, „Czas podstawienia autobusu”, oraz „Termin płatności faktury”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 
Nr Oferty
Nazwa i Adres Wykonawcy
Część zamówienia
Liczba punktów według kryterium „Cena” - 60%
Liczba punktów według kryterium „Czas podstawienia autobusu zastępczego” -20%
Liczba punktów według kryterium „Termin płatności faktury” – 20%
Łączna punktacja  
 
1. AMPIR Elżbieta Czesak-Helińska, ul. Darwina 19/29, 43-100 Tychy
        część I
        60,00 pkt
        20,00 pkt
        10,00 pkt
        90,00 pkt  
część II - - - -  
 
2. Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Małgorzata Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin
       część I - - - -  

część II
       60,00 pkt
       10,00 pkt
       10,00 pkt
       80,00 pkt  
 
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Krakowska 51 28-200 Staszów
część I
57,70 pkt
10,00 pkt
10,00 pkt
77,70 pkt  
 
część II - - - -  
 

4. Usługi – Handel – Transport Anna Chmiel Charężów 6 26-060 Chęciny
część I

54,00 pkt
20,00 pkt
10,00 pkt
84,00 pkt  

część II
40,75 pkt
20,00 pkt
10,00 pkt
70,75 pkt  

2. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 
Nie dotyczy    

3. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
Nie dotyczy 

4. Informacja o unieważnieniu postępowania 
Nie dotyczy     


Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

 

Pacanów, dn.  04.08.2017r

Znak sprawy: OSO.271.1.2017

                                                                                               

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018”

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 147.000,00 zł

 

Nr oferty

Wykonawca

Część zamówienia

Cena oferty brutto (cena jednostkowa, cena całkowita)

Czas podstawienia autobusu

Termin płatności faktury

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1

AMPIR

Elżbieta Czesak-Helińska

Ul. Darwina 19/29

43-100 Tychy

Część I

35,10 zł

104598,00 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

-

-

-

-

-

2

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Małgorzata Kapinos

Słupiec 328

33-230 Szczucin

Część I

-

-

-

-

-

Część II

3,45 zł

38021,76 zł

10 minut

30 dni

 

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp z o.o.

28-200 Staszów, ul. Krakowska 51

Część I

36,50 zł

108770,00 zł

 

10 minut

 

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4

USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

Anna Chmiel

26-060 Chęciny

Charężów 6

Część I

39,00 zł

116220,00 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

5,08 zł

55985,66 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności