Wersja do druku

Opublikowano: 2016-11-28 08:33:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Pacanów: Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec Jeziórko od km 0+000 do km 0+695 Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków Szerokie od km 0+000 do km 0+975 Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś od km 0+000 do km 0+582 Ogłoszenie nr 336425 - 2016 z dnia 2016-11-04 r.

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 28.11.2016r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.9.2016

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

                                                          

 

1.      Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej nr 361031T Żabiec „Jeziórko” od km 0+000 do km 0+695, Remont drogi gminnej nr 361046T Sroczków „Szerokie”  od km 0+000 do km 0+975, Remont drogi gminnej nr 361015T Oblekoń przez wieś  od km 0+000 do km 0+582, Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:

 

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 

za cenę 707 731,92  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

60,00

40,00

100,00

 

 

  

  1.  Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

 

  1. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

  1.  Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

 

 

 

 

 

    Z  poważaniem:

 

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2046
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-11-04 12:09:56
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-11-04 12:32:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu