Wersja do druku

Opublikowano: 2016-11-09 08:01:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Rataje Słupskie – Łosie – Rataje Karskie nr 361115T od km 0+000 do km 1+370

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 09.11.2016r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.7.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1.      Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej Rataje Słupskie – Łosie- Rataje Karskie  nr 361115T od km 0+000 do km 1+370, Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez: 

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

za cenę 208 415,01 zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

59,23

40,00

99,23

2

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

60,00

40,00

100,00


2.       Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

 

3.      Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

4.       Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

 

 Z  poważaniem:

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2006
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-10-14 08:53:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-10-14 11:35:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu