Wersja do druku

Opublikowano: 2016-10-14 08:17:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej nr 361075T Wójcza Zarzecze od km 0+000 do km 0+368 Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec od km 0+000 do km 0+758 i od km 1+215 do km 1+754

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 14.10.2016r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.6.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                             

                                                          

 

1.      Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej nr 361075T Wójcza „Zarzecze” od km 0+000 do km 0+368,

Remont drogi gminnej nr 361100T Grabowica-Żabiec od km 0+000 do km 0+758 i od km 1+215 do km 1+754, Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez:

 

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

 

za cenę 249 553,79 zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych STASZÓW Sp. z o.o

ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

50,10

40,00

90,10

2

Konsorcjum w składzie : Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów  ,Partner: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. 

60,00

40,00

100,00

 

 

  

  1.  Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

 

  1. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

  1.  Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

 

 

 

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1944
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2016-09-23 14:09:26
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2016-09-23 14:17:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu