Wersja do druku

Opublikowano: 2016-05-05 12:43:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów”

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia  5.05.2016r.

  Znak sprawy: IGPM.271.3.2016     

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę   sieci  kanalizacji sanitarnej

 w miejscowości Chrzanów” 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 5 złożoną przez: 

WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE

mgr  inż. Konrad Rachuna

           25-640  Kielce,  ul. Karbońska 5/10 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert  zgodnie z zapisami Rozdziału XX  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) były:

  • Cena brutto – 98%
  • Długość okresu rękojmi – 2%

Zamawiający ocenił, że w/w  Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ i przedstawił  najkorzystniejszą ofertę. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj. 47 355,00 zł brutto spośród złożonych ofert.  Ponadto oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. -  100,00 pkt.  w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego, tj. w kryterium „cena brutto” i „długość okresu rękojmi”.

1.    W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli  następujący Wykonawcy, których ocena punktowa ofert w poszczególnych kryteriach oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena brutto”

Liczba punktów w kryterium „Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentacje”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o.o.

25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

96,74

2,00

98,74

2

Maciej Lewandowski WLC Inżynierowie

 32-005  Niepołomice, ul. Rumiankowa 26

46,88

2,00

48,88

3

Zakład Usługowy – Grzegorz Szczepański

EKO-PROJEKT  Projektowanie i Nadzory

37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 28

47,46

0,00

47,46

4

AKAWAI Marcin Traczyk

 25-346 Kielce , ul. Zagórska 195/3

18,87

0,00

18,87

5

WOSAN – USŁUGI PROJEKTOWE

Mgr. inż. Konrad Rachuna

25-640  Kielce,  ul. Karbońska 5/10

98,00

2,00

100,00

6

STUDIOPROJEKT- Z. ZIELIŃSKI

25-827  Kielce, ul. Ustronie  17a

58,95

2,00

60,95

7

E. INWEST Katarzyna Kuchnicka

28-230 Połaniec, ul. Staszowska 40A

47,91

2,00

49,91

8

Firma Projektowo-Budowlana

 „ECO-PROJEKT” Rafał Bzduch

Grabki Duże 89/7 , 28-225 Szydłów

76,71

2,00

78,71

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 „TECH-SET” Przemysław Janik

Ul. Hołdu Pruskiego 18, 28-100 Busko-Zdrój

69,87

2,00

71,87

 

                                                                                                                              Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Otrzymują:                                                                                                                                                               

1.       http://www.bip.pacanow.pl                                                                                                                            

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności