Wersja do druku

Opublikowano: 2016-03-15 12:31:45

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 14.03.2016r.

  Znak sprawy: IGPM.271.2.2016     

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Pacanowie”

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 złożoną przez: 

F.H.U. ROLMET

Kowalski Frączek Sp. j.

28-500 Kazimierza Wielka

ul. Kolejowa 130

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybranego Wykonawcy jest najkorzystniejsza tj. uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów  (100 pkt.) w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania. Oferta wybranego Wykonawcy:

a)      Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa (Pb 95) – 3,92 zł/l,

b)      Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95) – 2%

c)      Cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa (ON) – 3,77 zł/l

d)      Upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON) – 2,5%

Sumaryczna cena ofertowa brutto -  289776,00 zł

1.      W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Numer Oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Sumaryczna cena (w zł) ofertowa brutto za dostawę 10200 litrów Pb95 i 68100 litrów ON

  1.  

F.H.U. ROLMET Kowalski Frączek Sp. j. 28-500 Kazimierza Wielka,

ul. Kolejowa 130

289776,00

2.      Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium:

cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa Pb95

Liczba pkt. w kryterium: upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa Pb 95)

Liczba pkt. w kryterium:

cena jednostkowa brutto 1 litra paliwa ON

Liczba pkt. w kryterium:

upust ceny detalicznej (w % do ceny jednostkowej brutto paliwa ON)

Łączna punktacja

1

10

40

10

 

40

100,00 pkt.

 

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2122
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-02-23 09:48:53
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-02-23 09:49:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu