Wersja do druku

Opublikowano: 2016-02-10 12:37:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Karsy Małe

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 10.02.2016r.

  Znak sprawy: IGPM.271.1.2016     

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164  z późn. zm.)  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę   sieci  kanalizacji sanitarnej

 w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i  Karsy Małe” 

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 8 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„AKVO” Sp. z o.o.

               54-156 Wrocław

              ul. Stargardzka 1

          za cenę  - 309 468,00 zł brutto 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny ofert  zgodnie z zapisami Rozdziału XX  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) były:

  • Cena brutto – 98%
  • Długość okresu rękojmi – 2%

Zamawiający ocenił, że w/w  Wykonawca spełnił warunki określone w SIWZ i przedstawił  najkorzystniejszą ofertę. Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj. 309 468,00 zł brutto spośród złożonych ofert.  Ponadto oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów tj. -98,00 pkt.  w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego, tj. w kryterium „cena brutto” i „długość okresu rękojmi”.

1.    W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli  następujący Wykonawcy, których ocena punktowa ofert w poszczególnych kryteriach oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „cena brutto”

Liczba punktów w kryterium „Długość okresu rękojmi na wykonaną dokumentacje”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 „PROENCO” Sp. z o.o.

25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10

78,04

2,00

80,04

2

Firma  ECON  Marek Michalczyk

 25-237 Kielce, ul. Gen. T. Klimeckiego 10

78,06

2,00

80,06

3

SKAR CENTRUM Sp. z o.o.

25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

94,09

2,00

96.09

4

ABRYS Technika Sp. z o.o.

 60-401 Poznań , ul. Wiślana 46

61,72

2,00

63,72

5

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.

35-113 Rzeszów,  ul. Wita Stwosza 44

74,48

2,00

76,48

6

 JAPPCO Sp. z o.o.

31-444 Kraków, ul. Ostatnia  Nr 1C,lok.A.1.1.

65,40

0,00

65,40

7

Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „EKOKLIMA”

Mgr inż. Zdzisław Stanisław  Ścięgaj

16-400 Suwałki, ul. Franciszkańska 8/26

85,02

2,00

87,02

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe

„AKVO” Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 1, 54-156 Wrocław

98,00

0,00

98,00

                                                                                                                              WÓJT GMINY

                                                                                                                           Mgr Wiesław Skop

Otrzymują:

1.       http://www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń.

3.       a/a.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2789
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-01-07 13:44:11
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-01-07 13:57:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu