Opublikowano: 2015-10-27 09:10:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW

Wynik postepowania:

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 233052-2015 z dnia 2015-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pacanów
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. 1)...
Termin składania ofert: 2015-10-26


Pacanów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 330586 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233052 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Gmina Pacanów oraz Gminy i ich jednostki organizacyjne wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY PACANÓW. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 4.2). Gmina Pacanów działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia (do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu i na rzecz: Gminy Nowy Korczyn Gminy Oleśnica Gminy Tuczępy Gminy Stopnica Gminy Solec - Zdrój Gminy Wiślica Zamówienie - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 10 506 370,50 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 2 468 997,07 zł. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 4.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         ENERGA-OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2468997,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 2649181,32

·         Oferta z najniższą ceną: 2649181,32 / Oferta z najwyższą ceną: 2980005,92

·         Waluta: PLN .

Warszawa, dnia 27.10.2015 r.

 

            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GZ GMINY PACANÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

ENERGA-OBRÓT S.A.

                                                                 Al. Grunwaldzka 472

                                                                      80-309 Gdańsk

Cena: 2 649 181,32  

ilość otrzymanych punktów- 100

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:

 

1.       Corrente Sp. z o. o.

  ul. Konotopska 4

  05-850 Ożarów Mazowiecki

                 Cena: 2 779 701,96 zł

                 ilość otrzymanych punktów- 95,30

 

2.       PKP Energetyka S.A.

        Ul. Hoża 63/67,

        00 – 681 Warszawa

                 Cena: 2 980 005,92 zł

                 ilość otrzymanych punktów- 88,90

 

3.        ENEA S.A.

  ul. Górecka 1

  60 – 201 Poznań

                 Cena: 2 897 299,77 zł

                 ilość otrzymanych punktów- 91,44

 

4.        ENERGA-OBRÓT S.A.

  Al. Grunwaldzka 472

  80-309 Gdańsk

                  Cena: 2 649 181,32  

                  ilość otrzymanych punktów- 100

 

5.        Tauron Spółka z o. o.

                  ul. Łagiewnicka 60

                  30 – 417 Kraków

                  Cena: 2 659 519,59 zł

                  ilość otrzymanych punktów- 99,61

 

6.       PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej,

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51,

26-110 Skarżysko - Kamienna

0,2087 zł/kWh do 31.12.2017 r.

                 Cena: 2 696 995,81 zł

                 ilość otrzymanych punktów- 98,23

 

Informację umieszcza się na:

1)    Stronie internetowej Gminy Pacanów

2)    Tablicy ogłoszeń Gminy Pacanów

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2317
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-09-08 13:56:47
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-09-08 14:00:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu