Wersja do druku

Opublikowano: 2015-08-07 12:34:49

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

Wynik postepowania:

 Pacanów, dnia 07.08.2015r.

  Znak sprawy: OSO.271.1.2015

 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 907
 z późn. zm.) 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

po przeprowadzeniu oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę:

1)      w Części I – Ofertę Nr 3Usługi – Handel – Transport Anna Chmiel, Charężów 6,
26-060 Chęciny
– cena całkowita brutto za trasę – 120983,00zł,

2)      w Części II - Ofertę Nr 2 - Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos, Słupiec 328, 33-230 Szczucin - cena całkowita brutto za trasę – 49585,00zł

Uzasadnienie wyboru: Oferty wybranych Wykonawców zawierały najniższą cenę spośród  Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania i których oferty nie zostały odrzucone, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XX SIWZ dla niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 5 ofert.

Ocena punktowa przedstawia się następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena 98%

Liczba punktów według kryterium czas podstawienia autobusu w
 przypadku awarii

Łączna

punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Staszowie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

 

95,99

-

 

 

 

 

0,13

-

 

 

 

 

96,13

-

 

2

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Kapinos,

Słupiec 328, 33-230 Szczucin

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

50,26

98

 

 

 

0,08

0,13

 

 

 

50,34

98,13

 

3

Usługi – Handel – Transport

Anna Chmiel,

Charężów 6, 26-060 Chęciny

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

98

92,12

 

 

 

0,40

0,40

 

 

 

98,4

92,52

 

4

Przemysław Dryndos

F.H.U. Guliwer Express Europa

Biechów 91, 28-133 Pacanów

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

83,97

-

 

 

 

0,20

-

 

 

 

84,17

-

 

5

AMPIR

Elżbieta Czesak-Helińska

ul. Darwina 19/29, 43-100 Tychy

1)   Część Nr: 1

2)   Część Nr: 2

 

 

 

93,22

-

 

 

 

0,07

-

 

 

 

93,29

-

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych.

W postępowaniu nie wykluczono Wykonawców

 

Informacja o terminie po upływie którego może zostać zawarta umowa.

 

Umowa w sprawie  niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w formie pisemnej.

 

WÓJT GMINY PACANÓW

MGR WIESŁAW SKOP
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2644
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-07-28 14:30:04
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-07-28 14:35:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu