w 2014 roku

Wersja do druku

w 2014 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/14
(ZAR_1_14.pdf - 413.223 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:26:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania : utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-63 mmm o grubości 15cm po zagęszczeniu na szerokościc 60cm przy drodze gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km km 0+000 do km 0+560 . Utwardzenie obejmuje również korytowanie poboczy na głębokości 15 cm wraz z odwozem ziemi. - Realizowanej w ramach umowy IGPM.7031.1.2014 z 02.01.2014 r

Zarządzenie Nr 2/14
(ZAR_2_14.pdf - 442.105 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:29:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: W sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańcom gminy Pacanów realizowanego przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności na podstawie umowy nr 2/2013 z dnia 28.11.2013 roku.

Zarządzenie Nr 3/14
(ZAR_3_14.pdf - 931.56 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:30:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 4/14
(ZAR_4_14.pdf - 772.613 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:31:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5/14
(ZAR_5_14.pdf - 457.467 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:33:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Ksiqżnice-Zakobylany-Zborówek od km 0+730 do km 1+000 dł 270mb. 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 334 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy -Ksiqżnice od km 0+005 do km 0+785 dl 780mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pol w m. Kwasów o nr ewid gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dl 190 mb o łącznej długości 1574mb. oraz zadania Remont drogi gminnej Nr 361077TKsiqżnice-Zakobylany-Zborówek od km 1+000 do km 1+036 dl 36mb.

Zarządzenie Nr 6/14
(ZAR_6_14.pdf - 756.565 KB) Data publikacji: 2014-01-27 09:34:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 7/14
(ZAR_7_14.pdf - 799.835 KB) Data publikacji: 2014-02-04 07:28:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2014 roku

Zarządzenie Nr 8/14
(ZAR_8_14.pdf - 376.396 KB) Data publikacji: 2014-02-04 07:29:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach inwestycji I i II etapu odnowy centrum Pacanowa

Zarządzenie Nr 9/14
(ZAR_9_14.pdf - 1811.26 KB) Data publikacji: 2014-02-04 07:34:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 10/14
(ZAR_10_14.pdf - 379.72 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:39:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 11/14
(ZAR_11_14.pdf - 775.268 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 12/14
(ZAR_12_14.pdf - 1424.193 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:42:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygniecia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 13/14
(ZAR_13_14.pdf - 1006.109 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:43:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 14/14
(ZAR_14_14.pdf - 1837.399 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:44:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 15/14
(ZAR_15_14.pdf - 487.353 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:46:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na ternie gminy Pacanów w 2014 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 15/14
(ZAR_15_14_zal.pdf - 1586.927 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:49:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: Regulamin Komisji Konkursowej i karta oceny oferty konkursowej

Zarządzenie Nr 16/14
(ZAR_16_14.pdf - 439.819 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:51:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie kontroli zadania pn. wykonanie prac remontowych na stadionie GLKS Zorza Tempo w msc Słupia

Zarządzenie Nr 17/14
(ZAR_17_14.pdf - 2055.266 KB) Data publikacji: 2014-03-05 08:55:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 19/14
(ZAR_19_14.pdf - 1744.738 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:03:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 20/14
(ZAR_20_14.pdf - 763.779 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:04:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 21/14
(ZAR_21_14.pdf - 905.836 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:05:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 22/14
(ZAR_22_14.pdf - 376.225 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:08:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest

Zarządzenie Nr 23/14
(ZAR_23_14.pdf - 381.038 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:10:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania: remont zniszczonego przepustu

Zarządzenie Nr 24/14
(ZAR_24_14.pdf - 1401.855 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Załącznik do zarządzenia Nr 24/14
(ZAR_24_14_zal_3.pdf - 566.338 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:14:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: załącznik do zarządzenia nr 24/14

Zarządzenie Nr 25/14
(ZAR_25_14.pdf - 1338.992 KB) Data publikacji: 2014-03-05 09:17:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 18/14
(ZAR_18_14.pdf - 505.846 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:16:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 178/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Wójta Gminy Pacanów zmieniające zarządzenie nr 103/12 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 lipca 2012 roku o wprowadzeniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 27/14
(ZAR_27_14.pdf - 912.149 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:27:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 28/14
(ZAR_28_14.pdf - 1322.097 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:28:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

Zarządzenie Nr 29/14
(ZAR_29_14.pdf - 1593.291 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:29:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 30/14
(ZAR_30_14.pdf - 2140.499 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:30:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygniecie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego ,,remont zbiornika wodnego w Kwasowie i w Słupi

Zarządzenie Nr 31/14
(ZAR_31_14.pdf - 463.348 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:31:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót dotyczących zadania pn. budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia

Zarządzenie Nr 32/14
(ZAR_32_14.pdf - 1777.223 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:32:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 33/14
(ZAR_33_14.pdf - 2753.309 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:33:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 34/14
(ZAR_34_14.pdf - 780.2 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:33:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 35/14
(ZAR_35_14.pdf - 356.715 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:35:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2014

Zarządzenie Nr 36/14
(ZAR_36_14.pdf - 1439.688 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:36:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont drogi gminnej Żabiec stara droga i drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary

Zarządzenie Nr 37/14
(ZAR_37_14.pdf - 2132.223 KB) Data publikacji: 2014-04-09 13:38:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pacanów dla samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej i Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Zarządzenie Nr 38/14
(ZAR_38_14.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2014-04-22 11:52:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 39/14
(ZAR_39_14.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2014-04-17 10:26:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 40/14
(ZAR_40_14.pdf - 1984.218 KB) Data publikacji: 2014-04-22 11:56:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 41/14
(ZAR_41_14.pdf - 828.686 KB) Data publikacji: 2014-04-22 12:01:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 42/14
(ZAR_42_14.pdf - 1168.132 KB) Data publikacji: 2014-04-22 12:05:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 43/14
(ZAR_43_14.pdf - 2269.752 KB) Data publikacji: 2014-04-22 12:33:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 44/14
(ZAR_44_14.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2014-04-22 12:35:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pacanów siedziby okw dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 45/14
(ZAR_45_14.pdf - 382.859 KB) Data publikacji: 2014-04-22 12:37:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 46/14
(ZAR_46_14.pdf - 422.072 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:20:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w 5 sołectwach na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 47/14
(ZAR_47_14.pdf - 763.367 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:20:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 48/14
(ZAR_48_14.pdf - 454.816 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:22:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołanie komisji o dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia Niegosławice I, Karsy Małe II

Zarządzenie Nr 49/14
(Zarzadzenie pracownicy do obkw.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:24:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania osób z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 50/14
(ZAR_50_14.pdf - 2175.808 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:25:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 51/14
(ZAR_51_14.doc - 79.36 KB) Data publikacji: 2014-05-06 09:23:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 52/14
(ZAR_52_14.pdf - 914.804 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:25:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 53/14
(ZAR_53_14.pdf - 408.814 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:26:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Pacanów na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 54/14
(ZAR_54_14.pdf - 454.948 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:28:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadań publicznych pn. Remont zbiornika wodnego w Kwasowie realizowanego przez Stowarzyszenie Gospodarna Wieś Kwasów oraz remont zbiornika wodnego w Słupi realizowanego przez OSP w Słupi

Zarządzenie Nr 55/14
(ZAR_55_14.pdf - 374.269 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:29:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu użytkowego po zakończonym okresie najmu

Zarządzenie Nr 56/14
(ZAR_56_14.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2014-05-09 08:27:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 57/14
(ZAR_57_14.pdf - 1488.333 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:32:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka i Wola Biechowska

Zarządzenie Nr 58/14
(ZAR_58_14.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:34:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzania Nr 49/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 59/14
(ZAR_59_14.docx - 14.465 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:38:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 60/14
(ZAR_60_14.pdf - 970.188 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 61/14
(ZAR_61_14.pdf - 763.053 KB) Data publikacji: 2014-05-16 08:39:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/14
(ZAR_62_14.pdf - 793.264 KB) Data publikacji: 2014-05-19 09:11:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pacanów będących przedmiotem sprzedaży

Zarządzenie Nr 63/14
(ZAR_63_14.rtf - 43.08 KB) Data publikacji: 2014-05-19 09:26:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 64/14
(ZAR_64_14.rtf - 55.482 KB) Data publikacji: 2014-05-19 09:33:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 65/14
(ZAR_65_14.rtf - 49.451 KB) Data publikacji: 2014-05-19 09:39:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 66/14
(ZAR_66_14.rtf - 55.799 KB) Data publikacji: 2014-05-19 10:16:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 67/14
(ZAR_67_14.pdf - 824.071 KB) Data publikacji: 2014-05-29 07:24:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 68/14
(ZAR_68_14.pdf - 838.562 KB) Data publikacji: 2014-05-29 07:24:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 70/14
(ZAR_70_14.pdf - 1896.417 KB) Data publikacji: 2014-05-29 07:33:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 71/14
(ZAR_71_14.pdf - 847.262 KB) Data publikacji: 2014-05-29 07:34:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2014 r. w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 72/14
(ZAR_72_14.pdf - 4081.669 KB) Data publikacji: 2014-05-29 07:35:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 73/14
(ZAR_73_14.pdf - 1977.915 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:37:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 76/14
(ZAR_76_14.pdf - 1042.509 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:40:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 77/14
(ZAR_77_14.pdf - 1217.459 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:42:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 78/14
(ZAR_78_14.pdf - 1774.44 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:47:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 79/14
(ZAR_79_14.pdf - 774.047 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:49:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 80/14
(ZAR_80_14.pdf - 750.004 KB) Data publikacji: 2014-07-01 07:52:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 82/14
(ZAR_82_14.pdf - 1371.564 KB) Data publikacji: 2014-07-01 08:08:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 83/14
(ZAR_83_14.pdf - 472.674 KB) Data publikacji: 2014-07-01 08:10:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2014 r. w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 84/14
(ZAR_84_14.pdf - 436.164 KB) Data publikacji: 2014-07-01 08:14:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania publicznego pn.,, Zakup 8 tradycyjnych strojów obrzędowych w celach promocji lokalnej kultury" realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla" na podstawie umowy z dnia 8 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 85/14
(ZAR_85_14.pdf - 1955.154 KB) Data publikacji: 2014-07-01 08:18:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 86/14
(ZAR_86_14.pdf - 369.77 KB) Data publikacji: 2014-07-01 08:20:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: roboty budowlane w budynku OSP Wójeczka

Zarządzenie Nr 87/14
(ZAR_87_14.pdf - 406.982 KB) Data publikacji: 2014-07-09 09:32:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 88/14
(ZAR_88_14.pdf - 1597.924 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:33:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 89/14
(ZAR_89_14.pdf - 363.579 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:34:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót drogi gminnej w Żabcu

Zarządzenie Nr 90/14
(ZAR_90_14.pdf - 360.692 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:35:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego remontu drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary

Zarządzenie Nr 91/14
(ZAR_91_14.pdf - 373.074 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:37:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego remontu dróg gminnych Grabowica - żabiec, Kółko Żabieckie - stary wał, Komorów - Kiełmin

Zarządzenie Nr 92/14
(ZAR_92_14.pdf - 2032.61 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:37:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządznie Nr 93/14
(ZAR_93_14.rtf - 18.354 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:40:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 94/14
(ZAR_94_14.rtf - 18.069 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:42:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 95/14
(ZAR_95_14.rtf - 16.248 KB) Data publikacji: 2014-07-14 11:43:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 74/14
(ZAR_74_14.pdf - 454.917 KB) Data publikacji: 2014-07-28 08:52:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Pacanów będących przedmiotem sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych

Zarządzenie Nr 75/14
(ZAR_75_14.pdf - 453.528 KB) Data publikacji: 2014-07-28 08:54:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargów na sprzedaż mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 96/14
(ZAR_96_14.pdf - 490.227 KB) Data publikacji: 2014-07-28 08:57:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Władysławy Grochowskiej

Zarządzenie Nr 97/14
(ZAR_97_14.pdf - 486.053 KB) Data publikacji: 2014-07-28 09:00:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. Tomasza Chojna

Zarządzenie Nr 99/14
(ZAR_99_14.pdf - 875.706 KB) Data publikacji: 2014-07-28 09:03:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 100/14
(ZAR_100_14.pdf - 1544.433 KB) Data publikacji: 2014-07-28 09:08:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzania gry obronnej

Zarządzenie Nr 101/14
(ZAR_101_14.pdf - 453.898 KB) Data publikacji: 2014-07-28 09:10:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pn. upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2014 roku

Zarządzenie Nr 102/14
(ZAR_102_14.pdf - 2060.039 KB) Data publikacji: 2014-07-28 09:13:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 26/14
(ZAR_26_14.docx - 16.841 KB) Data publikacji: 2014-07-31 08:32:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany w Regulaminie ZFŚS Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 69/14
(ZAR_69_14.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2014-08-01 07:33:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadań : I i II etap odnowy centrum Pacanowa realizowanego na podstawie umowy IGPM.271.15.2013 z dnia 08.10.2013

Zarządzenie Nr 104/14
(ZAR_104_14.pdf - 2010.406 KB) Data publikacji: 2014-08-01 11:32:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na rok 2014

Zarządzenie Nr 105/14
(ZAR_105_14.pdf - 1886.154 KB) Data publikacji: 2014-08-01 11:36:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 98/14
(ZAR_98_14.pdf - 480.419 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:00:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji egzamininacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. Tomasza Chojna

Zarządzenie Nr 106/14
(ZAR_106_14.pdf - 848.3 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:03:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 107/14
(ZAR_107_14.pdf - 763.107 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:06:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 108/14
(ZAR_108_14.pdf - 5494.58 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:13:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 109/14
(ZAR_109_14.pdf - 823.46 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:19:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 110/14
(ZAR_110_14.pdf - 1360.111 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:29:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 111/14
(ZAR_111_14.pdf - 427.163 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:32:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Najlepsze stoisko kulinarne" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 112/14
(ZAR_112_14.pdf - 3288.143 KB) Data publikacji: 2014-08-12 09:18:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie Nr 113/14
(ZAR_113_14.pdf - 1555.003 KB) Data publikacji: 2014-08-12 08:35:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcie przetargu na dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie Nr 114/14
(ZAR_114_14.pdf - 1451.134 KB) Data publikacji: 2014-08-12 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 115/14
(ZAR_115_14.pdf - 368.531 KB) Data publikacji: 2014-08-12 09:24:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania" remont drogi gminnej Zborówek - Lesisko nr 361090T

Zarządzenie Nr 116/14
(ZAR_116_14.pdf - 1052.116 KB) Data publikacji: 2014-09-01 08:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 117/14
(ZAR_117_14.pdf - 914.563 KB) Data publikacji: 2014-09-01 08:17:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 124/14
(ZAR_124_14.pdf - 852.439 KB) Data publikacji: 2014-09-01 08:18:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia listy wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Zarządzenie Nr 127/14
(ZAR_127_14.pdf - 997.785 KB) Data publikacji: 2014-09-01 08:23:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 81/14
(ZAR_81_14.pdf - 397.49 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:07:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/12 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 118/14
(ZAR_118_14.pdf - 404.623 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:13:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 119/14
(ZAR_119_14.pdf - 377.329 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:16:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położnej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 120/14
(ZAR_120_14.pdf - 407.871 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:19:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 121/14
(ZAR_121_14.pdf - 411.85 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:21:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieogrniczonego

Zarządzenie Nr 122/14
(ZAR_122_14.pdf - 407.519 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:22:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 123/14
(ZAR_123_14.pdf - 401.526 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 128/14
(ZAR_128_14.pdf - 2315.743 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:29:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 129/14
(ZAR_129_14.pdf - 403.178 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:40:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 130/14
(ZAR_130_14.pdf - 890.104 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:44:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 131/14
(ZAR_131_14.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:48:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 132/14
(ZAR_132_14.pdf - 398.635 KB) Data publikacji: 2014-09-05 09:50:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych ,,modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblekoniu"

Zarządzenie Nr 133/14
(ZAR_133_14.pdf - 1496.03 KB) Data publikacji: 2014-09-05 10:19:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej d rozstrzygnięcia przetargu na remont dróg gminnych

Zarządzenie Nr 134/14
(ZAR_134_14.pdf - 577.201 KB) Data publikacji: 2014-09-05 08:33:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 126/14
(ZAR_126_14.pdf - 793.573 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:36:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 135/14
(ZAR_135_14.pdf - 1279.866 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:42:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 136/14
(ZAR_136_14.pdf - 2037.714 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:46:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygniecie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego: remont XIX wiecznej drewnianej dzwonnicy w Zborówku

Zarządzenie Nr 137/14
(ZAR_137_14.pdf - 2653.697 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:50:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 138/14
(ZAR_138_14.pdf - 3989.272 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:54:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 140/14
(ZAR_140_14.pdf - 857.031 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:57:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 141/14
(ZAR_141_14.pdf - 842.751 KB) Data publikacji: 2014-09-22 09:58:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 142/14
(ZAR_142_14.pdf - 855.05 KB) Data publikacji: 2014-09-22 10:00:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 143/14
(ZAR_143_14.pdf - 455.686 KB) Data publikacji: 2014-09-22 10:02:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych

Zarządzenie Nr 145/14
(ZAR_145_14.pdf - 2807.172 KB) Data publikacji: 2014-09-22 10:07:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 152/14
(ZAR_152_14_sprawie obw korespondenc.docx - 16.328 KB) Data publikacji: 2014-10-15 09:40:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pacanów obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 139/14
(ZAR_139_14.pdf - 452.455 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:19:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie konsultacji projektu uchwały ,,Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015"

Zarządzenie Nr 144/14
(ZAR_144_14.pdf - 398.582 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:21:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 146/14
(ZAR_146_14.pdf - 1546.184 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:26:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przeprowadzenie i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk.,,Gołoborze 2014"

Zarządzenie Nr 147/14
(ZAR_147_14.pdf - 793.311 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:26:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 148/14
(ZAR_148_14.pdf - 1493.97 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:29:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 149/14
(ZAR_149_14.pdf - 1617.888 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:32:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 150/14
(ZAR_150_14.docx - 18.758 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:35:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 151/14
(ZAR_151_14.pdf - 3707.359 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:41:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 153/14
(ZAR_153_14.pdf - 400.858 KB) Data publikacji: 2014-10-17 09:44:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dot. zadania pn. Modernizacja części placu przy budynku strażnicy OSP Oblekoń

Zarządzenie Nr 154/14
(ZAR_154_14.pdf - 2204.524 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:09:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 155/14
(ZAR_155_14.pdf - 1942.714 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:31:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 156/14
(ZAR_156_14.pdf - 848.814 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:31:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 157/14
(ZAR_157_14.pdf - 559.66 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:32:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/12 o wprowadzeniu instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych dla UG Pacanów

Zarządzenie Nr 158/14
(ZAR_158_14.pdf - 2731.978 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:33:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 159/14
(ZAR_159_14.pdf - 424.899 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:34:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska.

Zarządzenie Nr 160/14
(ZAR_160_14.pdf - 920.502 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:36:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 161/14
(ZAR_161_14.pdf - 441.603 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:37:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wskazania osób wchodzący z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 162/14
(ZAR_162_14.pdf - 2164.558 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:41:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 163/14
(ZAR_163_14.pdf - 444.814 KB) Data publikacji: 2014-10-31 08:59:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 164/14
(ZAR_164_14.pdf - 1078.321 KB) Data publikacji: 2014-11-04 08:01:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 165/14
(ZAR_165_14.pdf - 464.59 KB) Data publikacji: 2014-11-04 08:03:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania dwóch składów zespołów pracowników Urzędu Gminy Pacanów do korekty składu kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pacanów i na Wójta Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 166/14
(Zarządzenie do dzierżawy Biechów dz3169.rtf - 16.66 KB) Data publikacji: 2014-11-04 08:04:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /najmu

Zarządzenie Nr 167/14
(ZAR_167_14.pdf - 388.717 KB) Data publikacji: 2014-11-04 09:59:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 168/14
(ZAR_168_14.pdf - 2177.768 KB) Data publikacji: 2014-11-26 07:55:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 169/14
(ZAR_169_14.pdf - 2223.987 KB) Data publikacji: 2014-11-26 07:58:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 170/14
(ZAR_170_14.pdf - 373.906 KB) Data publikacji: 2014-11-26 07:59:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - remont drogi gminnej

Zarządzenie Nr 171/14
(ZAR_171_14.pdf - 396.231 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:01:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania = remont dróg gminnych

Zarządzenie Nr 172/14
(ZAR_172_14.pdf - 355.1 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:04:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - przebudowa zieleni na rynku

Zarządzenie Nr 173/14
(ZAR_173_14_projekt_budzetu_2015.zip - 2853.067 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:57:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 174/14
(ZAR_174_14.pdf - 3468.334 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:30:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 176/14
(ZAR_176_14.pdf - 389.674 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:26:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - remont chodnika przy drodze wew.

Zarządzenie Nr 177/14
(ZAR_177_14.pdf - 376.074 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania - remont drogi dojazdowej

Zarządzenie Nr 178/14
(ZAR_178_14.pdf - 2693.369 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:23:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 179/14
(ZAR_179_14.pdf - 1346.325 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:19:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 181/14
(ZAR_181_14.pdf - 697.261 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:11:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 182/14
(ZAR_182_14.pdf - 979.478 KB) Data publikacji: 2014-11-26 08:08:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 180/14
(ZAR_180_14.pdf - 362.449 KB) Data publikacji: 2014-12-01 08:04:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania - remont drogi

Zarządzenie Nr 183/14
(ZAR_183_14.pdf - 853.056 KB) Data publikacji: 2014-12-01 08:06:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 184/14
(ZAR_184_14.pdf - 1654.053 KB) Data publikacji: 2014-12-01 08:14:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 185/14
(ZAR_185_14.pdf - 1028.101 KB) Data publikacji: 2014-12-05 09:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 186/14
(ZAR_186_14.pdf - 2164.786 KB) Data publikacji: 2014-12-05 09:59:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 187/14
(ZAR_187_14.pdf - 1485.384 KB) Data publikacji: 2014-12-05 10:01:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 189/14
(ZAR_189_14.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2014-12-05 11:15:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 190/14
(ZAR_190_14.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2014-12-05 11:17:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 191/14
(ZAR_191_14.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2014-12-05 11:17:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 192/14
(ZAR_192_14.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2014-12-05 11:18:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 175/14
(ZAR_175_14.pdf - 427.01 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:23:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 188/14
(ZAR_188_14.pdf - 1177.356 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:27:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 193/14
(ZAR_193_14.pdf - 2048.73 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:31:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pienieznego dla członków osp

Zarządzenie Nr 194/14
(ZAR_194_14.pdf - 2857.349 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:36:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 195/14
(ZAR_195_14.pdf - 1137.137 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:38:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 196/14
(ZAR_196_14.pdf - 777.466 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:39:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 197/14
(ZAR_197_14.pdf - 1460.727 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:44:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 198/14
(ZAR_198_14.pdf - 1205.279 KB) Data publikacji: 2014-12-18 07:48:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2015 roku

Zarządzenie Nr 199/14
(ZAR_199_14.pdf - 1619.626 KB) Data publikacji: 2014-12-23 08:02:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 200/14
(ZAR_200_14.pdf - 1045.914 KB) Data publikacji: 2014-12-23 08:05:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 201/14
(ZAR_201_14.pdf - 491.795 KB) Data publikacji: 2014-12-23 07:59:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą ..Letnie Akademia Piłki Nożnej" w okresie od 14.07 - 31.08.2014

Zarządzenie Nr 202/14
(ZAR_202_14.pdf - 479.948 KB) Data publikacji: 2014-12-23 08:07:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pod nazwą: remont XIX-wiecznej drewnianej dzwonnicy w kompleksie św. Idziego w Zborówku

Zarządzenie Nr 203/14
(ZAR_203_14.pdf - 1944.23 KB) Data publikacji: 2014-12-23 08:12:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 204/14
(ZAR_204_14.pdf - 459.344 KB) Data publikacji: 2015-01-09 09:25:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót - remont drogi dojazdowej do pól i dróg gminnych

Zarządzenie Nr 205/14
(ZAR_205_14.pdf - 2835.519 KB) Data publikacji: 2015-01-09 09:27:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 206/14
(ZAR_206_14.pdf - 1153.893 KB) Data publikacji: 2015-01-09 09:28:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 207/14
(ZAR_207_14.pdf - 1452.735 KB) Data publikacji: 2015-01-09 09:31:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 208/14
(ZAR_208_14.pdf - 1071.574 KB) Data publikacji: 2015-01-09 09:35:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2540

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-01-13 08:03:12
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-01-13 08:03:25
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2015-01-09 09:35:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony