Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018

Wersja do druku

 


UCHWAŁA NR LXVII/323/10

 

Rady Gminy Pacanów

 

z dnia 22 września 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz1591 ze zmianami), art. 14 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zmianami) art. 18 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Przyjmuje się aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy  Pacanów  na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2020, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2.Przyjmuje się aktualizację Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pacanów  na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów

`

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
 Jan Nowicki

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4760

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2011-02-18 12:17:59
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2011-02-18 12:18:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-09-16 12:44:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony