Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne

Wersja do druku

 

Rodzaj Sprawy:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tzn.: stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego /zasiłku szkolnego/ oraz dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku /wystąpienia zdarzenia losowego/.

 

 Miejsce załatwienia sprawy:

-         Referat Organizacyjny i Spraw Obywatleskich

-         II piętro, pokój nr 110

-         tel. 41/ 376 54 03 wew. 59

 

Terminarz składania wniosków:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.
    W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
  2. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Forma załatwienia
Decyzja o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub o odmowie udzielenia pomocy.
Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.). 

Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1358).

Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 30.03.2005r.w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 


Rodzice albo przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnich uczniach, jak również dyrektorze szkoły, ośrodka lub kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5333

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-03-31 09:53:59
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-03-31 10:07:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-01-10 13:25:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony