ZARZĄDZENIE nr 101/2016

2016-09-06 14:21:25 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 101/2016 

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   6 września  2016r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2015r  poz.  1515   z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U. z 2015r  poz. Nr 1774  z  póżniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/110/2016  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  lutego  2016 r w  sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Karsach  Dolnych, Trzebicy, Słupi, Kwasowie  w  formie przetargu  nieograniczonego

                                                                      §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego   nieruchomość rolną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                      §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie , w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte, w  Bip.

                                                                      §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  `101        /2016             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   6  września   2016 w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

                                                       W Y K A Z

nieruchomość  rolna  położona  w  Słupi przeznaczona   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  985/1  własność  na  podstawie  D.GG.V-7510.99.2015.  

2.Powierzchnia  gruntu   0,56 ha

3. Nieruchomość  rolna  położona  w  Słupi

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  jest  rolna

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.  Cena   wywoławcza  nieruchomości         8160.00

       Wartość nieruchomości   według  wyceny       7760,00

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   6 września 2016  do  27 września  2016r.

 

 

 

Zobacz również: