Regulamin pracy Urzędu Gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-02-18 09:35:11

Z a r z ą d z e n i e  Nr 81/09

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 29 czerwca 2009r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy / tekst jednolity - Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami / i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 / zarządzam co następuje:

             

                § 1.

 

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Pacanów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§3.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.08.1996r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów wraz z późniejszymi zmianami oraz porozumienie zawarte w dniu 14 kwietnia 2003r. pomiędzy Wójtem Gminy Pacanów, a przedstawicielami pracowników w sprawie określenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy na których odzież i obuwie robocze ma być stosowane wraz z późniejszymi aneksami.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

WÓJT GMINY


mgr Wiesław Skop

 Powrót