Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 

 DO MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

>>harmonogram wywozu śmieci<<

>> zasady segregacji odpadów<<

>>adresy punktów zbierania odpadów folii,sznurka,opon<<

>> miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych<<

>>poziomy recyklingu<<

 >>zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny<<

>>DEKLARACJA odpady komunalne<<

>> rejestr działalności regulowanej<<

>>Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków<<

>>Wykaz firm świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni<<Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, że osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki (baza UMiG) powinny skontaktować się z upoważnionymi osobami celem ustalenia terminu odbioru odpadów w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słupskie (baza UMiG) czynny jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7.00- 15.00 oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady Komunalne, które można dostarczyć do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych:

plastik, papier, szkło, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych nie wymagających zgłoszenia), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, odpady tekstyliów i odzieży.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów bądź do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Osoby do kontaktu:

Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103

Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315

Ewelina Czech  tel.  41 376 54 03 wew. 17

Gmina Pacanów informuje o terminach płatności za odpady komunalne r:

-za I kwartał – do 15 stycznia

-za II kwartał – do 15 kwietnia              

-za III kwartał – do 15 lipca

-za IV kwartał – do 15 października

 

-domki letniskowe – do 31 sierpnia

 

KOREKTA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy Pacanów  przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 lipca 2013 roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów za wywóz odpadów. Tę rolę przejmuje gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Rada Miejska określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy są zobowiązani złożyć do gminy. Powyższa deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia i wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

- zabudowa jednorodzinna - odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – 1 raz na dwa tygodnie,

- zabudowa wielorodzinna – odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu, z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – 1 raz na tydzień,

- Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych – 1 raz w miesiącu,  z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – 1 raz na tydzień w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

- Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych – 1 raz w miesiącu,  z zastrzeżeniem, że w okresie od kwietnia do października włącznie – 1 raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej

-odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie – 1 raz na miesiąc

-meble i inne odpady wielkogabarytowe – zbiórka objazdowa bądź należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka objazdowa bądź należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów,

- świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów,
-przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie gminy, (apteka  ul. Dr A. Gałązki 11, Pacanów; apteka ul. Rynek 11, Pacanów)

-zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

-zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną,

-zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Odpady segregowane i niesegregowane będą przyjmowane w workach 120 l. Wyposażenie w worki każdej posesji należy do jej właściciela.

Zabrania się spalania odpadów komunalnych, gum w urządzeniach grzewczych z wyjątkiem papieru oraz odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Za ich palenie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Informacja w sprawie postępowania ze styropianem

Informujemy wszystkich mieszkańców, że styropian pochodzący z prac remontowych typu ocieplenia budynku itp. powinna zutylizować firma wykonująca usługę lub właściciel, jeśli indywidualnie wykonywał te prace.

Zutylizowanie takich odpadów należy zlecić firmie, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pacanów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy (rejestr dostępny na stronie internetowej bip.pacanow.pl zakładka rejestry – rejestr działalności regulowanej). Odpady utylizowane są w  Regionalnej Instalacji  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Rzędowie 40, gm. Tuczępy.

W przypadku gdy właściciele nieruchomości posiadają odpady opakowaniowe styropianowe np.: po żywności, urządzeniach AGD, elektronice, należy wystawić je w dniu odbioru odpadów niesegregowanych (czarny worek) zostaną one odebrane w ramach uiszczanej opłaty. Jednocześnie informujemy że w PSZOK na bazie Urzędu Miasta i Gminy ul. Słupska nie będzie przyjmowany styropian.

 Załączone pliki
Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdfUlotka (Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdf - 327.315 KB)
Data publikacji: 2013-03-20 08:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Ulotka jak segregowac odpady
Ulotka2.docUlotka 2 (Ulotka2.doc - 694.784 KB)
Data publikacji: 2013-10-02 12:28:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Ulotka 2
img892.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img892.pdf - 3015.834 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 08:59:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2013 rok
img893.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img893.pdf - 3086.9 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:02:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2014 rok
2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF2015_Analiza_gospodarki_odpadami (2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF - 1458.293 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 10:55:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Analiza_gospodarki_odpadami
2016_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF2016_Analiza_gospodarki_odpadami (2016_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF - 622.459 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 07:32:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2016_Analiza_gospodarki_odpadami
2019_uchwala_97.PDFUchwała Nr XVI/97/19 (2019_uchwala_97.PDF - 795.661 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:36:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5189 z dnia 13.12.2019 r.
2019_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf2019_Analiza_gospodarki_odpadami (2019_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf - 2594.469 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 14:55:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2019 rok
2017_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf2017_Analiza_gospodarki_odpadami (2017_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf - 2093.827 KB)
Data publikacji: 2020-10-13 11:14:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2017 rok
2018_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf2018_Analiza_gospodarki_odpadami (2018_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf - 2275.797 KB)
Data publikacji: 2020-10-13 11:15:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2018 rok
2020_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf2020_Analiza_gospodarki_odpadami (2020_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf - 712.742 KB)
Data publikacji: 2021-04-27 09:49:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2020 rok
2021_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf2021_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami (2021_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf - 258.703 KB)
Data publikacji: 2022-04-29 13:59:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2021 rok
2022_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf2022_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami (2022_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf - 262.473 KB)
Data publikacji: 2023-04-18 08:19:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2022 rok
2023_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf2023_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami (2023_Analiza_stanu_gospodarki_odpadami.pdf - 482.065 KB)
Data publikacji: 2024-04-18 12:35:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2023 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl